Statsbudsjettet 2020: Kutter i nordområdemidlene

Finansminister Siv Jensen har i dag lagt fram forslag til statsbudsjett for 2020.

I statsbudsjettet for 2020 overføres deler av forvaltningen av nordområdemidler til Troms/Finnmark. Men samtidig kuttes det i posten som i budsjettet kalles Arktis 2030.

I fjorårets statsbudsjett ble det bevilget til sammen 325,8 millioner kroner over statsbudsjettet til som posten som kalles «Nordområdene, samarbeid med Russland og atomsikkerhet». I årets budsjett både splittes og reduseres posten. Reduksjonen er reelt på 19 millioner kroner. Deler av reduksjonen skyldes at pengene i framtida skal forvaltes av den nye fylkeskommunen Troms og Finnmark.

Noen smakebiter

Den såkalte nordområdesatsingen fra regjeringen er spredt over flere departement. Her er noen smakebiter fra årets budsjett.

I sitt forslag til statsbudsjett for 2020 gis det en beskjeden økning til Nord Universitet på 10.9 millioner kroner. Pengene skal blant annet brukes til 20 nye studieplasser. Universitet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, får en økning i sitt budsjett på 0,5 millioner kroner.

Regjeringen tar sikte på, som det heter i budsjettforslaget, å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø fra 2022, basert på sivil innleie. Det foreslås også en midlertidig innleie av sivil helikopterberedskap når Forsvarets Bell 412-helikoptre flyttes fra Bardufoss til Rygge.

Sysselmannen

Regjeringen foreslår også å utvide seilingssesongen for Sysselmannens fartøy M/S Polarsyssel fra ni til ti måneder i året. Kravet har vært helårsdrift.

Andøya Space Centre får 72,6 mill. kroner til egenkaptial for Space Norway AS i 2020 for å realisere et prosjekt basert på to satellitter som skal gi bredbåndsdekning i hele Arktis.

Mineralnæringen tilgodesees med en ekstra bevilgning på 3,58 millioner kroner til Direktoratet for mineralforvaltning med 3,58 millioner kroner. Det skal ifølge regjeringen bidra til å redusere saksbehandlingstiden for driftskonsesjoner etter mineralloven.

I den grad Nord-Norgebanen sto på dagsorden i valgkampen, er den mer eller mindre forsvunnet i statsbudsjettet. Til sammen 10 millioner kroner skal brukes til såkalt «konseptvalgutredning for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge», og i følge budsjettet inngår Nord-Norge-banen i dette.

På generell basis uttrykker regjeringen fortsatt at Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde.

Beredskap

Slik oppsummerer regjeringen selv sin satsing på tilstedeværelsen og beredskapen i nordområdene:

  • å fortsette etableringen av et jegerkompani ved Grensevakten i Sør-Varanger
  • permanent tilstedeværelse med en ubåt i nordområdene med forsyningsbase ved Ramsund orlogsstasjon
  • å videreføre økt tilstedeværelse med P-3 Orion maritime patruljefly
  • oppbygging av Evenes som fremskutt base for de nye kampflyene og for nye maritime patruljefly
  • å legge til rette for øvelser med allierte styrker i nord
  • å videreføre arbeidet med å knytte Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan nærmere til den allierte kommandostrukturen

Kultur

Også Kulturdepartementet har egne poster for nordområdesatsing. Posten er på 11.860.000, en økning på 300.000 sammenlignet med fjorårets budsjett.

Nøkkelord