Det finnes i dag mange arenaer for dialog, utveksling av ideer og utforming av politikk. Arctic Frontiers- og High North Dialogue-konferansene har i nærmere 10 år samlet ulike internasjonale målgrupper for drøfting av nordområdespørsmål. De nyetablerte Agenda Nord-Norge og Arctic Business setter fokus på henholdsvis å utvikle et Nord-Norge i verdensklasse og å skape en arena for å få til forretningsvirksomhet tilknyttet mulighetene i nord.

Nordnorske medier som Nordlys, Nord24.no og NRK og nordområdemedier som Barents Observer og High North News er fora for løpende nyheter og debatt tilknyttet det som skjer og kan skje i nord.

To år etter Landsdelsutvalgets fall tok fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, det særdeles riktige initiativet til å få toppolitikerne i landsdelen sammen i et Nordnorsk råd for å samordne, styrke og fremme saker av felles betydning for landsdelen. Fylkesvaraordfører Bente Haug fra Finnmark skrøt av samarbeidsklimaet etter rådets møte i forkant av Agenda Nord-Norge, og uttrykte at «vi er stort sett enige om hva som er viktig for fylkene fremover».

Alt dette er meget bra. Likevel mener vi at det er behov for en arena hvor fagmiljøer i nord mer løpende kobler seg sammen, og på sett og vis, tenker høyt sammen.

I regjeringens «Nordkloden» påpekes det at innsatsen i nordområdene vil prioriteres rundt fem områder: Internasjonalt samarbeid, næringsliv, kunnskap, infrastruktur og miljøvern, sikkerhet og beredskap.

Tenketank Nord bør gi innspill og perspektiver for utviklingen innen hver av disse områdene. En Tanketank Nord må bygge på innspill og innsikt fra mange miljøer i nord, og forene engasjement og entusiasme for at vi i nord skal få til mye, og bli en betydelig bidragsyter til den nasjonale politikk og den internasjonale debatt om utviklingen i nord.

En slik nordnorsk tenketank må ta utgangspunkt i hele Nord-Norge (fra russlandsgrensen til Trøndelag), og ha som mål å gi innsikt og bidrag til de best mulige måtene å håndtere mulighetene i nord.

Tenketanken må  trekke på relevant kunnskap og kompetanse fra kunnskapsparkene, forskningsinstituttene, høgskolene og universitetene i nord. I tillegg bør representanter fra urfolk, miljøorganisasjoner og nærings- og kulturlivet være med. For å oppnå legitimitet rundt en nordnorsk tankesmie er det viktig å være inkluderende selv om det kan bli mer krevende organisatorisk.

Vi tror Tenketank Nord kan bli en sterk og viktig nordnorsk stemme. Med de store geografiske avstandene vi har bør en virtuell organisatorisk løsning vurderes.  Det dreier seg om å binde sammen landsdelen slik at de ulike miljøene kommer med sine spennende ideer og perspektiver for hvordan vi som landsdel kan ta større ansvar og føring på det som kommer til å skje her i løpet av de neste 10-20 årene.

Ettersom en viktig drivkraft i utviklingen i nord vil være ressursene og næringslivet, må tenketanken knyttes nært til næringslivet og kunnskapsbehov.  Det går an å tenke seg et prosjektsted på internett hvor alle involverte miljøer kan presentere ideer, forslag, fersk forskning og utredninger, og hvor det samtidig kan foregå en faglig debatt om det som blir presentert. Dette kan kombineres med en åpen formidling gjennom landsdelens medier.

Det går også an å tenke at tenketanken får sitt hjørne og faste plass under aktuelle nordområdekonferanser. Eksempler her er Tromsøs Arctic Frontiers, Rederiforbundets Arctic Business og High North Dialogue i Bodø.

Vi tror Tenketank Nord kan forene krefter, fremme vekst og øke konkurranseevnen i nord, definert av nord. Vi får det til om vi vil.