Solid resultat for Sparebank1 Nord-Norge

Konsernsjef Jan-Frode Janson, og styret i Sparebank1 Nord-Norge, vurderer fortsatt utsiktene for nordnorsk økonomi som gode. (Foto: Sparebank1 Nord-Norge)
God drift, moderate tap og god økonomisk utvikling for landsdelen. Det er forklaringen konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank1 Nord-Norge gir på det solide resultatet på 684 millioner kroner før skatt per andre kvartal i år.


God drift, moderate tap og god økonomisk utvikling for landsdelen. Det er forklaringen konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank1 Nord-Norge gir på det solide resultatet på 684 millioner kroner før skatt per andre kvartal i år.

- Vi har så langt ikke registrert negative effekter fra omslaget i norsk økonomi. Tvert om har Sparebank 1 Nord-Norge tro på fortsatt vekst for nordnorsk næringsliv. Hovedårsaken er sterk utvikling for eksportnæringene, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge.


Moderniserer

Mens nordnorsk næringsliv fortsetter å vokse vil banken nå intensivere innsatsen mot bedriftsmarkedet, og skjerpe kampen om de nordnorske boliglånskundene.

- Konkurransen om boliglånskundene er i andre kvartal blitt ytterligere skjerpet, sier Janson.

Sparebank1 Nord-Norge har også planer om å modernisere både konsernet og virksomheten, for å kunne tilby best mulig tjenester:

- Kundeadferden er i hurtig endring. Gjennom den landsdelsdekkende Sparebank 1 Alliansen investeres det tungt i teknologi, sier Janson.


Må levere i verdensklasse

- Vi jobber samtidig med å forenkle våre prosesser og utnytte konsernbredden og tilstedeværelsen. Som resten av næringslivet i nord, er vi avhengige av å levere tjenester i verdensklasse, sier konsernsjefen - som også er styreleder for Sparebank 1 Alliansen.

Banken har per andre kvartal i år en kapitaldekning på 13 prosent, og dette er godt innenfor myndighetenes krav til egenkapital i finansbransjen.

- Sparebank 1 Nord-Norge har høy egenkapital. Dette gjør oss i stand til å håndtere skjerpede myndighetskrav og følge veksten i landsdelen, sier Janson. 


Vekstutsiktene bedre i nord

- Mens norsk økonomi bremser opp som følge av lav oljepris og derav lavere oljeinvesteringer, viser nordnorsk økonomi så langt mindre tegn til svekkelse. En viktig årsak til at nordnorsk makroøkonomi viser noe bedre vekstutsikter enn landet samlet sett, er at nordnorsk økonomi er mindre avhengig av olje- og gassektoren. Samtidig styrker en svakere kronekurs eksportnæringene. For sjømateksporten har 1. halvår 2015 vært tidenes beste, og reiselivet rapporterer om økning i antall overnattinger. Videre er det høye anleggsinvesteringer i landsdelen, skriver styret i Sparebank1 Nord-Norge i den ferske kvartalsrapporten.

- Selv om de makroøkonomiske utsiktene for Nord-Norge fortsatt fremstår som bedre enn for landet for øvrig, er banken likevel forberedt på at oppbremsingen i norsk økonomi i større grad vil kunne slå inn i Nord-Norge. Dette dels ved at husholdningene blir mer forsiktige, dels ved dempet innenlands etterspørsel, samt at utviklingen i internasjonal økonomi også kan gi utslag i landsdelens næring, oppsummerer styret – om utsiktene fremover.

- De siste prognosene viser, på samtlige parametere, bedre tall for Nord-Norge enn for landsgjennomsnittet, uttalte konsernsjefen da banken tidlig i mai presenterte konjunkturbarometeret for Nord-Norge (KB 2015).

Tags