- Fornybar utbygging hindres av svake politikere

Å behandle en søknad om vindkraft kan ta opp til elleve år i Norge.

Riksrevisjonen la i dag fram en rapport om effektivitet i konsesjonsprosessen rundt fornybar energi. Undersøkelser viser at det tar opp til fem og et halvt år å få svar på en søknad om vindkraftutbygging.    

- Bellona kan ikke annet enn å gi full støtte og applaudere når Riksrevisjonen mener det trengs tydeligere styring av fornybarutbyggingen i Norge. Til nå har den blitt forsinket av dårlig saksbehandling og utydelige signaler, sier Bellonas leder for klima- og energiarbeid Janne Stene. Organisasjonen mener fornybar utbygging hindres av svake politikere. Stene kaller situasjonen uheldig for både klima og sårbar natur, og mener dette er en glimrende anledning for Tord Lien til å vise at han har et tydelig politisk prosjekt. Uttalelsen kommer som en reaksjon på rapporten Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi som i dag ble lagt fram at Per-Kristian Foss.  

 

11 års behandlingstid  

I et notat om rapporten skriver riksrevisjonen at Styringssignalene bør bli tydeligere. Riksrevisor Foss sier også at for å legge til rette for økt produksjon at fornybar energi i Norge bør saksbehandlingen bli enklere. Undersøkelsen som riksrevisjonen har utført viser at det i gjennomsnitt tar tre og et halvt år å behandle småkraftsøknader og fem og et halvt år å behandle større vindkraftsøknader. Om en sak blir påklaget vil saksbehandlingstiden forlenges med ytterligere to år! I store vannkraftsaker tar det over sju og et halvt år før det gis konsesjon, og i vindkraftsaker går det ofte opp mot elleve år i behandling av melding, søknad og klage. Per-Kristian Foss sier i en kommentar at saksbehandlingskapasiteten har økt, men det har også søknadsmengden og antall saker som ligger til behandling.  

 

Tydelig styring er en forutsetning  

Nå ber Riksrevisjonen om at styringssignalene må bli tydeligere. Blant funnene som er gjort er at norske myndigheter ikke har avklart hvor mye fornybar energi det skal legges til rette for. Det framstår også som uklart hvordan energimålene skal avveies mot andre sektormål. I tillegg har ikke styringsverktøyene fungert som planlagt. - Tydelig styring er en viktig forutsetning for effektivitet, og dette kan styrke forutsigbarheten i saksbehandlingen. Både forvaltningen og bransjen etterlyser tydeligere styringssignaler for å kunne konsentrere seg om de mest realistiske prosjektene, sier Foss i en pressemelding. Undersøkelsen viser også at det mangler grunnleggende kunnskap om blant annet biologisk mangfold, kulturminner og reindrift, og riksrevisjonen peker på muligheter for bedre retningslinjer og utnyttelse av regionale planer for vind- og småkraft, samt tidlig avslag på urealistiske søknader.  

 

I tråd med bellonarapport  

Bellonas Janne Stene sier Riksrevisjonens konklusjon er helt i tråd med det Bellona foreslo i sin rapport Vindkraft -en nødvendig og sentral klimaløsning. Hun mener videre at det må komme tydeligere signaler om hva som skal vektlegges når konsesjonssøknader vurderes. For eksempel om det i gitte områder skal legges ekstra stor vekt på hensynet til gitte arter eller naturtyper. - Vi må kunne kreve å få vite hvilke mål politikerne faktisk har. Når ikke politikerne gir tydelige signaler fører det til usikkerhet og frustrasjon både blant søkere, i byråkrati og hos andre aktører. Det gir treigere og dårligere saksbehandling, konkluderer Janne Stene.

Janne Stene, Leder Renere energi, Bellona.
Janne Stene, Leder Renere energi, Bellona.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: