Stadige utsettelser setter Nussir under press

Flere har klaget på tillatelsen Nussir ASA har fått til å deponere avgangsmasser i Repparfjorden. (Foto: Nussir)
- Vi er så klart skuffet over tidsbruken og mangelen på forutsigbarhet, sier Øystein Rushfeldt, adm.dir i Nussir ASA.

-
Vi er så klart skuffet over tidsbruken og mangelen på forutsigbarhet, sier Øystein Rushfeldt, adm.dir i Nussir ASA. 

Det ble denne uken kjent at gruveselskapet må belage seg på ytterligere venting før Miljødirektoratet bestemmer seg for om de skal gi utslippstillatelse eller ikke til et sjødeponi i Repparfjorden

Etter at reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars 2014 har Nussir ventet på en avklaring fra Miljødirektoratet, en avklaring som var ventet i løpet av 2014, deretter i løpet av første kvartal 2015, og nå er det helt uvisst når direktoratet blir ferdige. 

 

Settes under press

For Nussir er den uavklarte behandlingstiden et større problem enn at det tar lang tid å behandle saken. 

- Utfordringen vår er den uavklarte behandlingstiden, og selvsagt også at den flere ganger det siste året offentlig har vært lovt ferdigstilt. Hambro (Miljødirektør, journ.anm.) sa i oktober/november til pressen at de jobbet med det siktemål å bli ferdige i løpet av 2014. Det må være lov å spørre hva det er som tar så lang tid, sier Rushfeldt.

Han legger til at selskapet nå presses, siden investorer avventer en viktig avklaring som var forventet å være på plass allerede.  


Uforutsigbart

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen mener det uforutsigbare forvaltningsregimet i Norge er en av hovedutfordringene norsk mineralnæring står overfor: 
- Det er håpløst for et selskap å skulle legge en tidsplan under slike forhold, sier Bakke-Jensen.

- Hvilke konsekvenser har dette for Nussir? 

- Miljødirektoratet bidrar til å svekke prosjektets muligheter til å drive videre, noe som ikke kan være intensjonen for et direktorat, sier han, og viser til at det siste faglige innspillet forelå i fjor høst, og hoveddelen av underlaget forelå hos direktoratet 17. oktober 2011. 

Øystein Rushfeldt er oppgitt over at direktoratet kan bruke så lang tid på en sak som har vært klar til behandling så lenge. 

- I realiteten var det meste tilgjengelig allerede 6. juni 2011, da konsekvensutredningen ble overlevert kommunen.


Les også: Miljødirektoratet trenger mer tid 
Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir ASA. (Foto: Linda Storholm)
Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir ASA. (Foto: Linda Storholm)

Nussir ASA

Nussir ASA ønsker å utvinne kobber fra Nussir og Ulveryggen, og deponere avgangsmassene i Repparfjorden.

Reguleringsplanen for området ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars 2014

Reguleringsplanen omfatter et areal på 17 km2 på land. Av dette er 1,3 km2 regulert til bygge- og anleggsområde og noe regulert til anleggsveier og kai.  

Hoveddelen av landarealet – 15,4 km2 - er regulert til landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR-område) med bestemmelser som tillater underjordisk gruvedrift med nødvendige luftesjakter med overbygg.
Arealet som er regulert til sjødeponi er 8,5 km2 stort.

Før virksomheten kan sette i gang må det gis utslippstillatelse etter Forurensningsloven og driftskonsesjon etter Mineralloven. 

Tags