Snorkelmerder skiller laks fra lus

Rømming fra oppdrettsanlegg og lakselus er to av hovedutfordringene for oppdrettsnæringen. Nå kommer Regjeringen med handlingsplaner for å redusere begge problemene. (Foto: Thomas Bjørkan, Norsk Havbrukssenter, Brønnøy og Bengt Finstad, miljøstatus.no.)
Bruk av «snorkelmerder» tvinger oppdrettslaksen til å svømme dypere og hindrer lakselus i å feste seg på fisken. Ned mot 100 prosent reduksjon av lus.

 

Bruk av «snorkelmerder» tvinger oppdrettslaksen til å svømme dypere og hindrer lakselus i å fete seg på fisken. Ned mot 100 prosent reduksjon av lus.

En rapport fra Havforskningsinstituttet slår fast at bruk av såkalt snorkelmerder kan redusere lusepåslaget hos oppdrettslaks ned mot null. 

Laksen må ha luft

Konstruksjonen snorkelmerd består av et rør opp til overflaten, der fisken kan gå opp for å fornye luft til svømmeblæren og et nottak under vann. Nottaket hindrer at fisken kommer i kontakt med lakseluslarvene, som hovedsakelig driver i overflatevannet. (Se prinsippskisse til venstre)

Reduksjonen av lus på fisken avhenger av hvor dypt fisken tvinges til å svømme i merdene, altså av avstanden mellom lakseluslarvene og fisken. Forsøkene som Havforskningsinstituttet har gjennomført viser at, hvis nottaket settes ned mot 12 meters dyp, så er påslaget av lus nærmest lik null.

Bærekraftig og miljøvennlig

Med fire meter dype snorkler ble reduksjonen – i forhold til sammenlignbare nabomerder – på mellom 25 og 65 prosent.

«Oppsummert så kan dyp nok snorkelmerd ha potensial for at laksen i merdene kan få bortimot null lus og dagens krevende operasjoner med avlusing, generell negativ miljøpåvirkning og potensielt nedsatt fiskevelferd kan desimeres. Snorkelmetoden er innovativ, bærekraftig og miljøvennlig, samtidig som laksens behov og velferd er ivaretatt,» heter det i rapporten.

Mange samarbeidsparter

Forsker Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet har ledet prosjektet, som er gjennomført i samarbeid bl.a. med Universitetet i Melbourne og flere private aktører innenfor oppdrettsnæringen.

Rapporten var først omtalt i forskning.no

 

 

Prinsippskisse av snorkel (rør til overflaten) og nottak som hindrer laksen å komme i kontakt med det infiserende larvestadiet av lakselus, som hovedsaklig driver med strømmen nær overflaten. (Havforskningsinstituttet)
Prinsippskisse av snorkel (rør til overflaten) og nottak som hindrer laksen å komme i kontakt med det infiserende larvestadiet av lakselus, som hovedsaklig driver med strømmen nær overflaten. (Havforskningsinstituttet)

Tags