Kronikk Arctic Mayors’ Forum, lokale stemmer og utvidet sikkerhet

US sentators, ACE and CHNL

I juni 2023 reiste fire amerikanske senatorer til Tromsø for å møte Arctic Mayors’ Forum, Arktisk råds sekretariat, Center for High North Logistics og Arktisk økonomisk råd. (Foto: AEC)

– Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har styrket nødvendigheten for å diskutere sikkerhetsspørsmål, også i arktiske samarbeid. Kan Arctic Mayors’ Forum bidra til dette på vegne av lokalsamfunnene i nord? spør forsker Iselin Németh Winther ved Fridtjof Nansens institutt.

Dette er et debattinnlegg skrevet av eksterne bidragsytere. Alle meninger og oppfatninger er forfatterens egne.

Samarbeid i Arktis har møtt motvind siden Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Arktisk råd halter og Barentssamarbeidet har måttet reorientere seg etter at samarbeidet med naboen i øst er brutt. Den gjeldende ordenen i Arktis har siden den kalde krigen vært basert på statenes felles interesser og stabilitet gjennom samarbeid – myk makt. Nå slår narrativet om Arktis som en sone for fred og samarbeid sprekker.

Imidlertid har samarbeid mellom de vestlige arktiske statene fortsatt med full styrke.

Arctic Mayors’ Forum (AMF) – etablert for drøyt fem år siden av ordførere fra nordlige byer og lokalsamfunn – fortsetter å ta opp medlemskommuner i alle de arktiske landene bortsett fra Russland.

Opprettelsen av AMF er et tydelig signal om at de arktiske lokalsamfunnene ønsker å ta en større del i arktisk politikkutforming. Forumet er etablert med mål om å ivareta verdiene, ambisjonene og interessene til folkene som bor i Arktis, og vokser fram som et initiativ i en region som allerede er preget av en rekke regionale samarbeidsfora.

Imidlertid er det få av disse møteplassene diskuterer spørsmål som direkte berører sikkerhet, ettersom de arktiske statene har vært tilbakeholdne med å bringe denne dimensjonen inn i arktisk samarbeid.       

Formålet er todelt

Et sterkt signal fra nord

AMF er et relativt nytt arktisk initiativ. Ideen om et formalisert samarbeid mellom lokale myndigheter i Arktis ble først fremmet av ordførere fra arktiske byer i 2017 i Fairbanks, Alaska, USA, gjennom en erklæring som understreket behovet for å involvere lokalsamfunn i arktiske politikk- og beslutningsprosesser. To år senere, i Akureyri, Island, i 2019, signerte ordførere fra elleve byer fordelt på syv land stiftelsesdokumentet som grunnla AMF.

Formålet er todelt. Det ønsker å legge til rette for samarbeid og erfaringsutveksling mellom de arktiske statene for å sikre bærekraftig økonomisk utvikling og robuste samfunn. Samtidig ønsker forumet å fremme lokale interesser når arktisk politikk blir diskutert på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Siden har AMF fortsatt å utvikle seg. Samarbeidet med russiske byer ble avsluttet i 2022. Noen få ikke-russiske medlemmer har også trukket seg, men samtidig har en rekke nye medlemmer kommet til. I dag teller forumet 18 medlemskommuner, og representerer rundt en million mennesker fra alle de vestlige arktiske statene.

I januar 2023 ble et permanent sekretariat etablert i Tromsø, finansiert av det norske Utenriksdepartementet for en treårsperiode. AMF ble nevnt som samarbeidspartner i den norske regjeringens åpningsbemerkninger om prioriteter under det norske formannskapet i Arktisk råd. Også EU inkluderer AMF som en aktør de ønsker å samarbeide med.

Arktiske samfunn under press

Felles for de regionale samarbeidene som ble etablert i Arktis etter den kalde krigen er at de er sentrert rundt myke politikkområder, og adresserer i stor grad utfordringer på felt som forskning, miljøvern og regional og lokal utvikling.

Les også (teksten fortsetter):

AMF tar for seg mange av de samme saksfeltene, og det fremgår ikke direkte at forumet skal samarbeide om sikkerhetsspørsmål. Sikkerhet er ikke kjernen av AMFs samarbeid, men både forumet og medlemmene har berørt temaet ved visse anledninger.

