- Solvik-Olsen kan ha feilinformert om Svalbard lufthavn

Kristine Foss, Attorney at the Norwegian Press Association, argues that Transportation Minister Ketil Solvik-Olsen’s behavior in the case about downgrading Svalbard’s airport does not inspire confidence. – He may have misinformed the people and the Parliament, Foss says. (Photo of Svalbard Airport: Rafael Matelak)
- Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kan ha feilinformert Stortinget i saken om statusen for Svalbard lufthavn. Lite tillitvekkende, sier jurist Kristine Foss i Norsk presseforbund.


- Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kan ha feilinformert Stortinget i saken om statusen for Svalbard lufthavn. Lite tillitvekkende.

Det sier jurist Kristine Foss i Norsk presseforbund etter at High North News har bedt henne vurdere regjeringens manglende åpenhet etter at Svalbard lufthavn ble degradert fra internasjonal til nasjonal lufthavn.

Foss peker på at det er misforhold mellom de forklaringene som Solvik-Olsen har gitt i Stortinget og Samferdselsdepartementets begrunnelse for å nekte High North News innsyn i sakens dokumenter.

Tidligere artikler i High North News om denne saken.Fare for rikets sikkerhet?

- Begrunnelsen som ble gitt fra ansvarlige statsråder og statssekretærer da endringen (av lufthavnas status; red. anm.) ble gjort, var at det først og fremst var økonomiske grunner bak endringen. Når High North News så ber om innsyn i de tallene som ligger bak de økonomiske grunnene, blir disse hemmeligholdt, først som interne dokumenter, deretter fordi åpenhet vil utgjøre en fare for rikets sikkerhet, understreker Foss.


Feilinformert folket og Stortinget

I begrunnelsen for å avslå innsyn i sakens dokumenter har departementet dels vist til at det er interne arbeidsdokumenter og dels at opplysninger i dokumentene er taushetsbelagt etter lov om sikkerhet.

- Det tyder jo på at det ikke er økonomiske hensyn som har vært avgjørende for beslutningen, og i så fall har man feilinformert både folket og Stortinget. Det er spesielt.


Lite tillitvekkende

Hemmeligholdet i denne saken er lite tillitvekkende og etterlater seg mange spørsmål om hva som er den reelle begrunnelsen for endringen, avslutter presseforbundets jurist Kristine Foss.


Stiller saken i nytt lys

Det var stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Arbeiderpartiet, Nordland) som stilte spørsmålet om nedgraderingen til Solvik-Olsen i spørretimen i oktober i fjor.

Nå er Sivertsen forundret:

- Dette stiller saken i et nytt lys. Statsråd Solvik-Olsen har opplyst Stortinget om at omdefineringen av Svalbard lufthavn fra internasjonal til nasjonal handler om hva slags fasiliteter og hva slags tjenester som finnes på flyplassen.


Alle opplysninger ikke fremme

Solvik-Olsen sa at flyplassen ikke dekket de kravene som må dekkes for å kunne kalles internasjonal lufthavn, og med tanke på den trafikken og den tjenesten som i dag er på flyplassen, var det naturlig å vurdere det slik at den mest relevante løsningen var å omdefinere det til nasjonal lufthavn.

Han har også opplyst at han mener han har gitt fyllestgjørende opplysninger til Stortinget.

Hvis det som nå kommer frem er riktig, ser det jo ikke ut som om alle opplysninger er kommet frem, sier Sivertsen til High North News.


Tar det opp med statsrådene

- Hva vil du gjøre med det?

- Jeg vil ta opp dette med aktuelle statsråder, slik at det blir klart hva som er den korrekte grunnen til endringen av statusen på Svalbard Lufthavn. 

Hvilken form dette skal skje i er også avhengig av hva regjeringen er mener er hensiktsmessig.


Statsråder er avhengige av tillit

- Men hvis det viser seg at statsråder har feilinformert Stortinget (og folket) – vil ikke det få parlamentariske konsekvenser?

- En statsråd er avhengig av tillit. Hvis det er riktig at statsråden ikke har lagt frem riktige, eller har lagt frem villedende opplysninger, vil jo det svekke tilliten statsråden har i Stortinget.

