Fiskeriministeren snur og gir Hav Line dispensasjon

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (innfelt) vil ikke la Hav Lines slaktebåt Norwegian Gannet seile til Hirtshals i Danmark med produksjonsfisk (skadet/såret fisk) av hensyn til omdømmet til norsk laks. Nå har NFD endret forskriften før striden er avgjort. (Foto: Hav Line og NFD).
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (innfelt) ville ikke la Hav Lines slaktebåt Norwegian Gannet seile til Hirtshals i Danmark med produksjonsfisk (skadet/såret fisk) av hensyn til omdømmet til norsk laks. Nå har Hal Line vunnet første runde i klagesaken. (Foto: Hav Line og NFD).
Hav Line får dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands frem til 1. juli 2020

- Jeg har bestemt at Hav Line får midlertidig dispensasjon fra forskriften. For at selskapet skal ha god tid til å innrette seg, gjelder dispensasjonen frem til 1. juli 2020. Jeg håper at dette vil bidra til at Hav Line finner gode løsninger, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en nyhetsmelding på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider. 

HIgh North News har omtalt saken ved flere anledninger.

21. februar begjærte NFD og fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) nytt rettsmøte i saken, i et forsøk på å få omstøtte rettens midlertidige forføyning.

Etter en kort høringsrunde - fra 31. januar til 15. mars – presiserte regjeringen og Mattilsynet nå at all produksjonsfisk fra norske oppdrettsanlegg SKAL sorteres innenlands.

Innskjerpingen kom som et resultat av en langvarig strid mellom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og rederiet Hav Line om tolkningen av fiskekvalitetsforskriftens paragraf 17.

Snur

Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller misdannelser. Ifølge Fiskekvalitetsforskriften må slik fisk sorteres, og feilene rettes, før den fraktes ut fra Norge.

Fiskeriministerens beslutning innebærer at Hav Lines båt "Norwegian Gannet" kan sortere fisk i Danmark frem til 1. juli neste år. Betingelsen er at all produksjonsfisk sendes tilbake til Norge.

Hav Line pålegges også å rapportere til Mattilsynet om hvor mye fisk som sorteres ut, og selskapet skal tilrettelegge for tilsyn.

Ba om unntak

Kvalitetsforskriften skal bidra til at fisk av dårlig kvalitet ikke havner ut i markedet.

Hav Line ba i fjor om dispensasjon fra kravet om innenlands sortering, men Nærings- og fiskeridepartementet avslo selskapets søknad. Hav Line begjærte deretter midlertidig forføyning mot departementet, og fikk medhold i tingretten.  Departementet ba i januar om nye rettsforhandlinger, og det er ventet at saken skal opp etter sommeren, skriver departementet. 

Presiserte kravet

Nærings- og fiskeridepartementet la frem en revidert forskrift i april. Her ble det presisert at sortering av oppdrettsfisk skal skje innenlands.

- Jeg er svært opptatt av at vi skal ivareta kvalitet og omdømme til norsk sjømat, både her hjemme og ut i markedet. Det er derfor svært viktig at alle aktører, enten det er lakseslakterier på land, brønnbåter eller slaktebåter, overholder reglene vi har, sier fiskeriministeren.

Hav Line har påklaget departementets omgjøringsvedtak og avslaget på dispensasjonen. Ved å gi Hav Line midlertidig dispensasjon, tar departementet klagen delvis til følge. Den delen av vedtaket som ikke tas til følge, går til Kongen i statsråd, som er rette klageorgan. 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: