Rent, fornybart og nært. SKS skjerper profilen

Nordlandsnett har som strategi å samle nettet i hele regionen, nå har de kjøpt nettet fra Rødøy-Lurøy kraftverk AS. (Foto: SKS)
-Nærhet til kundene tror jeg blir viktigere og viktigere. SKS skal produsere ren kraft til sluttbrukere, industrikunder og noe på børs. Det sier den nye adm. dir. i Salten Kraftsamband, Steinar Pettersen.

-Nærhet til kundene tror jeg blir viktigere og viktigere. SKS skal produsere ren kraft til sluttbrukere, industrikunder og noe på børs.

Salten kraftsamband (SKS) rendyrker profilen, og Steinar Pettersen begynte i jobben som administrerende direktør ved SKS ved nyttårsskiftet. Men han er ikke fersk i gamet, og vet hvordan SKS skal profilere seg i årene fremover.

Ren kraft fra Salten

SKS satser på at selskapets garanti for at all den energien det produserer og selger er fornybar er et konkurransefortrinn som teller. Og den nye direktøren tror at bruk av energi lokalt/regionalt blir viktig fremover.

-Vi «lukter på» nye muligheter, for eksempel det som skjer med utvikling av ny industri i Glomfjord, og vi ser på planene som finnes for større datalagrinsanlegg – både i Sundsfjord i Gildeskål og på Fauske. Her kan det være snakk om store kraftbehov – kanskje opp mot 150 GWh per prosjekt.

Rendyrking av profil

-Energiproduksjon og salg – det skal altså være profilen for SKS. Da må noe annet avvikles?

-Det er ikke så veldig mye annet igjen i øyeblikket. Vi vil ut av nettdrift, dersom vi får en fornuftig pris. (SKS eier 4 % i Nordlandsnett). Dessuten har vi noe engasjement innenfor tele og data, som vi ønsker å avslutte.

-Hva med entreprenørdrift, som dere jo også har litt av i porteføljen? Skal det avvikles nå?

-Vi har ingen umiddelbare planer om det. Det er 40-50 mann ansatt i denne typen virksomhet i konsernet, og så lenge vi tjener penger på dette ser jeg ingen grunn til å selge. Og for ordens skyld: Vi tjener penger på det. Dessuten har vi nytte av det i eget konsern.

Kort avstand – mindre tap

Selv om det stadig gjøres oppgraderinger av linjenettet, og at Statnett og Nordlandsnett har planer for ytterligere styrking av nettet, vil tap av energi i overføringslinjer øke med avstanden mellom produsent og bruker.

-Nett-tapet i dag ligger mellom 10 og 12 prosent, og det er innlysende at enhver reduksjon av dette tapet vil innebære god samfunnsgevinst, sier Pettersen, og legger til:

-Det er jo noe av grunnen til at vi ønsker større kunder nær oss, gjerne på langsiktige kontrakter.

Overskudd i Nordland

SKS produserer i dag omkring 2,1 TWh fra sine mange kraftstasjoner. Til sammenligning - det mest omtalte kraftverket i Norge, Alta kraftverk -  produserer omkring 650 GWh, eller en drøy firedel.

I Nordland er det stort kraftoverskudd, så det er forståelig at Pettersen og co ser i nærmiljøet for salg av eksisterende og ny energi. Utbyggingsmulig produksjon, gitt dagens verneregime, anslår Pettersen til mellom 500 og 600 GWh for SKS, innenfor Nordland fylke.

Nye utbygginger planlegges

To større utbyggingsprosjekter ligger på bordet hos Steinar Pettersen og SKS, men det haster å få utbyggingsplanene på plass. Konsesjon for utbyggingene av Smibelg og Storåvatn i Rødøy/Lurøy ble gitt i 2012.

Nå jobbes det frem mot investeringsbeslutning i 2015, inkludert innhenting av tilbud og valg av entreprenør(er).

