Krass kritikk fra riksrevisor: – Det er kritikkverdig at myndighetene ikke samarbeider bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan myndighetene arbeider med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock

Oljevernberedskapen i nordområdene har sine begrensinger, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen, der det rettes kritikk mot myndighetene for å ikke sikre at miljøhensyn blir ivaretatt i petroleumsvirksomheten. 

- Dette kan i verste fall få svært negative konsekvenser for miljøet i et sårbart og verdifullt område, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Petroleumsaktiviteten i nordområdene har økt de siste årene. Klima, isforhold og mørketid, sammen med dårlig utbygd infrastruktur, gjør det vanskelig å redusere konsekvensene av et utslipp.

Utstyr ikke tilpasset Barentshavet

Undersøkelsen viser at det er god tilgang på oljevernressurser, men utstyret er ikke tilpasset forholdene i Barentshavet. Det er ikke bekreftet med øvelser at oljevernet vil fungere som planlagt i farvann med is.

Les hele undersøkelsen her.

– Miljødirektoratet, som stiller krav til beredskapen, og Kystverket, som har ansvar for den nasjonale oljevernberedskapen, samarbeider ikke godt nok. Ved en ulykke vil det også være krevende å koordinere de private og offentlige aktørene, påpeker Foss i en nyhetsmelding som Riksrevisjonen har sendt ut - i forkant av at funnene skal presenteres i Stortinget tirsdag. 

Riksrevisjonen legger tirsdag fram to rapporter om Nordområdene. Den ene tar for seg hvordan myndighetene ivaretar  hensynet til miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i de sårbare nordområdene. Den andre hva som er status for det norsk-russiske miljøsamarbeidet i nord. 

Stat og kommuner har en viktig rolle

Oljeselskapene har hovedansvaret for beredskapen, men både staten og kommunene har en viktig rolle dersom det skulle skje en ulykke. Kystverket skal kunne overta ledelsen av oljevernaksjonen, men etaten har lite kjennskap til oljeselskapenes beredskapsplaner. Grensen mellom statlig og kommunal beredskap er heller ikke tydelig.

Stortinget har besluttet at det skal være petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Enkelte av leteboringene innebærer høy miljørisiko i et sårbart område. Miljømyndighetene må styrke samarbeidet med næringen for å sikre at det blir gjort bedre vurderinger av tiltak for å redusere risikoen.

For liten dialog

I tillegg har petroleumsmyndighetene og miljømyndighetene for liten dialog om planlegging og oppfølging av miljøtiltak ved utbygginger i petroleumsvirksomheten, konkluderes det i undersøkelsen. 

Som mener det er viktig at miljømyndighetene er mer aktive tidligere når oljeselskapene planlegger utbyggingen, og Oljedirektoratet må involvere Miljødirektoratet tettere for å vurdere kostnader og nytte av miljøtiltak.

 

Nøkkelord