- Plikter ikke en statsråd å gi korrekt informasjon til Stortinget?

 - Jo, Grunnloven pålegger enhver statsråd å gi korrekte opplysninger, og ikke gi opplysninger som villeder.


Regjeringen må rydde opp

- Hvordan kan regjeringen rydde opp i dette, som juristen i presseforbundet påpeker er misforhold i de informasjonene og begrunnelsene som er gitt?

- Det må regjeringen svare på. Min holdning er at enhver regjering ikke bare er avhengig av å få et mandat gjennom valg, den er også avhengig av legitimitet og tillit. Det er regjeringens ansvar å forvalte den på en betryggende måte, sier Eirik Sivertsen.


- En merkelig sak

Torgeir Knag Fylkesnes, som representeter Troms SV, sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. Etter å ha sett på HNNs artikler om Svalbard lufthavn vil han nå ta den opp gjennom et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren. 

- Det er en merkelig sak, slik den fremstår nå, sier Fylkesnes. - Hemmelighold kan være nødvendig av ulike grunner, men hemmelighold av hvorfor man holder ting hemmelig er mildt sagt underlig.
Read this Article in English

Bakgrunn

Helt fra det ble kjent, (gjennom en nesten ubemerket pressemelding på hjemmesidene til Luftfartsverket) at Svalbard lufthavn var nedgradert fra internasjonal til nasjonal, har regjeringens representanter sagt at det er økonomiske vurderinger som er lagt til grunn for nedgraderingen.

Lokale reiselivsbedrifter på Svalbard ble tatt på senga, det samme ble Avinors lokale ledelse i Longyearbyen. (Se tidligere artikler i HNN).

HNN ba Samferdselsdepartementet (SD) om innsyn i tallene, et spørsmål SD først sendte videre til Justisdepartementet (JD) fordi man mente det var JDs budsjett.

JD returnerte spørsmålet til SD med henvisning til at SD hadde fattet beslutningen.

I regjeringens Polarutvalg er flyplass-saken på Svalbard (sannsynligvis) behandlet minst to ganger. Det gis ikke innsyn i dette utvalgets møtereferater.

I Polarutvalget sitter hele åtte ulike fagdepartement, i tillegg til statsministerens kontor, men alt som drøftes der holdes unna offentlighet. Bare sakslistene er offentlige.

I Stortingets spørretime 25. oktober forklarer Solvik-Olsen nedgraderingen med "store investeringer".

I en stortingsdebatt 30. november sier Monica Mæland – den gang næringsminister at hun:

"Har aldri fått noen innspill fra lokale aktører om at det har kommet reaksjoner på denne beslutningen".

HNN klaget innsynsavslaget fra departementet inn til Sivilombudsmannen. Etter at ombudsmannen måtte skifte ut sin egen saksbehandler på grunn av manglende sikkerhetsklarering, ble konklusjonen følgende:

"Etter en gjennomgang av dokumentene det er bedt om innsyn i og Samferdselsdepartementets begrunnelse for innsynsavslaget, er det ikke funnet holdepunkter for at nærmere undersøkelser herfra vil kunne føre til avgjørende rettslige innvendinger mot departementets avgjørelse om å nekte innsyn i de aktuelle opplysningene.

Saken er etter dette avsluttet her".- Regjeringen må rydde opp. En statsråd plikter å gi korrekte opplysninger til Stortinget, presiserer Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen, som vil følge opp saken.
- Regjeringen må rydde opp. En statsråd plikter å gi korrekte opplysninger til Stortinget, presiserer Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen, som vil følge opp saken.
SVs Torgeir Knag Fylkesnes vil ta opp begrunnelsen for nedgradering av Svalbard lufthavn i et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren. (Foto: Magnus Fröderberg, norden.org).
SVs Torgeir Knag Fylkesnes vil ta opp begrunnelsen for nedgradering av Svalbard lufthavn i et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren. (Foto: Magnus Fröderberg, norden.org).

Nøkkelord