Over 20 år til Kirkenes får effektivt transportnett

Først i juni legges den endelige anbefalingen fram, når Konseptvalgutredningen (KUV) for Kirkenes overleveres til Samferdselsdepartementet. (Foto: Wikimedia Commons)
Samferdselsdepartementet har en målsetning om at Kirkenes innen 2035 skal ha et effektivt transportnett som betjener internasjonale passasjerer og godstrafikk i Barentsregionen.

Samferdselsdepartementet har en målsetning om at Kirkenes innen 2035 skal ha et effektivt transportnett som betjener internasjonale passasjerer og godstrafikk i Barentsregionen.

Sentrumsutvikling og havnespørsmål blir hovedutfordringer i utredningen om framtidas transportløsninger for Kirkenes. Det går fram av mandatet som departementet har gitt Statens vegvesen for konseptvalgutredningen for E6 mellom Høybuktmoen og Kirkenes.

Hele utredningen skal være ferdig i løpet av våren 2015.

 

Byens strategiske plassering

I et eget notat, fra Statens vegvesen, trekkes det fram at hovedutfordringen er å lage en helhetlig plan for Kirkenes.

Avinor og Jernbaneverket har spilt inn at Kirkenes må ha en infrastruktur som ivaretar utviklingen av transportbehovet som følger av byens strategiske plassering i Norge, Europa og Barentshavet.

Ifølge notatet skal det legges opp til løsninger som kan realiseres både på kort og lang sikt.

Statens vegvesen har foreslått at Avinor gjør en behovsanalyse, både ut fra økt aktivitet i Barentshavet og chartertrafikk i forbindelse med Hurtigruta.

 

Vil ut av sentrum

Andre utfordringer som trekkes frem er havn og havneplassering, og at det er behov for å flytte industri langs sjøen ut av sentrum.

Både Sør-Varanger kommune og Finnmark fylkeskommune ønsker seg mer industriarealer slik at Kirkenes kan utvikle seg. Men kommunen ønsker ikke - på grunn av plass- og miljøhensyn – mer sjørelatert industri i sentrum.

Dersom behovet for en havn utenfor Kirkenes sentrum skal tilfredstilles, vil det også være behov for ny vei til denne, skriver Statens vegvesen.

- Behovet for havn og vei er skapt ut fra den utviklingen som vil komme i Barentsregionen, og det er en nasjonal målsetting å legge til rette for regional utvikling, trekker de fram.

Del av EUs transportnett

Statens vegvesen gjør i notatet et poeng av at havna i Kirkenes ligger langs «Den nordlige maritime korridor».

Havna i Kirkenes inngår i EU’s definerte transportnettverk (også kalt TEN-T), og er med det kategorisert som en del av kjernenettverket.

«Den nordlige maritime korridor» går fra kontinentet og Storbritannia, langs den norske kysten og til Arkhangelsk i Nord-Vest Russland.

- I tillegg er det ønsker fra private bedrifter om å etablere havner og industriområder i området. De har behov for veier på Tømmerneset og på begge sider av Langfjorden, skriver vegvesenets strategistab, region nord.

Tags