- Sydvaranger brøt konsesjonsbetingelsene

Formannskapet i Sør-Varanger er innkalt til orienteringsmøte fredag for en avklaring på hva som skjer med konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Linda Storholm)
Sydvaranger Gruve fulgte ikke driftsplanen de siste fire årene. - Dette ser vi alvorlig på, sier direktør Randi Grini i Direktoratet for mineralforvaltning.

Sydvaranger Gruve fulgte ikke driftsplanen de siste fire årene. - Dette ser vi alvorlig på, sier direktør Randi Grini i Direktoratet for mineralforvaltning. 

Selskapet fikk konsesjon for gruvedrift i 2008, og driftsplan ble utarbeidet i 2009, og godkjent av Bergvesenet (nå Direktoratet for mineralforvaltning, red.anm.) i 2010. 

Men allerede året etter at den ble godkjent, i 2011, ble driftsplanen endret internt i selskapet og godkjent av selskapets styre. Den ble derimot ikke sendt direktoratet for godkjenning, og ble ikke meddelt kontrollmyndigheten før i april 2014. 


Har vanskjøttet malmressursen

Den nye driftsplanen viste at gråbergsbrytingen var utsatt til 2014. Manglende gråbergsbryting førte til at Sydvaranger Gruve AS kjørte seg fast for kort tid siden, og gruva er nå så vanskjøttet at det vil kreve investeringer på flere hundre millioner kroner å komme ajour igjen med gråbergsbrytingen.

Dette er alvorlig, siden det gjør det vanskelig å få nye investorer til å satse på en reåpning igjen. High North News har i flere dager forsøkt å få svar på sentrale spørsmål rundt direktoratets oppfølging av driften i Sydvaranger Gruve AS fra direktør Randi Grini. Hun har ikke svart på telefon, men har svart noen av spørsmålene per e-post: 
- Sydvaranger Gruve har hatt ansvar for å drive etter konsesjonen de er gitt, men direktoratet har hatt ansvar for å følge opp, har dere fulgt godt nok opp i dette tilfellet? 

- Det er tiltakshavers plikt å drive etter gjeldende lover og regler.  I dette tilfellet er konsesjon gitt av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) etter Industrikonsesjonsloven, mens Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er tilsynsmyndighet, og har ansvar for å påse at driften er i henhold til gjeldende konsesjonsbetingelser. Vi har hatt en løpende oppfølging av selskapet over tid. Senest som oppfølging av vårt tilsyn i mars 2015, hvor selskapet har fått pålegg om å utarbeide en ny driftsplan. Vi har også gjennomført et nytt, oppfølgende tilsyn i september for å påse at tiltakshaver følger opp våre pålegg. Hvorvidt oppfølgingen har vært tilstrekkelig vil jeg la andre vurdere, svarer Grini per e-post.  

- Dersom en virksomhet ikke følger driftsplanen, hvilke sanksjonsmuligheter har DMF? 

- DMF har flere sanksjonsmuligheter etter mineralloven: Det kan gis pålegg om retting av forholdet, det kan iverksettes retting for drivers regning, endre eller tilbakekalle tillatelse, ilegges tvangsmulkt, utstedes overtredelsesgebyr, midlertidig stans eller stans av drift. 

Randi Grini skriver videre at det er tiltakshavers plikt å drive etter gjeldende lover og regler, og følgelig etter gjeldende konsesjonsbetingelser. 

- Når DMF avdekker brudd på konsesjonsbetingelsene, som i dette tilfellet innebærer at den godkjente driftsplanen ikke var fulgt, så ser vi alvorlig på dette. I første omgang praktiserer direktoratet normalt å gi pålegg til tiltakshaver slik at tiltakshaver har mulighet til å rette opp forholdet. Dersom dette ikke skjer, vurderer vi andre sanksjoner. Direktoratet gjennomførte et tilsyn i mars 2015, og et oppfølgende tilsyn i september 2015. Som en oppfølging av tilsynet i mars, stilte vi blant annet krav til at SVG skulle fremlegge en ny driftsplan. 

- Hvem har ansvaret for mineralressursens beskaffenhet etter en konkurs, er det mulig å ansvarliggjøre boet dersom man ser at manglende gråbergsdrift er bevisst? 

