Fiskeribedrifter på land går svekket inn i ny sesong

Under fjorårets vinterfiske kjøpte landindustrien inn fersk torsk fra fiskeflåten til relativt høye priser. Coronapandemien førte imidlertid til at etterspørselen etter fisken i markedet ble redusert. (Foto: Sjømat Norge / Thor Nielsen). 

Fiskeribedrifter på land solgte mye hvitfisk med tap i 2020. – Det viktige nå er at klippfisk-, saltfisk- og tørrfiskindustrien kjøper inn torsk til et riktig prisnivå i lofotsesongen som gir grunnlag for lønnsomhet i andre halvår når fisken skal ut i markedet, sier fiskerianalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea. 

Til sammen falt eksporten av klippfisk og tørrfisk i 2020 med over en halv milliard kroner. 

Nedgangen var særlig stor for klippfisk, men også tørrfiskeksporten ble hardt rammet. 

Direktør for industri og handel Sverre Johansen i Sjømat Norge, landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. (Foto: FHL/Siv Dolmen).
Direktør industri og handel Sverre Johansen i Sjømat Norge. (Foto: FHL/Siv Dolmen).

– Som for de fleste andre fiskeprodukter har vi sett en klar markedsmessig svekkelse for klippfisk og tørrfisk gjennom pandemien. Det har sin forklaring i bortfall av restauranttilbud, hotell, catering og turisme, som normalt er viktige segmenter for disse produktene. Samtidig har vi en situasjon der kjøpekraft og økonomisk svekkelse også slår inn på etterspørsel og pris, forklarer direktør for industri og handel Sverre Johansen i Sjømat Norge til High North News.

Han påpeker imidlertid at de ikke ser en bråbrems i verken handel eller produksjon.

Har det vært problemer med å få solgt unna lagrene med fisk? 

– Hovedinntrykket er at handel og vareflyt har gått rimelig greit. Produksjonen tikker og går. Varer blir solgt. Det gjelder særlig for klippfisk, som er større i eksportvolum enn tørrfisk. Men det er klart at det nå er litt andre markeder, kanaler og priser, svarer Johansen.

Direktøren forklarer at det er en vridning mot salg i dagligvarehandel, men at dagligvaremarkedet i utgangspunktet også var der før pandemien, både i Brasil og Portugal. 

Reduserte eksportpriser

Når bedriftene nå går inn i en ny sesong er imidlertid likviditeten hovedutfordringen. Det sier fiskerianalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea til High North News.

 Mange av aktørene tapte penger i fjor. 

Vinteren 2020 kjøpte fiskeribedrifter som produserer tørrfisk og klippfisk inn den ferske torsken til relativt høye priser. Coronapandemien førte derimot med seg redusert etterspørsel og lavere priser i markedene. Mye av tørrfisk- og klippfiskproduktene, som normalt selges på høsten, ble derfor solgt med tap. 

Fiskerianalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea. (Foto: Nordea). 

Ifølge de siste eksportstatistikkene lå kiloprisen på klippfisk fra torsk på nesten 90 kroner i mars 2020. I desember 2020 var prisen rundt 77 kroner. Også tørrfisk hadde en betydelig prisreduksjon gjennom året.

 Det krevende blir å ha penger nok til å bygge opp et nytt lager. Frykten er vel et nytt år med tap på varelageret og det er nok mange som er avhengig av å tjene penger i år etter å ha tapt penger i fjor, sier Egeness. Han legger imidlertid til at prisen for fersk torsk har falt med over 8 kroner i januar i år sammenlignet med i fjor, og prisfallet fortsetter nå i februar. 

– Fiskere, særlig i kystflåten, må være forberedt på betydeligere lavere priser i år.

Johansen i Sjømat Norge sier inntrykket er at de fleste bedrifter har planer og forutsetning for å kjøpe fisk også i denne sesongen, men spørsmålet er hvor mye, hva slags prisnivåer man ser og den type vurderinger som vil vise seg når fisket kommer i gang. 

Er det også en viss frykt nå for at flere må legge ned? 

– Det er det for så vidt. I en situasjon der man har hatt betydelige tap og går inn i nytt år med et svakt utgangspunkt, kan det være noen som ikke berger seg. Men det er enorm variasjon med tanke på soliditet og reserver. Vi ser imidlertid ofte at når det er store markedsutfordringer får det også konsekvenser for strukturen i næringa, sier Johansen. 

Når torskelandingene øker så trenger vi en fiskeriindustri som er i posisjon til å kjøpe fisk og til å produsere fisk.
Svein Ove Haugland, administrerende direktør i Norges Råfisklag.
Administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag. (Foto: Råfisklaget). 

Også administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag utrykker at det er stor usikkerhet i næringa nå. 

– Det vi har observert er at det gjennom 2020 har vært et betydelig prisfall på flere viktige produkter og det bekymrer litt i forhold til lønnsomheten i industrien. De som har hatt varer på lager har pådratt seg tap gjennom 2020 og dette er noe man drar med seg inn i en ny sesong, der man skal fiske mye fisk og har behov for stor aktivitet de fire første månedene som skreifiskeriet pågår. 

– Når torskelandingene øker så trenger vi en fiskeriindustri som er i posisjon til å kjøpe fisk og til å  produsere fisk. Hele den situasjonen er preget av usikkerhet; vi vet ikke helt hvordan prisene vil utvikle seg, markedssituasjonen er usikker, samt smittehåndteringa i Norge, fortsetter Haugland. 

Pandemien forstyrrer etterspørselen etter torsk på kort sikt, men jeg er positiv til etterspørselen på lang sikt. 
Finn-Arne Egeness, fiskerianalytiker i Nordea.

Optimistisk for etterspørselen

Fiskerianalytiker Egeness i Nordea ser imidlertid med optimisme på den kommende sesongen og tror etterspørselen i Europa vil ta seg opp igjen kraftig så snart befolkningen blir vaksinert.  

– Det viktige nå er at særlig klippfisk-, saltfisk- og tørrfiskindustrien kjøper inn torsk til et riktig prisnivå i lofotsesongen som gir grunnlag for lønnsomhet i andre halvår når fisken skal ut i markedet. Det blir noe av hovedutfordringen. Inntektene til fiskerne blir stimulert av en betydelig kvoteoppgang. Det er ikke noe fundamentalt galt i økonomien; når man får opp aktiviteten i markedet igjen og vaksineringa er implementert i Europa, tror vi også etterspørselen etter torsk øker, og prisen vil ta seg kraftig opp, avslutter han.  

Les også

Nøkkelord