Vil gjøre Kirkenes til internasjonalt transportknutepunkt

Først i juni legges den endelige anbefalingen fram, når Konseptvalgutredningen (KUV) for Kirkenes overleveres til Samferdselsdepartementet. (Foto: Wikimedia Commons)
- Kirkenes har nå en historisk mulighet til å utvikle seg til å bli et nasjonalt og internasjonalt transportknutepunkt, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord. Dersom de berørte partene klarer å samle seg om en felles løsning øker sjansene for å realisere en ny stamnett-terminal, sier hun.

 

- Kirkenes har nå en historisk mulighet til å utvikle seg til å bli et nasjonalt og internasjonalt transportknutepunkt, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord. Dersom de berørte partene klarer å samle seg om en felles løsning øker sjansene for å realisere en ny stamnett-terminal, sier hun. 

- I tillegg til å utnytte potensialet knyttet til vekst innen sjømat, mineralnæring og petroleumsaktivitet, kan Kirkenes utvikles til en internasjonal Barentshavn som er sentral i godstransporten til og fra Nordvest-Russland og mellom Europa og Asia, sier Gifstad i en pressemelding.

Statens vegvesen skal i juni legge fram Konseptvalgutredningen (KUV) for Kirkenes, og i går presenterte de hovedpunktene i utredningen på et politisk møte med Sør-Varanger kommune og Finnmark fylkeskommune.

Den klare anbefalingen fra Statens vegvesen er at de maritime aktivitetene i Kirkenes samlokaliserers i en felles stannett-terminal, som dimensjoneres for å betjene næringslivet i Barentsregionen i mange tiår fremover.

Konkret nordområdetiltak

- Prosjektet vil være et konkret nordområdetiltak som bidrar til å styrke næringslivet i Finnmark, og legge til rette for internasjonalt samarbeid, heter det i pressemeldingen.

 I samarbeid med Kystverket er 13 ulike havnelokaliteter vurdert. Den endelige anbefalingen presenteres først i juni, når utredningen overleveres til Samferdselsdepartementet.

Tidligere har vegvesenet konkludert med at Leirpollen, Pulkneset og Høybukta vest er de alternativene som egner seg best. Dette med utgangspunkt i at en stamnett-terminal må oppfylle visse krav både til innseilings- og manøvreringsforhold for tankskip, kaidybde og vindeksponering. Arealet må i tillegg være av en viss størrelse.

Kostnadene med å bygge vei fra E6 til de tre stedene er anslått til henholdvis: 100 millioner kroner for Høybukta; 280 millioner kroner for Pulkneset; og mellom 460 og 1070 millioner kroner for Leirpollen, avhengig av hva slags alternativ som velges.

Det er staten som har ansvaret for å bygge vei til en stamnett-terminal.

 

Mange og motstridende ønsker  

- I vår endelige anbefaling vil vi veie ulike hensyn mot hverandre, sier strategisjef Gifstad.

- Det er ønsker fra kommunen, fylkeskommunen, næringsaktører og hensynet til reindrift og naturinteresser. Kostnadene og mulighetene ved de ulike alternativene vil selvsagt også være sentrale momenter, legger hun til.

Strategisjefen mener det er større sjanse for å få realisert en stamnett-terminal dersom aktørene samler seg om en felles løsning.

- I samferdselsplanleggingen er vi vant til å ta utgangspunkt i veldig konkrete behov. En stamnett-terminal i Kirkenes vil være en strategisk satsing med et veldig langt tidsperspektiv, der hensikten er å legge til rette for framtidig utvikling, sier Gifstad.

 

- Må være realistiske

Hun har forståelse for at Sør-Varanger kommune og dagens næringsaktører ønsker en rask avklaring:

- Men dersom det skal være aktuelt med statlige veginvesteringer til en ny havn, stilles det store krav til innhold og utviklingspotensial for havna. Det er derfor vi har bedt kommunen avvente endelig behandling av kommunedelplanen til vi har sett alle behovene i sammenheng. Statens vegvesens mål er å komme fram til en anbefaling som kan ivareta helheten best mulig og samtidig være innenfor realistiske økonomiske rammer, sier Unni M. Gifstad.

Les også:

Over 20 år til Kirkenes får effektivt transportnett

Unni M. Gifstad, strategisjef  i Statens vegvesen Region nord.
Unni M. Gifstad, strategisjef i Statens vegvesen Region nord.

Tags