Rana Gruber vant saken mot Rana kommune

Jernmalm kan ikke takseres som naturgrus, mener Rana Gruber som har gått rettens vei for å få eiendommene taksert som det de er. I august fikk de medhold i lagmannsretten, men tvisten ruller videre og kan ende i retten på ny.
Rana Gruber har vunnet i lagmannsretten.


Rana Gruber vant i lagmannsretten. 


- Nå er vi lettet og glad, sier en litt oppskjørtet gruvedirektør, Kjell Sletsjøe. Beskjeden kom nå i formiddag, og han har ikke fått lest hele dommen ennå.

- Vi har vunnet, men jeg har ikke lest dommen ennå, så jeg kan ikke kommentere noe ut over at vi er glad og lettet, sier Sletsjøe. 

Rådmann i Rana, Robert Pettersen har ikke fått lest dommen ennå. 

- Jeg bare registrerer at den er kommet, sier han. Rettens kjennelse er som følger:    

1. Sakkyndig klagenemnds vedtak av 26. juni 2013 om eiendomsskattetakst for
Rana Gruber AS for skatteåret 2011 oppheves.

Ved den nye behandlingen av eiendomsskattetaksten legges følgende
retningslinjer til grunn:

- Maskinene takseres ut fra substansverdi, det vil si gjenanskaffelsesverdi
med fradrag for slit, elde og eventuell utidsmessighet.
- Jernmalmens verdi fastsettes til 0,5 prosent av gjennomsnittlig
omsetningsverdi av det som utvinnes etter normal oppredning.

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Rana kommune 1 449 617 —
enmillionfirehundreogførtinitusensekshundreogsytten — kroner til Rana Gruber
AS innen 2 — to — uker etter forkynnelsen av dommen.

3. Rana kommune betaler kostnadene til fagkyndige meddommere.

4. I sakskostnader for tingretten betaler Rana kommune 765 380 —
syvhundreogsekstifemtusentrehundreogåtti — kroner til Rana Gruber AS innen 2
— to — uker etter forkynnelsen av dommen.Anket forrige dom

Saken mellom Rana Gruber AS og Rana kommune gikk for lagmannsretten i juni, etter at Rana Gruber anket dommen fra tingretten, hvor de tapte. 

Konflikten bunner i hvor mye eiendomsskatt Rana Gruber skal betale. Etter at Rana kommune retakserte eiendommene i kommunen spratt verditaksten på Rana Gruber fra 50 til 250 millioner kroner.

Dette anket gruveselskapet, som var uenige i den store økningen. Men etter at anken var behandlet, og en ny takstmann hadde sett på saken, ble taksten mer enn doblet, til 774 millioner kroner.


Naturgrus av god kvalitet 

Selskapet reagerte på spriket i de to takstene, og administrerende direktør Kjell Sletsjøe mente at "minst en av takstmennene tar feil". Jernmalmprodusenten reagerte også på at jernmalmforekomsten ble taksert som naturgrus, attpåtil av "god kvalitet". 

Selskapet tok saken til tingretten, hvor de sist november tapte. 

Kjell Sletsjøe uttalte da til High North News: 


- I tingretten var det forvaltningsforholdet som ble drøftet. Retten valgte å ikke ta stilling til selve taksten da de to ulike takstene etter rettens mening er laget av to personer med tilstrekkelig kompetanse, sier adm.dir Kjell Sletsjøe. Men legger fort til:

- At to takstmenn gir takster som varierer med over 500 millioner kroner betyr jo at minst en av dem tar feil. Vel og bra at de er dyktige, men begge kan umulig ha rett, sier han.


I dommen som kom i dag står det at vedtaket om takst er basert på uriktig faktum. Retten påpeker at både naturressursen og produksjonsutstyret er uriktig taksert. 

"Ved verdsettelse av mineralressurser skal det tas utgangspunkt i den pris grunneier får kompensert ved uttak av naturressursen. Rana Gruber AS driver uttak av jernmalm, mens det i takstrapportene og klagenemndas vedtak er lagt til grunn prisen for uttak av naturgrus av god kvalitet."


Les også: Dommen har konsekvenser for hele bergindustrien

Les også:


Nekter å la jernmalm takseres som naturgrus, anker til lagmannsretten

Eiendomsskatt for retten i juni


Politikerne skal diskutere skatten til Rana Gruber 

Vil møte Rana Gruber for samtaler

Dommen har konsekvenser for hele bergindustrienNøkkelord