LO i spissen for nye krav om utredning av Lofoten og Vesterålen nå

LO-leder Gerd Kristiansen er i Bodø og orienterer om rapporten som KonKraft har lagt fram om norsk sokkel. (Foto: Arne F. Finne)
LO-leder Gerd Kristiansen fronter nye og sterke krav om konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Sammen med LO står Norges Rederiforbund, Norsk olje og gass og Norsk Industri.


LO-leder Gerd Kristiansen fronter nye og sterke krav om konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Sammen med LO står Norges Rederiforbund, Norsk olje og gass og Norsk Industri.
 

Samarbeidsorganisasjonen KonKraft presenterte rapporten ”Nordover – norsk sokkel i endring” i Bodø i dag. Bak KonKraft står LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi, rederne, olje- og gasslobbyen og tunge industriinteresser. (Se ramme til høyre om KonKraft).

 

Topptung presentasjon og lansering

Den topptunge gruppen som presenterte rapporten i Bodøs storstue, Stormen, viser til fulle hvor mye disse organisasjonene legger i å få tilgang på nye leteområder for olje- og gass i Norge, og da nordover.

LO-leder Gerd Kristiansen er nevnt, videre deltar direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass, rederiforbundssjefen Sturla Henriksen og nestlederen i Industri Energi, Frode Alfheim.

Fylkesrådslederen i Nordland, Tomas Norvoll, er også til stede med kommentarer.


Utredning snarest mulig

Og konklusjonene i rapporten er klar: Norsk olje- og gassfremtid ligger i nord, og det kan ikke være tale om å bremse i norsk oljepolitikk.

Organisasjonene vil ha konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen og Senja så raskt som mulig. Avgjørelsen om eventuell åpning av disse omstridte områdene kan tas når alle forhold er belyst gjennom denne konsekvensutredningen, mener KonKraft, og hevder at historien har flere eksempler på at konsekvensutredninger ikke har ført til åpning.

 

Felles datainnsamling

Et av tiltakene KonKraft anbefaler for å minske belastningen på fiskefeltene og fisken er at det etableres et "gruppeinnsamlingsprosjekt" for å innhente seismiske data, etter modell av det som ble brukt i Barentshavet Sørøst.

Dette skal, ifølge rapporten fra KonKraft, sikre at alle interessenter får de samme fordeler og incentiver, samtidig som det "miljømessige fotavtrykket" blir minst mulig. Derfor bør det opprettes et "Nordland Gruppeinnsamlingsprosjekt" for 3D-seismikk, mener KonKraft.

I rapporten foreslår KonKraft at man bruker Ribbanbassenget, sørøst på Nordland VI, som eksempel på hvordan seismiske data kan innhentes. Ribbanbassenget ligger ca 100 km fra fastlandet og 50 km fra Lofoten, sør for Røstryggen, og er viktig for fiskeriene.

 

Trenger nye seismiske data

Eksisterende seismiske data fra området er, ifølge rapporten fra KonKraft, for gamle til å gi nødvendig informasjon og for å kunne kartlegge prospekter tilstrekkelig.

Ny, 3D-seismikk kreves for å kunne planlegge og bore letebrønner, og innsamlede data må være av så god kvalitet at man må kunne evaluere hele området uten å måtte samle inn mer seismikk, heter det i rapporten.

 


Spleis på seismikken

Og det er her rapporten anbefaler gruppeinnsamlingskonseptet, der man organiserer innsamlingen av data som et spleiselag mellom de interesserte oljeselskapene. Dette vil, ifølge rapporten, bidra til minst mulig påvirkning av fiskeriene og begrense miljøbelastningen. Datainnsamlingen bør også av den grunn skje i perioden fra juni til oktober, mener KonKraft.

Nordover-rapporten inneholder også et eksempel på hvordan leteboring kan gjennomføres i disse områdene, etter at det eventuelt er åpnet for dette. Det kan bores flere prospekter samtidig, boringen av letebrønner sies å være ukomplisert, og å ha en varighet på mellom 15 og 30 dager.

Rapporten peker på at bruk av rigger av typen Transocean Spitsbergen, med doble boretårn og automatisk posisjoneringssystem, gir store effektivitetsgevinster og tidsbesparelser.


Vil utrede mer i Barentshavet

I den omfattende rapporten tar KonKraft også til orde for å utvide letearealer også ut over Nordland V, VII og Troms II.

Organisasjonene bak KonKraft vil at Oljedirektoratet intensiverer ressursene i områdene nordover, i Barentshavet Nordøst og Barentshavet Nord, og at de dataene som allerede er samlet inn må gjøres tilgjengelig for industrien.

Så snart Oljedirektoratet har kartlagt disse områdene tilstrekkelig må det vurderes å starte en konsekvensutredning også av disse to områdene. Rapporten anbefaler imidlertid ikke noen åpning av områdene rundt Jan Mayen i denne omgang – til det er den kommersielle risikoen for høy og utsikten til verdiskaping for liten, heter det i rapporten.

Må sørge for forutsigbarhet

For aktørene bak KonKraft er de viktig at norsk olje- og gasspolitikk er forutsigbar og langsiktig, og at den har bred politisk basis. De ønsker ordinære konsesjonsrunder innenfor sektoren annethvert år, og TFO-runder (tildeling i forhåndsdefinerte områder) hvert år.

"Tilgangen på nytt leteareal er en forutsetning for videreutvikling av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Det er nytt leteareal som avgjør fremtiden", heter det i rapporten fra KonKraft.


 

KonKraft

KonKraft kaller seg “en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.”

KonKraft ønsker å være en premissleverandør for nasjonale strategier for petroleumssektoren, og arbeider for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifter og maritim næring. 

Kilde: KonKraft-rapporten “Nordover -norsk sokkel i endring”.

Norsk olje- og gassfremtid ligger i nord, og det må ikke være tale om å bremse i norsk oljepolitikk, det er en av konklusjonene i rapporten fra KonKraft, som vil åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsutvinning. (Kart: Oljedirektoratet)
Norsk olje- og gassfremtid ligger i nord, og det må ikke være tale om å bremse i norsk oljepolitikk, det er en av konklusjonene i rapporten fra KonKraft, som vil åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsutvinning. (Kart: Oljedirektoratet)

Tags