Tøffe anbudsrunder truer sikkerheten

Antall skipsulykker langs norskekysten har økt fra 48 per 1000 fartøy i 2006 til 150 per 1000 fartøy i 2012. Bildet er fra da "Rødøyløven" gikk på et skjær rett ved fergeleiet på Rødøya i 2011. Denne hendelse har ikke nødvendigvis noe med anbudspraksis eller minimumsmannskap å gjøre. (Foto: Redningsselskapet).
Fylkesrådet i Nordland skal foreta en gjennomgang og vurdering av bruken av anbud for samferdsel. Dagens anbudspraksis truer sikkerheten til sjøs.

Fylkesrådet i Nordland skal foreta en gjennomgang og vurdering av bruken av anbud for samferdsel. Dagens anbudspraksis truer sikkerheten til sjøs.

Bruken av anbud innenfor samferdsel er under sterkt press, og kritikken mot fylkeskommunene har vært til dels svært hard på bakgrunn av de kontraktene som er inngått.

Båt- og fergeutvalg

Den ferske fylkesråden for samferdsel i Nordland, Hild-Marit Olsen (A), ønsker å gjøre konkrete tiltak for å bedre situasjonen innenfor samferdselen i fylket. Blant annet vil hun umiddelbart sette ned et båt- og fergeutvalg, og hun vil styrke fylkeskommunens anbudskompetanse.

Sikkerheten på spill

En ny studie av sikkerhetene til sjøs viser at priskonkurransen mellom hurtigbåtrederiene som vil vinne fylkeskommunale anbud er så hard at den presser frem minimumsbemanninger om bord. Dette går ut over sikkerheten, tallene viser at antall ulykker er tredoblet på få år.

Forsker Trond Kongsvik ved NTNU har ledet studien av sikkerheten til sjøs på norskekysten, og noen av resultatene ble presentert på forskning.no for få dager siden

Nordland en versting

Nordland fylkeskommune blir beskrevet som en «versting» når det gjelder å presse anbudene ned mot et minimum, og Norsk sjømannsforbund understreker at særlig Nordland fylkeskommunes anbudspolitikk fører til usikkerhet og frustrasjon blant sjøfolk.

Opp i Stortinget?

Også storingsrepresentant Else-May Botten fra Arbeiderpartiet mener tiden er moden for å se på måten fylkene utfører sine anbudsrunder på. Hun har invitert sjømannsorganisasjonene til et møte i Stortinget.

Else-May Botten peker på at det er på fylkesplan at problemene er størst. Ifølge Maritim logg i Fri Fagbevegelse hevder Botten at sambandene på riksveifergene stort sett går bra, i motsetning til fylkesveisambandene.

Rødt vil ha fylkesrederi

Ingeborg Steinholt fra Rødt fremmet forslag i fylkestinget i Nordland om å avskaffe anbudsordningen og enten opprette et eget fylkeskommunalt trafikkselskap, eller inngå langsiktige og fleksible kontrakter med trafikkselskaper. Dette forslaget ble enstemmig sendt over til fylkesrådet for videre behandling.

- Vi vil foreta en gjennomgang av hele sakskomplekset, og også ta med Rødts forslag, sier Hild-Marit Olsen til High North News.

Viktig med dialog

-Jeg er opptatt av flere faktorer, og der er dialogen med sjømannsorganisasjonene, med berørte kommuner og med trafikkselskapene helt sentral. Videre vil jeg styrke den juridiske og anbudsfaglige kompetansen vi har.

Selv om den er god, den kompetansen vi har, så er det ingen tvil om at dette er så kompliserte systemer at vi må styrke oss her, sier Olsen.

Skaffe kunnskaper

-Det sies at sikkerheten settes på spill fordi rederiene kun opererer med minimumsbemanning, og at grunnen til det er pressing av priser. Hva vil dere gjøre med det?

-Sikkerheten er ekstremt viktig, og vi må se på bakgrunnen til de uheldige hendelsene og ulykkene som har vært. Jeg er opptatt av å skaffe meg kunnskaper for å kunne handle og vurdere hva som må gjøres.

Alt skal gjennomgås

I fylkestingets møte sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll at man nå prøver ut en ny anbudsform, og at fylkesrådet vil høste erfaringer fra denne formen, samt at selve anbudsdokumentene skal gjennomgås for å se om det er faktorer der som kompliserer.

Nybakt samferdselsråd i Nordland, Hild-Marit Olsen, vil ha en gjennomgang av anbudspraksis, og nedsetter et eget båtutvalg. (Foto: Thor-Wiggo Skille, NFK).
Nybakt samferdselsråd i Nordland, Hild-Marit Olsen, vil ha en gjennomgang av anbudspraksis, og nedsetter et eget båtutvalg. (Foto: Thor-Wiggo Skille, NFK).
Stortingsrepresentant Else-May Botten (A) vil møte sjømannsorganisasjonene, og vurderer å ta anbudspraksisen opp i Stortinget. (Foto: Stortinget).
Stortingsrepresentant Else-May Botten (A) vil møte sjømannsorganisasjonene, og vurderer å ta anbudspraksisen opp i Stortinget. (Foto: Stortinget).

Tags