Vil ha tidsbegrensede kvoter

Venstres landsmøte vedtok i helgen en uttalelse som blokkerer regjeringens ønske om tidsubegrensede strukturkvoter. Illustrasjonsfoto: Gaute Bruvik/Wikimedia

Når Venstre om noen få dager samles til landsmøte fremmer Nordland – sammen med fem andre fylkeslag – en felles uttalelse om at fiskeressursene tilhører fellesskapet og at strukturkvoter bør være tidsbegrensede.

- Havressursloven slår fast at «De viltlevende marine ressursene ligger til fellesskapet Norge». På bakgrunn av dette prinsippet ønsker Venstre at strukturkvoter skal være tidsbegrensede, lyder det i uttalelsen.

Det er Nordland Venstre som har tatt initiativ til uttalelsen, som også fylkeslagene i
Oslo, Akershus, Sør-Trøndelag, Troms og Finnmark stiller seg bak.

 

Prinsipiell holdning

- Målet vårt er selvsagt gjennomslag for ei prinsipiell holdning til at fiskeriressursene tilhører fellesskapet, ikke private aktører i næringa. Temaet skal opp i Stortinget og med vår vippeposisjon vil det få avgjørende betydning hva Venstre konkluderer med i saken, uttaler Anja Johansen, leder for Nordland Venstre, i en pressemelding.

- Fiskeressursene våre kan, med forsvarlig forvaltning, levere oss mat og økonomisk utbytte i all forutsigbar framtid - uten at vi behøver å gjøre annet enn å fiske dem opp. Dette gir høsting av fiskeressurser en ekstra god avkastning. Denne avkastningen er ikke skapt av privatpersoner, og bør derfor heller ikke kunne gis bort til private, men som prinsipp tilhøre fellesskapet slik også havressursloven slår fast, mener Johansen og nestleder Gøran Rasmussen Åland.

 

Mulig å endre

Strukturkvoter som gis med en varighet på 25 år ivaretar næringens behov for forutsigbarhet, samtidig som det gir staten mulighet til å omdisponere ressursene i fremtiden, mener de.

- Ettersom evigvarende kvoter er politisk kontroversielle og kan omgjøres av fremtidig regjeringer, kan de gi mindre forutsigbarhet enn tidsbegrensede kvoter det er bred politisk enighet om. Venstre støtter derfor ikke Regjeringens forslag om evigvarende kvoter, klargjør Johansen og Rasmussen Åland.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: