1 million til havneopprydding i Hammerfest

Hovedkontoret til Havfisk ASA ligger i Ålesund, mens et av selskapets to rederikontor ligger her, i Hammerfest. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia)
Miljødirektoratet gir Hammerfest 1 million kroner for å rydde opp i havna.

Miljødirektoratet gir Hammerfest 1 million kroner for å rydde opp i havna. 

Havna i Hammerfest er sterkt forurenset av miljøgifter fra tidligere virksomhet, og stammer blant annet fra tidligere industri, verftsvirksomhet, fyllplasser og nedbrenningen av byen under andre verdenskrig. 

Nye undersøkelser skal blant annet kartlegge utbredelsen og mektigheten av forurensningen i havna, utrede sjøbunnens stabilitet med hensyn på tiltaksløsninger, samt kartlegge skrot på sjøbunnen. 


Resultat mot slutten av året


Pengene fra Miljødirektoratet er delt i to: 675.000 kroner som skal brukes til å finne de beste tiltakene for opprydding av sjøbunnen i havna, mens 325.000 kroner skal brukes på en prosjektleder som skal organisere arbeidet. Til sammen 1 million kroner. Hammerfest kommune betaler 25 prosent av kostnadene. 

Resultatene av undersøkelsene skal være klare mot slutten av året, og skal brukes når man vurderer hvilke oppryddingstiltak som skal gjøres. 


Nasjonal handlingplan

Hammerfest er ett av 17 områder som er prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. 


- Tidligere undersøkelser viser at sjøbunnen i deler av Hammerfest havneområde utgjør en risiko for skade på helse og miljø. Det må ryddes opp i sjøbunnen for å fjerne forurensningen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

En tiltaksplan som kom i fjor anbefaler mudring og tildekking som tiltak. Den konkluderer også med at det må gjøres flere undersøkelser før man beslutter endelig tiltaksløsning. 

 

 

 

 

Tags