Ny isbjørnlov på Svalbard vedtatt

Isbjørn
En interessert isbjørn sjekker ut forskningsutstyret til Norsk Polarinstitutt på Svalbard i 2018. (Foto: Øystein Overrein, Norsk Polarinstitutt)

Med 64 stemmer for, sender Stortinget det nye lovforslaget om vern av blant annet isbjørn på Svalbard videre til behandlingsrunde nummer to.

Read in English

Stortinget har stemt over det omstridte lovforslaget som omhandler nytt vern av isbjørn og sjøfugl på Svalbard.

Et klart flertall stemte for å sende lovforslaget videre til runde nummer to, med 64 stemmer for og 36 stemmer imot:

Parti    For    Mot
Arbeiderpartiet    29      0
Høyre      0    21
Senterpartiet    17      0
Fremskrittspartiet      0    13
Sosialistisk Venstreparti      8      0
Rødt      4      0
Venstre      4      0
Miljøpartiet De Grønne      2      0
Kristelig Folkeparti      0      2
Pasientfokus      0      0

 

Endringen i Svalbardmiljøloven vil blant annet stramme inn reglene om beskyttelse av sjøfugl i hekketiden og lovlig avstand til isbjørn.

Egne krav

Per i dag er det ulovlig å lokke til seg og forfølge isbjørn, som kobles til å forstyrre bjørnen med fare for både dyr og folk.

I det nye lovforslaget fra Klima- og miljødepartementet blir disse punktene egne krav:

"Det er foreslått at det blir forbudt å unødig forstyrre, lokke til seg eller forfølge isbjørn. Samtidig foreslås et krav om å holde 300 meters avstand til isbjørn, men 500 meter i perioden 1, mars til 30. juni når isbjørnen er særlig sårbar for forstyrrelser."

Dette forslaget ble i første runde vedtatt av Stortinget, men skal altså opp til ny behandling på Stortinget i en runde nummer to. 

Forbudt å unødig forstyrre, lokke til seg eller forfølge isbjørn.
Prop. 47 L om endringer i svalbardmiljøloven

Bjørnespray og utsettelse

Før debatter i Stortingssalen, kan partier også levere inn løse forslag til vedtak. Disse blir votert over på lik linje med forslag i komiteinnstillingene. Til denne saken ble det levert to.

Det ene kom fra Lars Haltbrekken (Sv), som fremmet et forslag om utredning av å påbud om bjørnespray (pepperspray. red. anm) som forsvarsmiddel mot isbjørnangrep ved enhver teltekspedisjon eller opphold i hytter eller fangststasjoner utenfor bebodde områders umiddelbare nærhet.

Det andre forslaget sto Marius Arion Nilsen for, på vegne av Høyre, Frp og Krf. Nilsen ba regjeringen fremme saken på nytt i tilknytning til den kommende stortingsmeldingen om Svalbard.

Ingen av forslagene fikk flertall.

Økende fokus

Det nye lovforslaget har vært gjenstand for mye kritikk siden Miljødirektoratet la fram sin tilrådning til departementet i januar 2023. Stortingsrepresentanter fra Frp til orde for at regjeringen skulle utsette innføring av det foreslåtte miljøregelverket på Svalbard allerede i mars i fjor. Like før jul protesterte flere lokale aktører mot forslagene og ønsket også at saken ble sendt tilbake.

Lars Haltbrekken
Stortingsrepresentant for Sosialistisk venstreparti, Lars Haltbrekken. (Foto: Stortinget)
Stortingsrepresentant for Sv, Lars Haltbrekken. (Foto: Stortinget)

Miljødirektoratet på sin side mener forslagene i liten grad har noe å si for ferdsel for fastboende sammenlignet med dagens regelverk. Forslaget vil ha mest å si for sjøbaserte turistvirksomheter som må tilpasse seg de nye reguleringene.

"Fokuset på isbjørnopplevelser er økende, og Sysselmesteren vurderer nå behovet for en strengere regulering som helt prekært for å verne isbjørn mot forstyrelser. Det har i 2022 vært en økning i tallet på politimeldinger for brudd på ferdselsregler, ulovlig motorferdsel på sjøis og forstyrring av isbjørn", skrev direktoratet i en tidligere pressemelding.

Større avstand

Vedtaket i sin helhet:

Prop. 47 L (2023-2024) om endringer i svalbardmiljøloven. I proposisjonen blir det blant annet foreslått å skjerpe reglene om beskyttelse av fugler i hekketiden mot støy og forstyrrelser gjennom et nytt forbud mot bruk av droner i nærheten av fuglefjell i hekketiden.

Videre blir det foreslått endringer i reglene om isbjørn, slik at forbudet mot å lokke til seg og forfølge bjørn ikke lenger skal kobles til at isbjørn blir forstyrret, eller at det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn, men blir selvstendige krav. Det er foreslått at det blir forbudt å unødig forstyrre, lokke til seg eller forfølge isbjørn.

Samtidig foreslås et krav om å holde 300 meters avstand til isbjørn, men 500 meter i perioden 1, mars til 30. juni når isbjørnen er særlig sårbar for forstyrrelser.

Les også:

Nøkkelord