Trekker iskanten sørover

Stortingspolitikerne er ikke fornøyd med Tine Sundtofts definisjon av iskanten. (Foto: Peter Prokosch/Grid Arendal)

Regjeringen la i dag fram forvaltningsplanene for de norske havområdene, Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Blant tiltakene er å flytte grensen for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørover til der det i gjennomsnitt finnes havis 15 prosent av dagene i april måned.

Formålet med forvaltningsplanene for de norske havområdene, Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak, er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk, og samtidig å opprettholde miljøverdiene i havområdene.

- Vi skal utnytte ressursene i havet samtidig som vi ivaretar hensynet til miljøet.  I den forvaltningsplanen vi legger frem i dag, tar vi vare på miljøet samtidig som vi legger til rette for fiskeri, skipsfart, petroleumsvirksomhet og andre viktige næringer. Planen legger grunnlaget for en helhetlig forvaltning av norske havområder og en fortsatt bærekraftig havøkonomi, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Iskanten. (Foto: Paul Gierszewski/Wikimedia Commons)

I Barentshavet har klimaendringene gitt seg utslag i en langtidstrend med økte havtemperaturer, minkende isdekke og store økologiske endringer. Særlig i de nordligste delene.

- Det nordlige Barentshavet er det biologisk rikeste og mest produktive havområdet i Arktis. Klimaendringene gjør at iskantsonen og artene som finnes der, blir mer sårbare for ytre påvirkning som for eksempel oljeutslipp. Med en grense ved 15 prosent isfrekvens tar vi bedre vare på miljøet og reduserer risikoen for å skade sårbar natur, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. 

Sveinung Rotevatn. Foto: Jo Straube / Venstre

Hvilke vurderinger er gjort med hensyn til vær og polare høytrykk, sett i sammenheng med oljevirksomhet ved iskantsonen? Har Regjeringen gjort seg noen tanker om beredskap i polarhavet, som ikke er en enkel oppgave der sonen ligger nå?

- Når et gjelder beredskap er det klart at jo lengre nord du går, jo lengre er du fra land og jo mer krevende vil det være i en rekke beredskapsspørsmål dersom uhellet er ute. I de politiske vurderingene er det noe som inngår, svarer Rotevatn på spørsmål fra High North News under pressekonferansen.

Forvaltningsplanene legger til rette for langsiktig verdiskaping i de viktige marine næringene våre, og sikrer at vi tar godt vare på økosystemene som er grunnlaget for en bærekraftig havøkonomi.

- Vi har vært opptatt av å finne løsninger som gjør at verdifulle og sårbare naturområder, petroleumsvirksomhet og fremtidig verdiskaping kan leve sammen. Mens vi sikrer olje- og gassnæringen stabilitet og forutsigbarhet. Det har tidligere forvaltningsplaner vist er mulig, og det gjør vi også med denne planen. Vi skal leve av, og med, vår flotte natur på en bærekraftig måte, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Dette er første gang forvaltningsplanene for de norske havområdene samles i én melding. Meldingen inngår i Regjeringens havsatsing som innebærer politikk for havet, havforvaltning og havbasert næringsvirksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

- KrF har vært tydelige på at en dynamisk iskantdefinisjon er uaktuell. Derfor er jeg glad for at regjeringen i dag legger frem en løsning som innebærer en tydelig grense for iskanten. Og at iskanten trekkes sørover, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Meldingen ser viktige næringer for norsk økonomi som fiskeri og havbruk, skipsfart og petroleumsvirksomhet i sammenheng med hensynet til miljøet og økosystemene i havet. Den ser også på forutsetningene for framtidige næringer som vindkraft til havs, utvinning av havbunnsmineraler, karbonlagring under havbunnen og produksjon av hydrogen.

Nøkkelord