Opptil ni millioner tonn russisk LNG vil bli omlastet i norsk farvann i 2019

 An LNG carrier of the Norwegian coast in winter Source: Courtesy of Torbein Rønning on Flickr.com under CC BY-NC-ND 2.0 // LNG-lasteskip ved norskekysten vinterstid. (Foto: Torbein Rønning/Flickr)
An LNG carrier of the Norwegian coast in winter. (Source: Courtesy of Torbein Rønning on Flickr.com under CC BY-NC-ND 2.0). // LNG-lasteskip ved norskekysten vinterstid. (Foto: Torbein Rønning/Flickr)
Det norske shippingselskapet Tschudi planlegger omlasting av opptil ni millioner flytende naturgass (LNG) i løpet av de seks første månedene I 2019. En betydelig prosess vil bety omlasting av naturgass fra Novateks Yamal-anlegg hver 36. time.

Kystverket har kommet med ny informasjon om lokalisering, varighet og omfang av Tschudis skip-til-skip-omlasting av LNG i samarbeid med Novateks arktiske Yamal-prosjekt. I følge reguleringsdokumenter vil omlastingen skje i Sarnesfjorden og i ytre Kåfjord-området i Nordkapp kommune, sørvest for Honningsvåg. Aktivitetene forventes å begynne innen utløpet av november og selskapet regner med å foreta 140 omlastninger mellom November 2018 og Juni 2019, det vil si i gjennomsnitt en omlastning hver 36. time.

Tschudi Arctic Transit (TAT), et datterselskap av Tschudi-gruppen, vil foreta opptil 16 omlasningsoperasjoner i 2019 og 21 hver måned mellom Januar og Juni 2019. Hver skipslast vil bestå av rundt 80.000 tonn LNG. Novateks Yamal LNG-anlegg kan produsere opptil 16,5 millioner tonn LNG i året. Tillatelsen på 140 skipslaster er tilstrekkelig til å laste om hele produksjonen fra anlegget de seks første månedene av 2019. verken Novatek eller Tschudi har kommet med noen offentlige kommentarer om planene for denne operasjonen.

Som High North News rapporterte tidligere i uka, vil gassen overføres fra is-klassifiserte Arc7-fartøyer til konensjonelle LNG-skip. Novatek står overfor en mangel på is-klassifiserte LNG-lasteskip, og dette tillater selskapet å maksimere bruken av disse spesialiserte fartøyene og ha dem i aktivitet utelukkende i de isdekte farvannene langs den nordlige sjøruten.

 

LNG-overføring 500 meter fra land

Reguleringsdokumentene viser at det skal etableres fire skip-til-skip-omlastingsområder. Omlastingsområde en og to er lagt til Sarnesfjorden, som er godt beskyttet fra vær og vind, samtidig som den har en bred innseiling – minst fem nautiske mil på det smaleste punktet. Område tre og fire, som ligger i ytre Kåfjord, er tilsvarende lett tilgjengelige, men noe mindre beskyttet mot vær og vind.

Kystverket map showing STS Positions One and Two to the west of Honningsvåg and Positions Three and Four to the southwest. (Source: Courtesy of Kystverket). // Kystverkets kart viser STS’ omlastingsområde en og to vest for Honningsvåg, og område tre og fire lenger sørvest. (Illustrasjon: Kystverket).
Kystverket map showing STS Positions One and Two to the west of Honningsvåg and Positions Three and Four to the southwest. (Source: Courtesy of Kystverket). // Kystverkets kart viser STS’ omlastingsområde en og to vest for Honningsvåg, og område tre og fire lenger sørvest. (Illustrasjon: Kystverket).

TAT vil ha tillatelse til å samtidig bruk av inntil tre av fire STS-områder, og de to områdene i Sarnesfjorden skal prioriteres. Kystverket krever at de to områdene i Sarnesfjorden skal brukes først, med mindre vind og værforhold er mer fordelaktige i Kåfjord.

Hvis omlastingsområdene er i bruk, vil ankommende skip måtte vente i to venteområder et stykke unna kysten frem til de kan komme inn i et av de fire omlastingsområdene. Område A vil være for skip som venter i mer enn 12 timer, og område B vil være for skip som venter kortere enn 12 timer. Begge områdene er utenfor Magerøya og ligger mellom 5 og 20 nautiske mil fra kysten.

