Spår doblet verdiskaping i fisk og havbruk

Nord-Norge har alle forutsetninger for å bli landets nye vekstmotor. Foto: Linda Storholm

En fersk analyse av næringsutviklingen i Nord-Norge ser for seg en formidabel vekst i verdiskapingen innenfor fiskeri og havbruk de neste 20 årene.

Samtidig viser rapporten «Framtid i nord» at sysselsatte i privat sektor i Nord-Norge dro i land en gjennomsnittlig verdiskaping på nesten 700.000 kroner i 2011. Verdiskapingen er lavere enn landsgjennomsnittet, men bak tallene skjuler det seg store næringsmessige forskjeller.

Tallene finnes i rapporten «Framtid i nord», som ble lagt fram tirsdag ettermiddag. Bak rapporten står tre departement som har sett på verdiskapingen i nord i dag og i framtida.

Stort sprik i tallene

Mens den nordnorske reiselivsnæringa står for en samlet verdiskaping på 6,2 milliarder kroner, er snittet per sysselsatt lave 520 000 kroner. Reiselivet er en arbeidsintensiv næring med nesten 12 000 ansatte. Samlet omsetning var på 14,4 milliarder. I motsatt ende befinner ikke uventet fornybar energi seg. Her er verdiskapingen per sysselsatt på hele 2,2 millioner kroner noe som gir en samlet verdiskaping på seks milliarder kroner. Men i motsetning til reiselivet er energimarkedet lite arbeidsintensivt og sysselsetter bare 2 700 mennesker sysselsatt i denne næringen. Samlet omsetning i energibransjen var 17 milliarder kroner.

I marin næring, som omfatter fiskeri, havbruk, nye marine næringer, fiskeforedling, biomarin næring og leverandørindustrien, var den samlede omsetning i8 2011 28,7 milliarder kroner, med en verdiskaping på 10,3 milliarder. Havbruk omsatte for 10,3 milliarder, mens fiskeforedling sto for 10,8 milliarder. Veksten var sterkest innenfor havbruk.

Mineralnæringen

Mineralnæringen er fortsatt en relativt beskjeden næring i nord, med en omsetning i 2011 på 2,6 milliarder kroner. Verdiskapingen var samlet på 1,1 milliarder, noe som gir 860 000 kroner for hver sysselsatt. Til sammen 1 300 personer var i 2011 ansatt i mineralnæringen.

I samlekategorien annen industri og næringsvirksomhet finner vi så forskjellige næringer som blant annet olje, bygg og anlegg, kultur er den samlede verdiskaping 62 milliarder kroner. Til sammen 78 prosent av arbeidstakerne i privat sektor faller inn under denne gruppen. I scenariene for utviklingen fram til 2030 anslås det en tredobling av verdiskapingen innenfor fiskeri, havbruk og nye marine næringer. Sysselsettingsveksten er imidlertid langt fra like sterk. Mineralnæringen forventes å mer enn doble sitt bidrag til verdiskapingen.

Tags