Flere flytter til Svalbard

Longyearbyen januar 2023
Longyearbyen på Svalbard i januar 2023. (Foto: Arne O. Holm)

Flere med ikke-norsk statsborgerskap flytter til Svalbard, og andelen med norsk statsborgerskap har falt i mange år. Innbyggerne har bedre helse enn på fastlandet, og barna gjør det bra på skolen. Det viser en ny rapport.

"Levekårene i Longyearbyen synes å være noe over snittet for et norsk lokalsamfunn, selv om det naturligvis er stor variasjon mellom grupper", skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en ny rapport om samfunnsforhold på Svalbard.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Justisdepartementet, og skal tjene som underlagsmateriale til departementenes arbeid med ny svalbardmelding.

Rapporten viser at den samlede befolkningen på Svalbard øker. Hele økningen siden 2016 skyldes at det er blitt flere folk i Longyearbyen i arbeidsfør alder, men andelen av befolkningen med norsk statsborgerskap i Longyearbyen og Ny-Ålesund har falt fra 85 prosent i 2009 til 63 prosent i 2023.

Flere kvinner

I 1990 var det over 3500 fastboende på Svalbard, før det i 2006 falt ned til 2266. Primært var det Barentsburg som fikk færre innbyggere. Etter det har befolkningen på Svalbard økt sakte, men sikkert, mest på grunn av tilflyttere fra utlandet. Det var registrert 3094 bosatte på Svalbard den 1. januar 2023. Av disse bor 82 prosent i Longyearbyen.

Gjennomsnittsbotid for norske statsborgere var 7,4 år i 2022, mens median botid var 3,6 år. Særlig sistnevnte har falt en del de siste årene.

Det er blitt flere folk i Longyearbyen i arbeidsfør alder

Derimot har kvinneandelen i Longyearbyen og Ny-Ålesund økt i mange år, og var i andre halvår 2023 på 47 prosent, det høyeste noen gang.

Halvparten i privat sektor

Skattereglene på Svalbard skiller seg mye fra fastlandet, men offentlig sektor – inkludert statseide selskap som Store Norske – er fortsatt en viktig arbeidsgiver på Svalbard. Omtrent 50 prosent av de sysselsatte jobber i privat sektor, mot 65 prosent på fastlandet.

Bergverksdriften ved Store Norske har en mindre dominerende rolle i næringslivet i Longyearbyen enn tidligere, noe som forklarer at andelen ansatte i privat sektor er høyere enn før. Siden 2016 har den likevel falt noe tilbake igjen, i takt med at forvaltningen er blitt en viktigere arbeidsgiver.

Andelen sysselsatte i bergverksdriften falt fra 19,5 prosent i 2008 til 3,2 prosent i 2022, som tilsvarer at 330 sysselsatte ikke lenger jobbet i næringen. Det samlede antall sysselsatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund har likevel økt i perioden.

God helse og økonomi

Overnatting og servering var i 2022 næringen som sysselsatte flest. Sysselsettingen har økt mer enn timeverkene. Det skyldes at andelen som jobber deltid har gått opp. Omsetningen på Svalbard steg mye i 2022, og var på sitt høyeste nivå siden 2009. Det er særlig i transport og lagring at omsetningen har økt de siste årene, opp 380 prosent siden 2015.

Masud Gharahkhani
Klimaendringer, energiløsninger, forskning og næringsliv på Svalbard var tema for stortingspresident Masud Gharahkhanis forrige besøk i Longyearbyen i august 2022. (Foto: Stortinget)

Andelen av omsetningen på Svalbard fra salg til lokale personer eller virksomheter har lenge tiltatt, men falt tilbake i 2022.

De som bor i Longyearbyen har relativt god helse og økonomi. Sykefraværet er mye lavere enn på fastlandet og det har i tillegg blitt større likhet mellom kvinners og menns økonomiske situasjon.

Gode forhold

Antall boliger per innbygger endret seg lite fra 2015 til 2022.

Det er relativt lite kriminalitet i Longyearbyen og elevene på skolen ser ut til å gjøre det like bra som andre steder.

Denne rapporten handler om samfunnsforhold på Svalbard, med vekt på utviklingen siden forrige svalbardmelding i 2016.

Les også:

Nøkkelord