Må avbryte fisket på grunn av russiske militærøvelser

Russiske forsvarsstyrker gjennomfører militærøvelser i områder av Norskehavet og Barentshavet
Det er en stadig tilbakevendende utfordring at russiske forsvarsstyrker gjennomfører militærøvelser i områder av Norskehavet og Barentshavet, skriver Fiskebåt. (Illustrasjonsfoto: Jonas Selim / Forsvaret).

Norske fiskefartøy må avbryte fisket i Norskehavet og Barentshavet på grunn av russiske militærøvelser i nord. Organisasjonen Fiskebåt får stadig oftere henvendelser fra norske fiskere. 

Sturla Roald er avdelingsleder i Fiskebåt, havfiskeflåtens organisasjon. (Foto: Fiskebåt).

– Fiskebåt erfarer at russiske militærøvelser har økt både i omfang og intensitet de siste årene, sier Sturla Roald, avdelingsleder i Fiskebåt, i en pressemelding 

Fiskebåt skriver i meldingen at de stadig oftere får henvendelser fra norske fiskefartøy som må avbryte fisket på grunn av russiske militærøvelser i nord. 

Det understrekes at det ved øvelsene opprettes fareområder som båndlegger svært store områder, og øvelsene varsles i kort tid før de skal gjennomføres.

Organisasjonen har i et brev til Utenriksdepartementet reist spørsmål ved om russiske myndigheter har folkerettslig adgang til å opprette slike fareområder i områder som er underlagt norsk jurisdiksjon, og om eventuelle krav til varsling av slike øvelser etterleves av partene.

De aktuelle områdene det er snakk om er områder av Norskehavet og Barentshavet hvor det foregår fiskeriaktivitet. Organisasjonen presiserer at de viktigste områdene for den norske flåten er norsk økonomisk sone og fiskevernsonen rundt Svalbard.

– Det er en stadig tilbakevendende utfordring at russiske forsvarsstyrker gjennomfører militærøvelser i områder av Norskehavet og Barentshavet hvor det foregår fiskeriaktivitet. Vi blir stadig oftere kontaktet av norske fartøy som på kort varsel har måttet avbryte fisket og forlate fiskeririke områder, legger Roald til. 

Skyteøvelser

Fiskebåt trekker blant annet frem at det i august i år ble gjennomført skyteøvelser som båndla et stort område i Smutthullet som berørte flere norske og utenlandske reketrålere. I september ble det gjennomført øvelser med fareområder både i russisk økonomisk sone, norsk økonomiske sone og i fiskevernsonen som berørte mange fartøy. 

– Det er særlig utfordrende å forholde seg til øvelsene i russisk økonomisk sone. Når norske fartøy skal fiske i russisk økonomisk sone må de seile betydelige avstander, og følge omfattende prosedyrer for inn- og utseiling av sonen. Fartøyene risikerer dermed å tape flere fiskedøgn dersom fisket må avbrytes på grunn av militærøvelser med påfølgende tilleggskostnader, sier Roald i meldingen. 

– Videre har vi mottatt informasjon om at tidspunktet for fareområder i russisk sone endres på kort varsel, og fartøy skal ha fått beskjed om at de må holde seg lengre unna øvelsesområdene enn det som følger av faremeldingene.

Planlegging og gjennomføring av russiske militærøvelser ligger uten norske myndigheters kontroll, og vi er selvsagt innforstått med at handlingsrommet for påvirkning er svært begrenset. Samtidig er det i begge lands interesser å sikre at militærøvelsene i nordområdene kan gjennomføres i best mulig sameksistens med næringsinteressene. Fiskebåt mener uansett at den praksisen som nå har utviklet seg er fullstendig uakseptabel, og skader norske interesser, skriver organisasjonen. 

Tiltak

I brevet kommer det fram at Fiskebåt ikke er kjent med om disse problemstillingene allerede har blitt tatt opp med russiske myndigheter, men ber uansett om at Utenriksdepartementet vurderer å gjøre dette. Videre legger Fiskebåt frem en rekke aktuelle tiltak, som inkluderer: 

  •  Ved planlegging av øvelser bør det tas hensyn til fiskeriinteressene i områdene hvor øvelsen skal foregå. Det må være en målsetning å legge øvelsene til tidsperioder og områder med minst mulig fiskeriaktivitet.
  •  Fareområdene som opprettes dekker i mange tilfeller svært store havområder. Det bør være en målsetting å begrense områdenes utstrekning.
  •  Planlagte øvelser må varsles med lengre frister enn det som gjøres i dag, slik at varslene kan inngå i rederienes driftsplanlegging. Avslutningsvis stiller vi spørsmål ved om russiske myndigheter har folkerettslig adgang til å opprette fareområder i havområder under norsk jurisdiksjon, og om eventuelle krav til varsling av slike øvelser etterleves av partene. Og i forlengelsen av dette, hvordan norske fiskefartøy bør forholde seg til russiske fareområder i norsk økonomisk sone og fiskevernsonen ved Svalbard.

Nøkkelord