Tror kvartsdrift vil føre til flere reinpåkjørsler

South-sami reindeer herding may come to an end on the Fosen peninsula if the proposed windmill park is built. (Photo: Lawrence Hislop/Grid Arendal)
Reindrifta vil få store utfordringer med driften etter at Elkem har fått tillatelse til kvartsbrudd i Rana.


Reindrifta vil få store utfordringer med driften etter at Elkem har fått tillatelse til kvartsbrudd i Rana. 


Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent reguleringsplanen for kvartsutvinning i Nasafjell i Rana

Reguleringsplanen ble godkjent slik den var vedtatt i Rana kommune, men med noen endringer for å sikre sameksistensen mellom reindriften og mineralnæringen. 

Saltfjellet reinbeitedistrikt og to svenske samebyer bruker området til beite, og hver år er det opp mot 20.000 rein som trekker gjennom området. 

Leder for Saltfjellet reinbeitedistrikt, Per Thomas Kuhmunen forklarer at området er både høst-, vinter- og delvis vårbeite for hans distrikt. 

- Og distriktet vårt ligger tett på jernbanen, som går rett gjennom området med de problemene det fører med seg av reinpåkjørsler. Vi har derfor brukt området ved Nasafjell som avlastning, for å unngå at reinen trekker mot jernbanen, men med dagbrudd der vil ikke det være mulig lengre, sier han. 

- Vil det føre til flere togpåkjørsler? 

- Ja helt klart. Og også påkjørsler av bil, som er ekstra uheldig siden det kan føre til personskader eller dødsfall, sier Kuhmunen.En veldig alvorlig sak 

Når vi snakker med ham er han på fjellet, og har hatt nok med å la beskjeden om kvartsdrift synke inn. Hvordan framtiden blir for reinbeitedistriktet har han ikke rukket å tenke på. 

-Men det er en veldig alvorlig sak for oss. Dette er et genuint fjellområde for reindrift med helårsdrift, forklarer Kuhmunen. 

Området brukes til beite i alle årstidene, mens hans distrikt bruker området høst, vinter og vår, er det svenske samebyer som bruker området vår og sommer. 


Frykter økt konflikt

- Det er et område som selv om det er mye rein innom, så blir det veldig lite sammenblanding. Syklusene til de forskjellige reinbeitedistriktene er tilpasset gjennom mange, mange år, og dette vil bli ødelagt hvis det blir dagbrudd i Nasafjell. Slik det er nå samarbeider vi godt med reineierne på svensk side, og de to svenske samarbeider godt seg i mellom, men hvis det blir økt sammenblanding blir nok konsekvensen et dårligere samarbeid. Vi ser at det som skaper konflikt er sammenblanding, forklarer han. 

På norsk side er reintallet i distriktet 3500, mens svenskene har 15.000-20.000 dyr som er innom området i løpet av året. 

For å gjøre ulempene for reindrifta mindre er det i vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt at driften kun skal skje i sommerhalvåret. I tillegg må det under brøyting av anleggsvegen være skråskjærte brøytekanter, slik at reinen kan benytte seg av trekkleia.

Les hele vedtaket fra KMD.


Per Thomas Kuhmunen frykter flere reinpåkjørsler som en følge av at det blir kvartsbrudd i Nasafjell. (Foto: Åsa Edling)
Per Thomas Kuhmunen frykter flere reinpåkjørsler som en følge av at det blir kvartsbrudd i Nasafjell. (Foto: Åsa Edling)

Tags