Waiting Areas A and B to the north and northeast of Honningsvåg Source: Courtesy of Kystverket // Venteområdene A og B nord og nordøst for Honningsvåg. (Illustrasjon: Kystverket)
Waiting Areas A and B to the north and northeast of Honningsvåg. (Source: Courtesy of Kystverket). // Venteområdene A og B nord og nordøst for Honningsvåg. (Illustrasjon: Kystverket)

Omfattende sikkerhetstiltak

Mens skipsomlastingen foregår, må et av de to skipene ligge for anker, og begge voktes av et taueskip på stand-by samt et sikringsskip. Ingen omlasting får finne sted hvis tett is eller isflak, isberg eller andre former for sjøis befinner seg innenfor en sone av en kilometer fra omlastingsstedet. Skipene må også være omringet av flytende oljelenser og tilstrekkelig utstyr for å ta opp eventuelle oljesøl fra skipets største oljetank må være på stedet og klart til bruk innen 20 minutter. Et andre slikt system må være mulig å ta i bruk innen en time hvis et uhell skulle skje. Disse sikkerhetstiltakene gjelder for hver enkelt individuelle omlastingsoperasjon og hver samtidige omlastningsoperasjon må ha eget beredskapsutstyr som er uavhengig av de øvrige operasjonene.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utført en rekke vurderinger relatert til sikkerhetstiltakenes gyldighet, inkludert risikoanalyse, prosedyre for omlasting, beredskapsplan etc. DSB har holdt møter med lokale interessenter inkludert Nordkapp kommune, brannvesenet, kommuneplanleggere og havneoppsynet.

TAT vil inngå avtale med et selskap ved navn "LNG STS" hva gjelder bemanning og utstyr. Noen ansatte vil bli boende lokalt. DSB vektlegger viktigheten av klare prosedyrer for av- og pålossing samt korrekt koordinasjon og kommunikasjon mellom TAT og LNG STS. Dette inkluderer en full-skala nødresponstest, som må finne sted før aktivitetene starter og må gjentas minst en gang i året. Det skal gis to ukers varsel før testen gjennomføres.

Tillatelsen krever at slanger som brukes til LNG-overføringen har nødfrakoblingsfunksjoner, og skipene må være klare for å forlate området øyeblikkelig i tilfelle en ulykke. Videre er det bestemt, i tråd med IMOs reguleringer for å redusere miljøavtrykket i kystfarvann, at 95 prosent av ballastvannet må erstattes før skipet ankommer omlastingsområdet.

Kystverket showing the busy shipping lanes around Honningsvåg in relation to the four approved LNG transshipment areas. Source: Courtesy of Kystverket // Kystverket viser de travle skipsledene rundt Honningsvåg i forbindelse med de fire godkjente LNG-omlastingsområdene. (Illustrasjon: Kystverket)
Kystverket showing the busy shipping lanes around Honningsvåg in relation to the four approved LNG transshipment areas. (Source: Courtesy of Kystverket). // Kystverket viser de travle skipsledene rundt Honningsvåg i forbindelse med de fire godkjente LNG-omlastingsområdene. (Illustrasjon: Kystverket)  

Endringer i den opprinnelige tillatelsen

Tschudis opprinnelige tillatelse går tilbake til 2007, da selskapet hadde søkt for tillatelse til å laste om gasskondensat i samme område. Tillatelsen ble deretter fornyet i 2013. Dokumentene viser at forespørselen om å legge til omlasting av LNG ble mottatt av Kystverket 13. august og tillatelse ble gitt 2. oktober.

Den opprinnelige tillatelsen gjaldt for to samtidige omlastinger. Dette ble økt til tre i den endrede tillatelsen. Dette ble delvis begrunnet med at LNG har lavere skadepotensiale i tilfelle ulykke i form av utslipp, sammenlighet med gasskondensat, bensin og råolje.

Kystverket påpeker også at den opprinnelige tillatelsen er ti år gammel og vil måtte fornyes i 2019. TAT vil måtte komme med en oppdatert risiko- og miljøkonsekvensanalyse for å kunne få fornyet tillatelsen.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og er oversatt til norsk av HNNs Elisabeth Bergquist.

Tags