- Hva som eventuelt skal legges fram som krav i boet er per nå ikke klart, men noe vi arbeider med. 

- Hvilken type krav er det snakk om, økonomiske? Krav om opprydding? 

- Sydvaranger Gruve har en oppryddingsplikt. Når det gjelder krav til boet er dette ikke noe vi kan kommentere nå. Dette er arbeid som pågår og som følger frister satt i konkursåpningen. 
 


Sydvaranger Gruve gikk konkurs 18. november. (Foto: Linda Storholm)
Sydvaranger Gruve gikk konkurs 18. november. (Foto: Linda Storholm)
I e-postutvekslingen vises det videre til informasjon som ble lagt ut på DMFs nettside torsdag ettermiddag. Her redegjør etaten for ansvar, roller, driftsplan, tilsyn og sanksjoner. 

Under tittelen tilsyn skriver direktoratet at de har hatt en løpende oppfølging av Sydvaranger Gruve over tid. Da Storsleppa gled ut i september 2013 ble det gjennomført en tilsynsbefaring. Utglidningen førte til at store mengder malm ble utilgjengelig i den sentrale delen Bjørnevatnforekomsten, og en vesentlig del av malmuttaket ble flyttet til den sørlige delen av konsesjonsområdet. 

Sist det ble gjennomført tilsyn var i mars 2015, med påfølgende oppfølging. Etter dette tilsynet fikk bedriften blant annet pålegg om å lage en ny og langsiktig driftsplan. Fristen ble satt til 15. november 2015. I pålegget ble det lagt vekt på at en ny driftsplan også må ivareta infrastrukturen og adkomsten til underjordsgruva for å sikre framtidig tilgang til ressursen. 
Det gle gjennomført et oppfølgende tilsyn i september 2015 for å påse at Sydvaranger fulgte opp påleggene. DMF fikk tilbakemelding på flere av vedtakene innen fristene som ble satt, men ny driftsplan ble ikke mottatt før konkursen. 


Ny gråbergstrategi våren 2014?

I årsrapportene fra Northern Iron Limited, selskapet som eide Sydvaranger Gruve AS, ser det ut som det ble tatt en beslutning om å redusere uttaket av gråberg i løpet av våren 2014. 

"Our mining strategy for 2014 comprised a very different path compared to 2013 and there was also a requirement to change strategies between the first half of the year and the last half. The strategies adopted i 2014 enabled a significant reduction in the stripping ratio while maintaining the ore feed requirements along with preserving the long-term integrity of the life of mine plan."

Litt senere i samme kapittel står det: 

"During the second half of the year the significant Eastern ramp cut backin Bjørnevatn was also strategically delayed until later in 2015 to reduce stripping ratio and costs associated with this material movement. This volume was redirected into the Bjørnfjell pit which has a much lower strip ratio compared to the natural strip ratio of the mine and allowed the business to plan this large stripping requirement to align with cost innovations being identified and delivered."


I gruvefaglig miljø beskrives disse formuleringene som et forsøk på å skjule at man kjører mot en stopp. En beslutning om å kjøre tomt for malm som legges fram som en strategisk smart beslutning. 
Forvirret? Les kommentaren fra redaktør Arne O. Holm: 

Ned med tronen, alteret, pengeveldet. 

Direktør Randi Skirstad Grini i Direktoratet for mineralforvaltning. (Foto: DirMin)
Direktør Randi Skirstad Grini i Direktoratet for mineralforvaltning. (Foto: DirMin)

Direktoratet for Mineralforvaltnings samfunnsoppdrag: 

DMF skal arbeide for at Norges mineralressurser forvaltes og utnyttes til beste for samfunnet. Dette innebærer at DMF skal legge grunnlag for økt verdiskaping basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler.
DMF skal legge til rette for vekst i mineralnæringen gjennom god og effektiv saksbehandling. DMF skal bidra til at mineralvirksomhet skjer ut fra en avveining av flere kryssende samfunnshensyn, herunder annen næringsvirksomhet, miljø og kulturminneverdier. DMF skal være statens sentrale fagorgan i mineralsaker.

Kilde: Direktoratet for mineralforvaltning

Tags