Som bakteppe for etableringen av AMF fremhevet nordnorske ordførere i Dagsavisen blant annet balanseøvelsen mellom nasjonale og lokale behov innad i de arktiske landene, og beskrev posisjonen til samfunnene i Arktis som en «spagat mellom geopolitikk og alliansetilhørighet på den ene siden og nasjonal distrikts- og lokalpolitikk på den andre siden».

Den arktiske regionen og dens lokalsamfunn er – i varierende grad, men likevel – sentrale for statenes sikkerhetspolitikk. Geopolitiske utvikling og påfølgende nasjonale sikkerhetspolitiske hensyn og pålegg påvirker de arktiske samfunnene direkte, blant annet gjennom basepolitikk og økende militæraktivitet og usikkerhet i regionen. Dette fører til samfunnene ofte må bære konsekvensene av nasjonal sikkerhetspolitikk.

Dette har vært illustrert i Tromsø, hvor nasjonale sikkerhetshensyn og alliansetilhørighet har tillatt amerikanske atomdrevne ubåter å legge til kai, tross lokalbefolkningens bekymringer.

Bredere perspektiver på sikkerhet

I tillegg til sin strategiske plassering er samfunnene på grunn av lange avstander og hardt klima ofte mer sårbare og utsatte enn samfunnene lengre sør. Flere av saksfeltene AMF tar opp, faller under begrepet «comprehensive security», som i tillegg til forsvarsevne tar høyde for langsiktige, strategiske forhold som intern sikkerhet, økonomi, infrastruktur og forsyningssikkerhet.

Skal bidra til å styrke de nasjonale sikkerhetsmålene

Ordførerne i forumet påpeker selv at sikkerhet er mer enn forsvar og at «sikkerhet for oss handler om å ha nok mat, utdanningsmuligheter, stabilitet og god helse». Uttalelsen knytter seg opp mot en bredere debatt på tvers av hele den arktiske regionen. Eksempelvis ble Yukon Arctic Security Advisory Council opprettet tidligere i år.

Rådet skal sikre dialog mellom det kanadiske territoriet og staten om arktisk sikkerhet og legger til rette for diskusjoner om støtte til økonomisk utvikling og investering i infrastruktur – noe som skal bidra til å styrke de nasjonale sikkerhetsmålene.

I så måte kobler lokale stemmer seg i økende grad på samtaler om nasjonal sikkerhet, med å fremme argumenter om at områder som infrastruktur og bærekraftig utvikling er avgjørende for nasjonal sikkerhet.

Både utvidet sikkerhetsbegrep og debatt

Her ligger kjernen. AMF kan potensielt spille en rolle i å fremme og styrke konseptet om utvidet sikkerhet innenfor den arktiske konteksten. Kanskje er det også et større rom for å føre slike diskusjoner regionalt nå da nye sikkerhets- og geopolitiske realiteter har styrket det strategiske engasjementet i Arktis. Slike diskusjoner kan muligens også lettere finne sted på lokalt nivå, da dette kan tillate at Arktisk råd opprettholder sin rolle som et forum for å fremme stabilitet og samarbeid mellom alle de arktiske statene. 

Likevel vil ikke forumet ha mandat til å utøve konkrete sikkerhetstiltak. Ordførerens innflytelse vil hovedsakelig være begrenset til å sette dagsordenen og, hvis invitert, delta i beslutningsprosesser med nasjonale myndigheter om sikkerhetsforhold som påvirker de arktiske samfunnene.

Forumet kan imidlertid ha potensialet til å øke bevisstheten rundt de spesifikke sikkerhetsutfordringene arktiske samfunn møter, fremme konseptet om utvidet sikkerhet og styrke motstandsdyktigheten til de enkelte lokalsamfunnene gjennom erfaringsutveksling og etablert nettverk.

Mulighetsrommet eksisterer

Opprettelsen av AMF er et tydelig signal på at de arktiske lokalsamfunnene ønsker å ta en større del i arktisk politikkutforming. Om AMF vil fremme debatten om utvidet sikkerhet i det arktiske ordskiftet er usikkert, men mulighetsrommet eksisterer. Likevel, AMFs største bidrag til den arktiske debatten ligger ikke primært innenfor saksfelt, men heller i representasjonen de tilbyr ved å fremme lokale perspektiver på den nasjonale, regionale og internasjonale arenaen.

Les også:

Nøkkelord