Mineraler i nord har enorm betydning

Området i Kvalsund, hvor Nussir ønsker å etablere gruvedrift. (Foto: Arne O. Holm)
I dag på Industrikonferansen i Bodø overrekker Nordnorsk råd sin mineralstrategi for landsdelen til digitaliseringsminister Nikolai Astrup. NHO i nord vil berømme de tre nordligste fylkeskommunene for å ha laget en felles strategi.

Av påtroppende regiondirektør i NHO Nordland Daniel Bjarmann-Simonsen og regiondirektør i NHO Arktis Målfrid Baik.

 

At fylkeskommunen har blitt enig om en felles mineralpolitikk og et felles løft for å få fart på utviklingen, er i seg selv det viktigste med denne strategien. Det er et strålende eksempel på hva vi kan få til når vi bruker energien på å samarbeide og løfter sammen for økt jobbskaping i landsdelen.

Store verdier i nord

I 2017 laget Norges geologiske undersøkelse rapporten «Mineraler for det grønne skiftet» for NHO. Her avdekkes det at Norge har mineraler med en bearbeidelsesverdi på 8.000 milliarder kroner. Og mye av verdiene er i nord.

Mineralstrategien til Nordnorsk råd tar utgangspunkt i dette og viser til dagens gruveaktiviteter og betydningen av å legge til rette for å utvikle fremtidens mineralverdier. Strategien kan tilrettelegge for en felles innsats for å skape fremtidens arbeidsplasser ved en bærekraftig utnyttelse av mineralene våre. Vi i nord kan levere flere viktige mineraler for det digitale og det grønne skiftet. Det er godt nytt for klima og for Nord-Norge og avgjørende for Norge og for verden.

Hindringer for å skape flere arbeidsplasser

Mineralstrategien peker på en rekke viktige hindringer og løsninger for at mineralnæringen kan bidra til å skape gode arbeidsplasser og utvikling av gode miljøvennlig teknologi. Det foreslås bl.a. en bedre samordnet plan- og konsesjonsprosess der kommunen beholder sin planmyndighet. I dag kan det ta over ti år før bedrifter får en endelig avklaring.

I tillegg pekes det på økt innsats inn mot kompetanseutvikling, innovasjon, samt forskning og utvikling.Vi er enig i dette. I den sammenheng savner vi samtidig et enda større fokus på hele verdikjeden og på hvordan fylkeskommunen i samarbeidet med partene i arbeidslivet konkret kan bidra til at lokale og regionale bedrifter styrker sin konkurransekraft gjennom leveranser til mineralnæringen.

Betydningen av dialog og samarbeid

Et annet viktig tema som berøres i Mineralstrategien er sameksistens med andre næringer og hensyn til samiske interesser. Etablering av forum og ulike råd foreslås i Mineralstrategien som viktige tiltak.

Vi mener også at samarbeid er nøkkelen, men det kan også bli for mye av det gode. Det er også behov for gjennomskjæring. Få næringer bærer høyere risiko og må forholde seg til lengre offentlige prosesser, enn mineralnæringen. Kapitalproblemet henger blant annet sammen med nettopp dette. Ting tar for lang tid og den politiske risikoen øker med tiden. Da er det begrenset hvor mange flere råd, forum, nettverk, konferanser og utvalg vi kan bruke tiden vår på.

Vi oppfordrer derfor fylkeskommunene å se på hvordan man kan redusere antall møteplasser, forum og utvalg enn det som foreslås i strategien gjennom bedre samordning av de ulike tiltakene.

Avslutningsvis vil vi nok en gang berømme fylkeskommunene med at de i fellesskap har gitt en god regional ramme for mineralnæringen.

Vårt budskap er at alle må jobbe for en grønnere fremtid: Bedriftseiere og -ledere, arbeidstakere, investorer, politikere og offentlige myndigheter. Med felles innsats kan vi skape nye og mer bærekraftige lønnsomme og attraktive arbeidsplasser i nord. Forutsetningen er gode politiske rammebetingelser som støtter grønn konkurransekraft.

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: