Lanserer pilotprosjekt i Nordland: Skal kvalifisere utenlandske sykepleiere

Representanter fra partene i prosjektet. Fra øvre venstre skjerm: Line Nordtvet og Judith Schröder, OsloMet. Nedre venstre skjerm: Hanne Falch Kristoffersen, RKK Ytre Helgeland, Monica Sundsfjord, RKK Salten, Hilde Johansson, Alstadhaug kommune. Fra venstre i rommet: Anita Mentzoni-Einarsen, Helse Nord, Geir Hareide Hansen og Roar P Jensen fra Nordland fylkeskommune. (Foto: Hilde Bye, High North News).
En ny videreutdanning i Nordland skal gi innvandrere med sykepleierutdanning fra land utenfor EU og EØS nødvendige kvalifikasjoner for å kunne jobbe som sykepleiere i Norge.  

Nordland fylkeskommune, de regionale kompetansekontorene (RKK) og OsloMet - storbyuniversitetet har samarbeidet om et nytt utdanningstilbud i Nordland. Fredag presenterte de prosjektet på Fylkeshuset i Bodø. 

Opplegget er rettet mot personer i helsevesenet i Nordland som har sykepleierutdanning fra land utenfor EU og EØS, men som ikke kan jobbe som sykepleiere fordi utdanningen ikke er godkjent i Norge. 

Tilleggsutdanningen vil hjelpe målgruppen til å oppnå kvalifikasjonene og kompetansenivået som kreves for få autorisasjon og kunne jobbe som sykepleier Norge.  

Et av kravene for å få autorisasjon og for å begynne på studiet er blant annet språkferdigheter som tilsvarer et B2-nivå. Et tilpasset, nettbasert språkkurs fra Nettskolen i Nordland tilbys derfor i forkant av studiet for å heve språkkompetansen til aktuelle kandidater.  

Vi vet hvordan den demografiske utviklinga ser ut framover. Det er viktig å jobbe strategisk i forhold til det.
Monica Sundsfjord, fagleder ved Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten.

Desentralisert tilbud

Roar P. Jensen, fagleder for kompetanse og voksnes læring i Nordland Fylkeskommune. Foto: NFK. 
Roar P. Jensen, fagleder for kompetanse og voksnes læring i Nordland Fylkeskommune. (Foto: NFK).

Fagleder for kompetanse og voksnes læring Roar P. Jensen i Nordland fylkeskommune har ledet arbeidet med Nordlands kompetansestrategi. Han sier de i løpet av arbeidet ble klar over at det finnes en del personer i kommunene med sykepleierutdanning fra land utenfor EU og EØS-systemet, men som jobber i andre typer stillinger i helsevesenet og trenger autorisasjon for å jobbe som sykepleier. 

– Vi gjorde en raskt kartlegging av hvor mange det kunne gjelde og fant ut at det var et grunnlag for å starte et utdanningstilbud. Vi tok kontakt med OsloMet som har utviklet en stedlig utdanning i Oslo for å høre om de kunne få til et desentralisert opplegg. Det har de nå fått til, forteller Jensen.  

Tilleggsutdanningen går over tre semestre. Den er i stor grad nettbasert og skal kunne tas der man bor, ute i distriktene og i kombinasjon med jobb. 

Studieleder Judith Schröder ved den kompletterende sykepleierutdanningen på OsloMet opplyser at de har fått tildelt 5 millioner kroner fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) til det desentraliserte pilotprosjektet i Nordland. De kan dermed tilby utdanningen gratis til kandidatene. 

Et behov i kommunene

Partene håper prosjektet kan bidra i arbeidet med å løse sykepleiermangelen i fylket.

Basert på tall fra kommunene, Nav og Helse Nord er det ifølge Jensen behov for rundt 475 sykepleiere årlig i Nordland. Han sier de har en jobb å gjøre for å få på plass mange nok og er glad for at OsloMet deler opplegget. 

På pressekonferansen sa HR-sjef Anita Mentzoni-Einarsen i Helse Nord at behovet for sykepleiere er spesielt høyt i Nord-Norge sammenlignet med mange andre steder i landet. 

– Ser man på tallene for innleie av sykepleiere i Helse Nord er det markant høyere enn det er i øvrige regioner. Vi har vært avhengige av innleie, påpeker hun og sier et av de viktigste grepene man kan gjøre er å utdanne flere selv. 

– Det er utfordrende å rekruttere til regionen utenfra. Å utdanne de som bor her er viktig og det er de vi i større grad klarer å beholde.

Mentzoni-Einarsen sier framskrivningene de gjør for noen år fremover tilsier at behovet for sykepleiere øker med befolkningsutviklinga som kommer. Andelen eldre i forhold til tilsiget av yngre blir mer utfordrende.

Ifølge statistikk fra SSB vil Nordland om noen få år ha flere eldre enn yngre i befolkningen og andelen eldre øker mest i distriktskommunene. 

Fagleder Monica Sundsfjord ved studiesenteret RKK Salten sier kommunene lenge har jobbet med rekruttering, og at det ikke er nok å lyse ut stillinger. Aktive grep slik som dette må til, sier hun. 

Hun legger til at satsninga går direkte på deres innbyggere med innvandringsbakgrunn og får kanskje flere til å bli boende når de føler at de blir ivaretatt, inkludert og lagt til rette for.

Ifølge Nordland Fylkeskommune vil tilbudet være viktig som ledd i målene i fylkets Kompetansestrategi om å ta i bruk kompetansen til innvandrere på en god måte. 

Studieleder Judith Schröder ved kompletterende utdanning for sykepleiere med fluktbakgrunn, OsloMet. 
Studieleder Judith Schröder ved kompletterende utdanning for sykepleiere med fluktbakgrunn, OsloMet. (Foto: OsloMet).

Oppstart i januar

OsloMet startet sin stedlige utdanning i Oslo for sykepleiere med fluktbakgrunn i 2017. Utdanningen i Nordland blir det første som tilbys utenfor Oslo-området. 

På pressekonferansen fortalte studieleder Schröder på den kompletterende sykepleierutdanning ved OsloMet at de siden oppstart har sett en vekst i antall søkere og sier det er et stort behov. I år var det 145 søkere på 40 studieplasser. 

Partene håper tilbudet i Nordland går i samme retning og blir en varig løsning. 

Utdanningen starter allerede fra januar 2021.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: