Kronikk: Tiden er overmoden for å koble petroleum og landbasert industri

Markedssjef Jan I. Gabor i Mo Industripark AS. Samlet aktivitet i Mo Industripark utgjør 20 % av all eksport fra Nordland Fylke. En betydelig motor med potensiale for å kunne ytterligere styrke Nordlands posisjon i norsk industri. 108 bedrifter og 2400 ansatte. (Foto: MIP Info)
Dette mener vi er spesielt aktuelt i dagens situasjon med et endret økonomisk bilde, både nasjonalt og internasjonalt. Om vi handler nå, kan vi gi ny fart på næringsutviklingen i Norge, og spesielt Nordland, da vi har unike muligheter med våre naturressurser og eksisterende prosessindustri i verdensklasse.


Tidspunktet for å koble petroleumsnæringen tettere opp mot landbasert industri er overmoden.

Dette mener vi er spesielt aktuelt i dagens situasjon med et endret økonomisk bilde, både nasjonalt og internasjonalt. Om vi handler nå, kan vi gi ny fart på næringsutviklingen i Norge, og spesielt Nordland, da vi har unike muligheter med våre naturressurser og eksisterende prosessindustri i verdensklasse.

Vi skal nyte godt av petroleumsaktivitet i flere tiår framover. Samtidig er vi meget positiv til det økede fokuset på å styrke landbasert industri, som det er bred politisk enighet om.
Nordland forventer inntil fem ganger høyere vekst i eksporten sammenlignet med resten av landet, innen næringer som havbruk, kraftforedlende industri og turisme (ref. Konjunkturbarometer for Nord-Norge vår 2015).

Dette er en av flere faktorer som taler for styrking av dette nettopp i Nordland.

Disse næringene har et meget godt utgangspunkt ved at kronekursen blir liggende på et gunstig nivå fremover, ved at todelingen i økonomien utlignes, samt at vår prosessindustri er i verdensklasse på kompetanse, kvalitet og produktivitet – særlig innenfor stål, aluminium, silisium, havbruk og bærekraftig utvinning av mineraler.

Verden etterspør en grønnere industri - nettopp slik vi har bygget opp her i nord.  Vi har dessuten et industrigunstig klima og vi har rikelig tilgang på mere naturressurser som mineralråvarer og fornybar energi.

Forholdene ligger dermed særdeles godt til rette for styrke vår posisjon som en industrinasjon ikke bare innen petroleum - men også landbasert industri.

Dette vil gi sikre inntekter til samfunnet når oljeinntektene reduseres. Vi har allerede lagt et godt grunnlag for grønne arbeidsplasser og derved sikring av nasjonens velferd.

 

Koble petroleumsbransjen mot landbasert industri

Nordland har dessuten store muligheter for å kunne utnytte råvarer fra petroleumsnæringen i landbaserte produksjonsprosesser. Tenker vi oss naturgass i kombinasjon med mineral/metall og petrokjemisk industri så kan det skapes mange arbeidsplasser.

Vi kan i tillegg produsere fiskefôr til en voksende oppdrettsnæring fra gasskondensat, eller også fra alger som naturlig hører hjemme i nord, mens vi samtidig fanger opp CO2 fra produksjonsprosessene.  Fra alger kan vi også produsere biodrivstoff. Gjennom ny miljøteknologi for CO2-fangst kan man også legge til rette for deponering rett vest for Mo i Rana. Her har vi de rette geologiske strukturene for slik lagring. CO2 kan dessuten anvendes som råvare i en fremtidig ny prosessindustri. Det kan altså legges til rette for å bygge en helt ny industri rundt tema fangst og industriell gjenbruk av CO2. Nordland Fylke gjennomførte en mulighetsstudie i 2010 som synliggjorde potensiale på 1500 – 5000 arbeidsplasser i ulike scenarier knyttet til slike koblinger.

Når det gjelder nødvendig FoU-innsats for å koble petroleumsnæringen tettere opp mot industrielle muligheter på land kan dette tilrettelegges gjennom områdeløsninger.

 

Områdeløsning ved åpning av nye områder i Nordland VI

Mo Industripark AS ønsker derfor å bidra til å utarbeide en felles strategi for områdeløsning ved videre utvikling av Nordland VI, slik at investeringer som er gjort i forsyningsbase og industriell kompetanse i hele fylket beholdes og utnyttes. Vi ønsker også økt FoU-innsats slik at landbasert industri og petroleumsnæring gjennom samarbeid kan utvikle flere grønne arbeidsplasser.

Videre er det vår mening at utbygging av eventuelle funn bør koordineres i felles infrastruktur ved eksempelvis ilandføring av olje og gass, og kontraktstrukturen bør åpnes slik at selskap fra Nord-Norge får lik adgang med det etablerte leverandørmiljøet lengre sør til dette markedet.

Dette er et arbeid hvor Nordland fylkeskommune bør sitte i førersetet og sikre forutsigbarhet for hele fylket.

Direktør for Oljedirektoratet, Bente Nyland, sa under Offshore Nordlandkonferansen 16. juni 2015 i Sandnessjøen at vi må få ned kostnadene og sikre tredjepart adgang til etablert infrastruktur. Vi mener dette kan oppnås blant annet gjennom en områdeløsning hvor man også koordinerer seismikk og boreoperasjoner med mål om minst mulig forstyrrelser for fiskeri og havbruk samt organiserer en akseptabel oljevernberedskap. Dette vil også bidra til effektiv utnyttelse av ressurser som allerede er etablert på felt og på land.

  

Tags