Sterkt fokus på Forsvaret i Nord-Norge i statsbudsjettet for 2023

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram
– Dette er et budsjett hvor vi styrker Forsvaret og samtidig stiller opp for Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Her fra hans besøk hos norske styrker i Litauen. (Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret).

Regjeringen vil styrke Forsvaret med 6,8 milliarder kroner. Store deler av forsvarsbudsjettet skal brukes i Nord-Norge, og regjeringen vil blant annet prioritere personelløkning til Finnmark landforsvar og Brigade Nord.

Saken har blitt oppdatert

I statsbudsjettet for 2023 som ble lagt fram torsdag foreslår regjeringen at Forsvaret får 75,8 milliarder kroner. Forsvarsbudsjettet innebærer dermed en økning på 6,8 milliarder kroner sammenliknet med saldert budsjett 2022.

– Budsjettforslaget til regjeringen legger opp til at daglige nasjonale operasjoner og beredskap og evne til operasjoner i krise og krig i 2023 prioriteres først, forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Fokus på Nord-Norge

Regjeringen presiserer viktigheten av at Forsvaret har tilstrekkelige ressurser til og i praksis prioriterer å følge allierte når de opererer i nordområdene, samt at Norge evner å koordinere alliert aktivitet i nord. 

– Vi styrker også fasiliteter for mottak av og trening med allierte styrker i Nord-Norge. Å ha et godt samarbeid med våre allierte er svært viktig, legger forsvarsministeren til. 

Beredskap, personell og kompetanse er viktige satsningsområder.
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Øker bemanningen i Forsvaret

Store deler av forsvarsbudsjettet som ble lagt fram i dag skal brukes i Nord-Norge. Regjeringen planlegger blant annet å bruke om lag 1,2 milliarder kroner til forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Troms og Finnmark i 2023.

Regjeringen øker også bemanningen med nesten 200 årsverk i Forsvaret for å styrke reaksjonsevnen og utholdenheten. Bemanningen øker med 68 flere årsverk i 2023 sammenliknet med det som langtidsplanen for forsvarssektoren legger opp til, skriver Forsvarsdepartementet. 

Hæren styrkes med totalt 64 årsverk i 2023. Finnmark landforsvar og Brigade Nord skal prioriteres med hensyn til personelløkningen. Regjeringen øremerker også midler til å bedre kaserner blant annet på Høybuktmoen, Porsanger og Bardufoss. Oppbemanningen i Brigade Nord fordeler seg mellom Troms og Rena.

Regjeringen foreslår videre å styrke Sjøforsvaret med totalt 37 årsverk i 2023. En andel av personelløkningen skal prioriteres til Ramsund orlogsstasjon, sier forsvarsministeren.

 Det er et godt budsjett som følger den opptrappingen som er lagt i langtidsplanen for Forsvaret. Beredskap, personell og kompetanse er viktige satsningsområder, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen i en uttalelse. 

Heimevernet på høstøvelse
Heimevernssoldater fra HV-16 på høstøvelse. (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret).

Styrker Heimevernet ytterligere

Ifølge regjeringen viderefører dets budsjettforslag en systematisk styrking og oppbemanning av Heimevernet. Forsvarsministeren ønsker et større heimevern med høyere aktivitet.

– Vi vil øke antallet soldater i Heimevernet med 500 – fra 37 000 til 37 500 i områdestrukturen. Dette er en forsiktig, men realistisk start på vår plan, og den er i tråd med militærfaglige råd. Vi vil også at en større del av områdestrukturen skal øve hvert år. Nå øver 70 prosent av styrken hvert år, men vi vil øke dette til 80 prosent hvert år. Disse to tiltakene er budsjettert til om lag 94 millioner kroner. Vi vil også styrke Heimevernet med 15 millioner kroner til kurs- og kompetansehevende tiltak, sier Gram.

Materiellinvesteringer

Regjeringen foreslår òg et materiellinvesteringsbudsjett for 2023 på over 21 milliarder kroner. Forsvarsdepartementet opplyser at investeringsmidlene i hovedsak vil gå til å videreføre godkjente prosjekter:

– Nye F-35 kampfly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester
– Nye kystvaktfartøyer
– Nye P-8 maritime patruljefly
– Nye ubåter
– Pansrede beltekjøretøy CV90
– Oppgradering og oppdatering av fregattene og ubåtene
– Oppdatering av sjømålsmissiler til Marinen
– Artillerilokaliseringsradar
– Bekledning og beskyttelse

Nøkkelord