Steile fronter om sjødeponi

Det at regjeringen har gitt klarsignal for Nussir i Finnmark er på mange måter et startsignal for utvikling av næringen, mener Sandberg.

-Det er mange kritiske røster, men vi tror jo på den nye regjeringen når den sier at de vil satse på bergverksdrift i Norge.

Det sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæther i Norsk Bergindustri til High North News. SV, som er motstandere av sjødeponi, utfordrer Arbeiderpartiet som miljøparti til å gå mot deponiplanene.

Ventetid

Gruveselskapene Nussir ASA i Finnmark, og Nordic Mining i Sogn og Fjordane venter begge på behandling av sine søknader om utslippstillatelse til sjødeponi, og i mellomtiden er mange aktører på banen for å påvirke konsesjonsbehandlingen.

«Må vi velge?»

Tirsdag inviterte Miljøpartiet De Grønne (MDG), SV, Venstre og KrF i fellesskap til seminar om sjødeponi, under tittelen «Må vi velge mellom miljø og mineraler?».

-Selve seminaret ble vel mer balansert enn vi kunne anta på forhånd, selv om det var mange kritiske røster representert. Politisk er MDG, som de sier; opptatt av bærekraft uansett, mens både Venstre og SV er skeptikere. KrF har så langt ikke bestemt seg, sier Gammelsæther på vei ut fra seminaret som ble holdt i Stortingsbygningen.

Streng kontroll

Både fiskeriinteresser, representanter for samiske næringen og for reiselivsnæringen var til stede under seminaret. Dessuten bidro fagpersoner fra Havforskningsinstituttet og fra SINTEF.

-Det er politikerne som skal bestemme, og vi for vår del mener det er bærekraftig å drive bergverksindustri i Norge, gitt streng kontroll og konstruktivt samarbeid med alle berørte parter, presiserer generalsekretæren i Norsk Bergindustri.

Må tro statsråden

Nussir fikk godkjent sin reguleringsplan i kommunal- og moderniseringsdepartmentet den 20. mars i år, og venter nå på at Miljødirektoratet skal ferdigbehandle utslippstillatelsen. Dette er ventet å skje i løpet av året.

- Når departementet har godkjent reguleringsplanen, og statsråden (Jan Tore Sanner) sier at «Regjeringen har som målsetting å legge til rette for vekst i mineralnæringen», så må vi jo tro det. Men det gjenstår ennå å se hva som ligger i slike utsagn, sier Gammelsæther.

Flertall i Stortinget

I Stortinget er det uansett flertall for norsk bergverksdrift. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville, da de var i regjering, tillate deponier under streng overvåking, det samme som dagens regjering. De siste signalene kan likevel tyde på at AP er litt på glid, og i alle fall vil stille meget strenge miljøkrav. SV, Venstre og MDG er skeptikerne som heller mot et bastant nei, mens KrF altså ennå sitter på gjerdet.

Utfordrer AP

SVs miljøpolitiske talsmann, Heikki Eidsvoll Holmås, mener at mye står på spill – som taler mot å gi tillatelse til deponering i sjøen.

-Det er snakk om omdømme, det er snakk om miljø og det er snakk om næringsinteresser. Det er en kortsiktig gruveindustri som står mot uttak av ren fisk og et turistmarked som baseres på ren natur i meget  lang fremtid. Derfor utfordrer jeg Arbeiderpartiet;

Et miljøparti?

Hvis AP vil fremstå som et miljøparti, som det av og til gjør forsøk på, så bør det ikke gå med på en forurensningspolitikk som er verre enn land vi gjerne vil sammenligne oss med. Meg bekjent er det ingen land i Europa som gir slike utslippstillatelser, sier Holmås.

SVs talsmann vil likevel ikke kalle seminaret tirsdag for et «motstandermøte».

Mer kunnskap

-Tvert imot – her var gruvenæringen sterkt representert, det samme var ulike fagmiljøer. Jeg er opptatt av at vi skal få frem så mange argumenter og fakta som mulig i denne fasen. Her er hode argumenter og her er dårlige argumenter, og enkelte steder trenger vi mer kunnskap.

Holmås tar også Havforskningsinstituttet til inntekt for å kunne si at man ennå ikke kan konkludere med å si at sjødeponi ikke er farlig.

Føre var

Både Førdefjorden (Nordic Mining) og Repparfjorden (Nussir) er lakseelver, der det ifølge Heikki Holmås, skal benyttes føre-var-prinsippet.

-Dermed kan man ikke gi tillatelse dersom det er en mulighet for at deponering KAN være farlig. Det holder ikke med at det evt. sannsynligvis ikke vil være farlig.

Ankes uansett

Uansett hvordan det går med behandlingen i Miljødirektoratet er det klart at avgjørelsen derfra blir anket – og da til Klima- og miljødepartementet. Naturvernforbundet har varslet at det vil anke en tillatelse, mens Nussir selv vil anke et avslag.

Og selv om saken ikke skal behandles i Stortinget som sådan, kan den politiske balansen komme til å spille en rolle.

Mindretallet bestemmer?

KrF og Venstre kan gjøre felles sak og kreve avslag på sjødeponier som en del av samarbeidet med regjeringspartiene, og dermed måtte lene seg mot AP og SP, eller de kan bøye av og la mindretallet i Stortinget diktere deler av norsk industripolitikk.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: