Hurtigruten kan bli valgkamptema neste år

Blir Hurtigruten valgkampsak foran Stortingsvalget neste år, eller kommer ESA til å forpurre hele konseptet på grunn av ulovlig statsstøtte? Dagens kontrakt mellom staten og Hurtigruten AS går ut i slutten av 2019, men kan forlenges i inntil ett år. (Foto: Ørjan Bertelsen, Creative Commons).
Hurtigruten seiler frem som mulig valgkamptema neste år, men mye vil avhenge av hva ESA kommer frem til i den pågående granskingen av om kystruten får ulovlig statsstøtte.

 

Hurtigruten seiler frem som mulig valgkamptema neste år, men mye vil avhenge av ESAs gransking av om kystruten får ulovlig statsstøtte.

Den tidligere samferdselssjefen i Nordland, Steinar Sæterdal, reiste flere spørsmål om Hurtigrutens fremtid i en kronikk i High North News for noen dager siden. 

Konkurranse er viktig

Sæterdal mener det haster å få ut nye anbudskriterier for kystruten Bergen-Kirkenes, ikke minst dersom man ønsker reell konkurranse mellom dagens kontraktsinnehaver, Hurtigruten AS, og andre eventuelle interessenter. Kontrakten går ut ved utgangen av 2019, og det tar tross alt litt tid både å lage anbud, forhandle og bygge skip, skriver Sæterdal.

-Ja, det er jo et poeng at det er reell konkurranse, særlig hvis det er riktig som det antydes, at de engelske eiere er mer interessert i å utvide explorer-delen av driften enn å drive persontrafikk på statskontrakt, sier Høyres medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten.

Vil høre med statsråden

Orten sier til High North News at han vil «forhøre seg litt» med departementet og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om fremdriften på anbudsarbeidet.

-Fra mitt ståsted, jeg som er fra kysten (Midsund i Møre og Romsdal), har Hurtigruten fremdeles sin misjon langs Norskekysten, og det tror jeg kystbefolkningen er enig i. Og jeg har ikke hørt signaler fra andre innenfor regjeringspartiene heller, om at noen har planer om store endringer.

-Vi vil fortsette på kysten

Kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten AS er helt klar på at selskapet, som nå har sine hovedeiere i London, ønsker å inngå ny avtale med staten når dagens avtale utløper. Hun er heller ikke enig med Steinar Sæterdal i at tiden er knapp, og at det er stille om Hurtigrutens fremtid.

-Det får stå for Sæterdals egen regning, vi er stadig i kontakt med både departement og med anløpskommunene langs kysten, og det er ennå et godt stykke tid til utgangen av 2019.

Forlengelse i ett år er mulig

Bjørnflaten understreker også at det i dagens avtale ligger en opsjon for forlengelse i ett år, slik at det i realiteten kan være nesten fire år til ny avtale må være på plass.

-Sist gang det ble inngått avtale mellom staten og oss tok det vel omtrent ett og et halvt år fra anbudskriteriene ble gjort kjent til avtalen ble igangsatt 1. januar 2012, så det brenner jo ikke, sier Anne Marit Bjørnflaten.

Et viktig samfunnsoppdrag

Hun påpeker at det er opp til politikerne å vurdere om man ønsker fortsatt Hurtigrute langs kysten, og at selskapet vil måtte forholde seg til hva som besluttes.

-Men det er fremdeles mange anløpssteder der vi er eneste godsbefrakter på kjøl, og mange lokalsamfunn føler nok at de er avhengige av Hurtigrutens anløp. Vi ser også at vi har økt både gods- og lokalpassasjermengden de senere årene, så vi mener vi utfører et viktig samfunnsoppdrag, sier kommunikasjonsdirektør Bjørnflaten.

Granskes av ESA

I øyeblikket er statens kjøp av tjenester fra Hurtigruten AS under gransking av det europeiske kontrollorganet ESA, som åpnet sak i desember 2015. Anklagene går igjen ut på at Hurtigruten mottar ulovlig statsstøtte, noe både selskapet selv og Samferdselsdepartementet avviser.

Over åtteårsperioden avtalen med staten varer mottar Hurtigruten 5,1 milliarder kroner fra staten for å sikre lokal passasjertransport langs kysten, og klagerne mener deler av dette kan være ulovlig støtte.

Spesialrådgiver Arnfinn Øen i Samferdselsdepartementet vil ikke spå noe om når denne saken blir avgjort.

Venter ikke på ESA

-Erfaringsmessig blir det en del korrespondanse frem og tilbake nå, etter at vi har svart ESA i brev av 16. februar. Så skal ESA etter hvert fatte en avgjørelse, og denne kan eventuelt også ankes inn for EFTA-domstolen.

-Så departementet avventer ikke avgjørelsen i ESA før man eventuelt legger ut kystrutedriften til nytt anbud?

-Nei, det kan vi ikke gjøre. Det vi jobber med internt er å få en avklaring på hva som skal skje når dagens kontrakt går ut – og det er en politisk beslutning som jeg ikke kan si noe om, sier Øen.

AP vil fortsatt ha Hurtigrute

Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet (Nordland) sitter også i transportkomiteen, og mener det er viktig å opprettholde tilbudet som Hurtigruten representerer.

-Jeg ser også at det er nye eiere, og det er en ny regjering, siden vi sist inngikk kontrakt om driften, men det ser jo ut til at disse eierne ser verdien av nettopp å gå innom de små stedene – også i turisttrafikken sin. Jeg oppfatter det imidlertid ikke som noen selvfølge at dagens regjering vil videreføre Hurtigruten, sier Juvik, og antyder at Hurtigruten gjerne kan bli et valgkamptema neste år.

-Jeg skal i alle fall ta med meg dette videre og inn i programarbeidet frem mot Stortingsvalget i 2017. Det er viktig at vi slår fast at vi står ved Hurtigruten, sier Juvik med ettertrykk.

Et helhetlig konsept

Senterpartiets Janne Sjelmo Nordås sitter også i transportkomiteen (for Nordland) og er opptatt av at Hurtigruten oppleves som et helhetlig konsept.

-Jeg tror absolutt at den har sin misjon også i fremtiden, og ruten utfører oppgaver som er viktige for folk langs kysten. Vi er jo klar over at ESA følger veldig nøye med på hva som skjer, og det er kjempeviktig at staten bare kjøper de tjenestene den har lov til å kjøpe, understreker Sjelmo Nordås.

-Selvsagt er jeg enig i at vi trenger et godt anbudsregime på plass i god tid, og vi må også passe på at et enda sterkere reiselivsaspekt/turisttilpasning ikke undergraver grunnlaget for statlig kjøp av transporttjenester.

Hvorvidt Hurtigruten kan bli tema i stortingsvalgkampen, avhenger jo i stor grad av både regjeringen og av ESA, mener Sjelmo Nordås.
Høyres Helge Orten (øverst) vil spørre samferdselsministeren om hvordan det går med fremdriften i anbudsprosessen for Hurtigruten, mens Janne Sjelmo Nordås (SP) advarer mot ESAs vaktsomme øyne. Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet tror Hurtigruten kan bli valgkamptema, mens Hurtigrutens Anne Marit Bjørnflaten (nederst) helst vil seile inn i en ny kontraktsperiode med staten etter 2019. (Foto: Stortinget og Hurtigruten AS).

Tags