Vil ha selskapskontroll av Barentssekretariatet

Barentssekretariatet får etter all sannsynlighet ny leder neste uke. (Foto: Linda Storholm)
Finnmark fylkeskommune vil ha Nordland og Troms fylker med på en gjennomgang av Barentssekretariatet IKS.

Finnmark fylkeskommune vil ha Nordland og Troms fylker med på en gjennomgang av Barentssekretariatet IKS.

Barentssekretariatet IKS er eid av de tre nordnorske fylkene med like mye hver, og Finnmark vedtok i desember å gjennomføre en selskapskontroll av Barentssekretariatet, og har satt av 500.000 kroner til arbeidet.

Kontrollen skal blant annet omfatte en systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra eiernes vedtak og forutsetninger. Det skal også kontrolleres om de som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med fylkeskommunens vedtak og forutsetninger. 

Nå inviterer de Nordland med på laget, og 7. mars skal Kontrollutvalget i Nordland ta stilling til om de anbefaler Fylkestinget å si ja til invitasjonen fra Finnmark. 

Kontrollutvalgssekretær Berit Pedersen forteller at fylket etter kommuneloven er nødt til å føre kontroll med selskaper man er heleiere av, men at det for selskaper som er deleid av flere fylker er naturlig å samarbeid om selskapskontroll.

- Finnmark har satt av 500.000 kroner til dette, vil det koste like mye for hvert fylke?

- Nei, for Nordland vil det ikke være snakk om noen ekstra kostnader. Vi har en revisjonsavdeling som vil gjøre jobben hvis det blir aktuelt, forklarer Pedersen. 
Tags