Savner mer oljeengasjement fra Salten

Styreleder Johan Petter Barlindhaug syns det er tragisk at det er mer engasjement fra Mo enn Salten for å få få plass en områdeløsning. (Foto: Linda Storholm)
- Det er tragisk at skyvkraften for utvikling i Salten kommer fra Mo, sier Johan Petter Barlindhaug.

- Det er tragisk at skyvkraften for utvikling i Salten kommer fra Mo, sier Johan Petter Barlindhaug. 

Mens NHO, Røst, Øksnes og Mo industripark allerede er med på laget er det lite som skjer i Salten mener han. Nå etterlyser styrelederen i Saura AS etterlyser mer handling også fra Saltenregionen i arbeidet med å få på plass en områdeløsning for petroleum i Nordland. 

- Vi ser konturene av et bredt engasjement for dette i Nordland, men Salten er minst synlig. Det burde vært omvendt, slår han fast.


Skal ikke være havneutbygger

Sauraprosjektet har vært under arbeid i trekvart år, og har som mål å legge til rette slik at kvalitetene som Nordfjorden i Gildeskål representerer kan brukes til industriell utvikling i området. Fjorden er i en rapport utpekt sammen med Sortlandsfjorden som de to stedene som er best egnet ved petroleumsutbygging i Nordland.

- Mange trodde vi skulle bygge ei havn, men vi jobber med å legge på plass forutsetningene for utviklingen, forklarer Barlindhaug. 


Legge til rette for åpning

Når geografien spiller på lag, og med Røst liggende som en "plattform" ute i havet, med nærhet til potensielle oljefelt,er det mulig å tenke seg en områdeløsning hvor Røst har oljevernberedskapen, mens Nordfjorden tar seg av mottak, logistikk, terminalfunksjoner og omlasting. 

Tanken er å legge til rette for at man allerede i 2018 kan begynne leteboring på de områdene i Nordland VI som ikke skal konsekvensutredes. For å få til en åpning av resten av Lofoten, Vesterålen og Senja må vi ha en områdeløsning, og premissene må settes lokalt, mener styrelederen og oljenestoren.

- Den tiden hvor hver enkelt lisens utvikles hver for seg er over, nå er det områdeløsninger som gjelder, sier Barlindhaug og viser til oljedirektør Bente Nylands visjoner for Barentshavet, som er nettopp områdeløsninger. Fiskerne må med

Hittil har Saura jobbet med dialogen, med fiskere, lokalbefolkning og politikere. 

- Vi ser at det fiskerne etterlyser er forutsigbarhet. Det samme etterlyser industrien, forutsigbarhet fra oljebransjen. Uten at det ligger på plass får vi ikke fiskerne med på en åpning av Nordland VI og VII, sier han. 


Motstanderne utnytter tiden

Og helt konkret foreslår han å bruke tiden fram mot neste Stortingsvalg til å banke hva som skal være premissene for en konsekvensutredning. Johan Petter Barlindhaug foreslår for eksempel å legge som et ubestridt krav at alt av produksjonsboring skal skje fra land, og at fiskerne må være med på laget. - Ellers blir det ingen konsekvensutredning. 

- Vi har foran oss et 2-årig prosjektarbeid nå med å få på plass de premissene vi vil ha. 


Veien videre

I dagens generalforsamling diskuterte Saura AS hvordan de skal gå opp veien videre. Det er allerede utredninger på gang som skal avklare om det kan produseres fiskefôr basert på kondensat, det arbeides med en arealplan for Saura, og det ses på hvilke muligheter som finnes for å utnytte feltene på Nordland VI og VII gjennom boring fra land.  

Nå skal prosjektet konkretiseres ytterligere fra Sauras side, samtidig som det arbeides med å samle krefter i hele fylket.

NHO Nordland har vedtatt en uttalelse der det blant annet heter at; "For i enda sterkere grad å kunne sette Nordland på petroleumskartet er det en forutsetning at fylkets sterke industrielle og kunnskapsmessige miljø jobber tettere sammen.

NHO Nordland støtter forslaget om at det etableres et dialogforum i forbindelse med områdeløsningskonseptet. Her må regionale og lokale myndigheter, industrielle aktører, NHO, LO, fiskerinæringen, miljøbevegelsen og eventuelt andre berørte parter tilbys deltakelse". 

Nå etterlyser Johan Petter Barlindhaug mer handling fra Nordland fylkeskommune og Saltenregionen i særdeleshet. 

- Vi inviterer til et samarbeid for å ta et felles løft, og blir gjerne med på å finne noen som kan være et ansikt utad om det er det de vil. Nå må vi følge opp og holde prosjektet varmt, sier han.

 

Saura AS 

Eid av Bodø kommune (50%), Gildeskål kommune (37,88%) og Sjøfossen Næringsutvikling (12,12%). 

Utgangspunktet er Nordfjorden og Saura som det mest egnede industri- og havneområde i Vestfjordbassenget for store industrielle satsinger som krever trafikk med store tankskip. 

Forretningsidéen i selskapet er å tilrettelegge for oppstart av letevirksomheten på den delen av Nordland VI som ikke skal konsekvensutredes. 

Videre er strategien å bidra til en løsning for å utnytte olje- og gassressursene på Nordland VI gjennom lokale og regionale prosesser. Les flere saker om Sauraprosjektet her.Tags