Jonas Gahr Støre på Svalbard. Har klare forventninger til ny næringsstrategi

Partileder Jonas Gahr Store og lokalstyreleder Arild Olsen på sjarmørturne på Svalbard. Foto: Marte Kristiansen/Arbeiderpartiet

Svalbardsamfunnet har bare 2310 innbyggere, men har egen kullgruve, eget universitet og verdens største romstasjon. – Vi trenger ikke fokusere på vekst, men tiltak for å sikre kvalitet og robusthet hos det næringslivet som er, sier Ap-topper.

Denne uka har partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet vært på Svalbard for å drive valgkamp foran det kommende lokalstyrevalget, samt begynne programarbeidet fram mot stortingsvalget i 2021.

- Sammen med lokalstyrets leder, Arild Olsen, har jeg vært innerst i gruva og på toppen av fjellet og fått en full gjennomgang av hvilke utfordringer og muligheter som Svalbard-samfunnet står overfor, sier han til High North News.

Svalbard-turen er første stoppested for den jobben Arbeiderpartiet nå skal i gang med for å få en oppdatert nordområdestrategi.

Støre peker på behovet for et mer regelstyrt arbeidsliv, et mer robust næringsliv og den energiomleggingen Svalbard står overfor som helt avgjørende for lokalsamfunnet. Og han mener det kreves en mer aktiv politikk for å få dette til.

Valginnspurt

Selv om valget på fastlandet for lengst er tilbakelagt, er valget på Svalbard enda noen dager unna. Arbeiderpartiet går til valg på å gjøre det eksisterende næringslivet mer robust, fremfor at det skal vokse.

Arbeiderpartiet har hatt lokalstyrelederen i Longyearbyen i en årrekke, og Arild Olsen ser ingen grunn til å frykte at byen blir blå. 

  • Merk: I en tidligere versjon av denne saken stor det at Ap har hatt lokalstyrelederen i 17 år. Det riktige er 16 år. 

- Jeg tror vi ligger godt an. Vi har hatt lokalstyrelederen siden lokalstyret ble opprettet i 2002 og gjort en bunnsolid jobb hele veien, sier han og utdyper:

-  I denne perioden har vi laget et folkestyre med en kommunestruktur som andre kommuner har  brukt 200 år på å bygge opp. De siste årene har vært preget av store naturkatastrofer med dødelig utgang som selvfølgelig har vært en krevende situasjon. Vi har også mistet 300 industriarbeidere, men til tross for det klart å opprettholde innbyggertallet, som er en stor jobb i seg selv og en jobb vi er stolte av, sier han.

Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) føler seg trygg på at han får fire nye år. Foto. Marte Kristiansen/Arbeiderpartiet

Olsen mener det som skiller Ap fra øvrige partiet på Svalbard, er at Ap vil ta mer tydelige  grep på det som gjelder sosiale forskjeller og arbeidsvilkår.

- I tillegg ønsker vi å fokusere på å gjøre det næringslivet vi allerede har enda mer robust slik at  samfunnet her blir mer levedyktig og at folk vil bo her over lengre tid, i stedet for å fokusere på vekst.

Lokalstyrelederen oppfatter at filosofien deles og blir godt mottatt av Longyearbyens innbyggere, som  i større og i større grad, ifølge Olsen, stiller spørsmål om hvor mange man skal være der oppe, hvor mange turister som skal komme og hvor stor næringsstrukturen egentlig skal være.

Arbeidsliv og bolig engasjerer

Jonas Gahr Støre og Arild Olsen har drevet valgkamp og banket på dører i tre dager.

- Jeg opplever at folk er opptatt av seriøsitet i arbeidslivet. Det er en klar utvikling på Svalbard at man har folk innafor og utafor det regulerte arbeidslivet. Det er en utfordring som jeg oppfatter har økt de siste også årene, dels på grunn av økt tilflytting av mennesker fra områder uten et regulert arbeidsliv. Ap mener jo at allmenngjøringslovens prinsipper skal gjelde også på Svalbard, sier Støre.

Han oppfatter også, i likhet med sin partikollega, at det er engasjement rundt bolig.

- Folket jeg har snakket med er opptatt av at det skal bygges nok og forsvarlig i et samfunn som har opplevd både ras og befolkningsvekst. Man trodde jo for noen år siden at det skulle bli en knekk i befolkningsveksten i Longyearbyen på grunn av det som skjedde med gruveindustrien, men tvert imot så er det et lokalsamfunn som har vokst de siste årene. Det å ha en kontrollert vekst, sørge for at man ikke går i feil retning, det opplever jeg at det er engasjement rundt.

Europas nullutslippsby

Kulldriften på Svalbard er praktisk talt avviklet. I dag er det bare drift i Gruve 7, som også forsyner kraftverket i Longyearbyen med kull. Reservene synger imidlertid på siste verset, noe som gjør det nødvendig å få på plass ny energiforsyning om få år.

Men lokalstyreleder Olsen understreker at Gruve 7 leverer også kull til industrien, som er et nødvendig råvareprodukt, og som ikke må forveksles med kull som går til forbrenning i energimarkedet.

- Derfor vil Gruve 7 fint kunne leve, selv om kullkraftverket på Svalbard ikke består. Dette er viktig for oss å kommunisere ut, fordi vi har som mål å sikre disse industriarbeidsplassene, sier han.  

Sommeren 2018 mottok Olje- og energidepartementet (OED) en utredning de hadde bestilt fra Multiconsult og Thema Consulting Group om «Alternativer for fremtidig energiforsyning på Svalbard».Utredningen inneholdt en rekke forslag til fremtidige energiløsninger, deriblant gasskraftverk basert på LNG, varmekraftverk basert på pellets, samt gasskraft i kombinasjon med solkraft.

Kulldriften på Svalbard er praktisk talt avviklet. I dag er det bare drift i Gruve 7, som forsyner kraftverket i Longyearbyen med kull. Foto: Marte Kristiansen/Arbeiderpartiet

Det hårete målet til Arild Olsen er å gjøre Longyearbyen til Europas første nullutslippsby og beskriver energiomstillingsprosjektet på Svalbard ikke bare er en kjempemulighet lokalt, men for Norge som nasjon.

- Jeg har aldri hørt  om at noen tidligere har energiomstilt et helt samfunn. Vi snakker ikke bare om mer energi, men å bytte ut hele energisystemet. Ikke bare fordi vi ønsker det og burde det ut fra en klima –og miljøperspektiv, men også fordi dagens energiverk har en maksimal levetid frem til 2038. Denne tidsplanen skal vi halvere, sier han og fastslår: 

Det er et  fantastisk prosjekt som Norge faktisk burde ta del i og vise fram. Vi er jo først og fremst en energinasjon, så hvorfor ikke bli den første nullutslippsby?

Jonas Gahr Støre har under sitt besøk også vært innom energiverket på Svalbard.

- Norge har en mulighet og et ansvar for å ta klare grep for å sikre Longyearbyen grønn og bærekraftig energi. Longyearbyen kan gå fra å bli Europas mest forurensede by, til å bli den reneste på noen får år, hvis man tar grep. Her har dyktige fagfolk lagt et løp for det som er både realistisk og økonomisk lønnsomt og bra for Norges omdømme som energi- og miljønasjon. Svalbard kan bli et utstillingsvindu i det nordlige Norge, men for å komme dit kreves det et helt annet initiativ til fra regjeringen enn vi har sett til nå.

Han understreker at alle borgere har et ansvar for sitt forbruk, men mener  løsninger knyttet til energi, varme, strøm, må være et fellesskapsansvar.

- Det krever en veldig aktiv politikk og vilje til nyskaping i regjeringen. Og jeg er spent på å se om dette ansvaret tas når statsbudsjettet legges fram til uka. 

Klare forventninger til næringsstrategien

Torsdag skal regjeringen legge fram sin næringsstrategi for Svalbard, i Longyearbyen. Og Støre har klare forventninger til hva den skal inneholde:

-  Jeg forventer at det i næringsstrategien uttrykkes støtte til energiverket slik at de kommer i gang med å bygge den batteripakken som skal til for gjøre det i stand til å ta det første steget, sier han. 

Olsen fovrenter på sin side at strategien gjør eksisterende lokalt næringsliv mer robust fremfor å være vekstdrivende, og at den tar tak i problemer tilknyttet arbeidslivs bestemmelser.

- I tillegg må den peke på løsninger som kan sette lokale myndigheter i stand til å ivareta et radikalt endret samfunn. Samtidig er det viktig at den er innovasjonstung, spiller på være komparative fortrinn og at den gir en tydelig samfunnsretning, sier han. 

De mener Longyearbyen, i motsetning til mange andre kommuner, ikke trenger stimulanser for vekst i næringslivet, men tiltak for å sikre kvaliteten i det næringslivet som allerede er.

- Lokalsamfunnet skal kunne drive næringsutvikling og være med å styre det. I dag kan man ikke søke statelige utviklingsmidler i Longyearbyen  - det bør være mulig. Så mener jeg det bør komme tiltak som rammer inn turismen og som sikrer at de useriøse bedriftene som opererer lokalt, kan få stoppskilt. I tillegg er det å bekjempe sosial dumping, som vi begynner å se tegn til, viktig for hele næringslivet, ikke minst for de seriøse, som rammes økonomisk av dette, påpeker Støre.  

- Å sikre like rammevilkår i arbeidslivet, i en by og på ei øy med svært mange ulike nasjoner og interesser tilstede.  Hvordan har dere tenkt å få til det?

- Det vi har vist på Svalbard gjennom snart 100 år er at ting går, hvis man gjør det på riktig måte. Svalbard er en del av Norge og her jobber det folk for å tjene til livets opphold. Standarden på arbeidslivet i Norge, den har vi et nasjonalt ansvar  for å sikre. Men akkurat teknikken for å sikre at allmenngjøringsprinsippet skal gjelde for arbeidslivet på Svalbard, det må vi overlate til juristene i departementet. Men at det er fullt mulig, det bør det ikke være tvil om, sier Støre.

Han peker også på at man på Svalbard ser betydningen av kritisk infrastruktur.

- Spørsmålet er: hvem har ansvaret for det.  Jeg mener at et moderne samfunn velger den moderne løsningen, nemlig at fellesskapet har ansvaret.

Lokalstyrevalget på Svalbard avholdes 6. og 7. oktober.

Jonas Gahr Støre (A) var på besøk til energiverket på Svalbard.
Jonas Gahr Støre (A) på besøk til energiverket på Svalbard i 2019. (Foto: Marte Kristiansen/Arbeiderpartiet)

Nøkkelord