Leserbrev: Nordisk hærsamarbeid styrker forsvarsevnen

Hærsjefene i Finland, Norge og Sverige –  Pasi Välimäki, Lars Sivert Lervik og Karl L. E. Engelbrektson – møttes i dag på Bardufoss i Nord-Norge i forbindelse med militærøvelsen Cold Response 2022. (Foto: Didrik Arnesen/Forsvaret).

Øvelsen Cold Response 2022 understreker den nordiske regionens geopolitiske betydning, styrker forsvarssamarbeidet og sender et sterkt signal utad, skriver hærsjefene i Finland, Sverige og Norge.

Krigen i Ukraina påvirker oss alle og understreker betydningen av samarbeid i fredstid for å kunne håndtere en krise og konfliktsituasjon. 

I dag øver 30.000 soldater fra 27 nasjoner for å utvikle evnen til å operere sammen under de svært krevende forholdene vi har her i nord.

Øvelsen Cold Response 2022 understreker den nordiske regionens geopolitiske betydning, styrker forsvarssamarbeidet og sender et sterkt signal utad.

Sterkere nordisk forsvarssamarbeid

Den sikkerhetspolitiske utviklingen de siste årene har aktualisert betydningen av et sterkt nordisk forsvarssamarbeid gjennom «Nordic Defence Cooperation» (NORDEFCO).

I 2019 ble 10-års jubileet markert, der de nordiske forsvarsministrene stilte seg bak en ny mekanisme for konsultasjoner og samarbeid.

Samarbeidet omfatter felles nordisk flytransportstøtte, materiellutvikling og investeringer, internasjonale operasjoner, samtrening og øvelser, kommunikasjon mellom hovedstedene, forenklet tilgang til hverandres territorium, samt felles situasjonsforståelse.

Den nylig inngåtte kontrakten om ny nordisk kampuniform, spesielt tilpasset operasjoner i vårt arktiske klima, er et konkret resultat av samarbeidet.

Behovet for samkjørte forsvarsplaner

Bundet sammen gjennom felles geografi, historie, kultur og verdier, er vi både gjensidig forpliktet og har felles interesse av å opprettholde fred og stabilitet i vår region.

Som naboer står vi sammen i møte med fremtidige utfordringer.

De siste ukers krigshendelser i Ukraina viser med all tydelighet behovet for koordinerte forsvarsplaner som bygger en forutsigbar og troverdig terskel.

Hærene i Norden løser ikke denne oppgaven alene, men vårt samarbeid øker både fleksibilitet og handlingsrom – og bidrar til å heve den militære terskelen som enhver potensiell motstander må ta hensyn til.

Felles situasjonsforståelse på Nordkalotten

Finland, Sverige og Norge har inngått en trilateral avtale som fokuserer spesielt på operativt samarbeid og utvikling av en felles militær situasjonsforståelse på Nordkalotten.

Samarbeidet inkluderer også planlegging og gjennomføring av nødvendige felles øvinger.

Øvelsen Cold Response 2022 er svært viktig da det gir oss muligheten til å utvikle vår evne til å jobbe sammen, lede hverandres styrker og etablere teknologiske kommunikasjonsløsninger som snakker sømløst sammen.

Sammen om å bevare fred i Norden

Det nordiske forsvarssamarbeidet fremmer våre lands verdier, og er en gjensidig forpliktelse til å jobbe for demokratiske, trygge og åpne samfunn. Som naboer står vi sammen i møte med fremtidige utfordringer.

En krise som treffer regionen påvirker oss alle, og vår evne til å håndtere denne betinger et samarbeid i fredstid.

Derfor øver vi sammen under Cold Response, og derfor tar vi nå samarbeidet ytterligere steg videre.

For forutsigbarhet, styrket nordisk motstandskraft og felles situasjonsforståelse. Alt i den hensikt å bevare fred i Norden.

Fakta om hærsamarbeidet under Cold Response 2022:

  • Sverige og Finland deltar med styrker i én felles brigade som er under kommando av den norske Hæren.
  • Sverige øver med to mekaniserte bataljoner og rørartilleri. Totalt deltar 1500 svenske soldater.
  • Finland øver med en mekanisert bataljon og langtrekkende artilleri i et MLRS-batteri. Samlet deltar 700 finske soldater.
  • Norge øver med store deler av Hæren og med underlagte styrker fra HV-16. Hovedstyrken kommer fra Brigade Nord. Brigaden er redusert i størrelse under øvelsen, primært på grunn av at flere avdelinger er i internasjonal innsats og tjeneste i Litauen og Irak. Totalt er det snakk om norske 4500 soldater.

Nøkkelord