-Hvis vi ikke har ny, fornybar, energi på plass og ute i distribusjonsnettet før 2020, så mister vi de grønne sertifikatene, som utgjør ca. 20 øre per KWh, altså nesten like mye som markedsprisen er nå. Med en utbyggingsperiode på opp mot tre år, så sier det seg selv at tiden er knapp nok, medgir Steinar Pettersen.

Utfordrende anlegg

-Dette er utbygginger i veiløse områder, både utbygging og drift byr på store utfordringer.

SKS har videre en søknad inne for utbygging i Hattfjelldal, en kilde som kan gi 165 GWh, og med dette begynner man å nærme seg slutten for det som finnes av aktuelle større kraftutbygginger i Nordland. Igjen gitt dagens verneregime.

Vindkraft – snart ute

Med SKS’ profil som leverandør av ren, fornybar, kraft, er vindkraft et mulig alternativ. Men ikke nå, skal vi tro direktøren.

-Vindkraften er i ferd med å gå fra oss. Vi var med på konsesjonssøknaden for storprosjektet på Sleneset, men da den ble avslått i 2011 –og med det store potensialet som finnes for vannkraft, ser jeg ikke at vindkraften har noen fremtid her. I alle fall ikke i overskuelig tid.

Den vil ikke kunne konkurrere prismessig med vannkraften uansett, og Nord-Norsk vindkraft, som vi eide med vel 50 prosent, er besluttet avviklet, og er i øyeblikket under avvikling. Vardøy-prosjektet er solgt til Solvind Prosjekt AS.

Stor kapitalbase

Konsernet Salten Kraftsamband er bunnsolid og har en stor kapitalbase. I det siste godkjente regnskapet, fra 2013, står SKS oppført med en kassebeholdning på 881 millioner kroner, og en egenkapital på 34 prosent.

-Hva skal og vil SKS bruke pengene til?

-For det første er dette kontantbeløpet redusert kraftig i og med overtakelsen av Beiarn og Gildeskål kommunes aksjer i Sjøfossen energi AS. Dessuten har vi eiere som trenger penger, og som nevnt, mange investeringsprosjekter.

Offentlige eiere

Bodø kommune eier 40 prosent av SKS, og Fauske kommune eier 13,33 %. Videre er Troms Kraftforsyning og Energi AS en stor eier, med 23,67 %. Nordland fylkeskommune (gjennom Nordland næringsvekst AS) eier 14 %, Bodø energi AS 6,27 % og 2,73 % eies av Bodø kommunale pensjonskasse.

-Vi vil heller ikke investere over evne, men fortsette å være et solid selskap med robust økonomi. Med de planene og konsesjonssøknadene vi har liggende KAN vi bygge ut for mellom 2,5 og 3 milliarder kroner, så vi må prioritere sterkt, sier Pettersen til High North News.

Nye tider, stramme tøyler

-Tidene forandrer seg, også for kraftselskapene, sier direktør Pettersen. –Det er ikke slik at man kan strø om seg med penger fra kraftsalg lenger, og strømprisene er svært lave. Vi må stramme inn.

-Hører vi en leder som planlegger oppsigelser og reduksjoner?

-Nei, vi planlegger ikke oppsigelser, men vi må skjerpe kravene til oss selv. Og det er ikke nødvendigvis automatikk med nyansettelser etter naturlig avgang. Realitetene innhenter også oss, hevder konsernsjefen, som likevel ikke lukker pengesekken totalt.

Sponser lokalsamfunn

SKS er opptatt av å vises i de lokalsamfunn der selskapet opererer. Vi vil bidra til å skape et samfunn som innbyggerne ønsker å være en del av, og ta del i.

SKS vil være med på å skape muligheter for vekst og fremgang, og tar også ansvar for å legge til rette for idrett, kultur, utdanning og samfunnsutvikling i våre vertkommuner. SKS er godt synlige blant annet gjennom våre sponsoravtaler med Bodø/Glimt, BHK, IK Grand og Fauske/Sprint.

I tillegg bidrar vi til kompetanseheving og realfagsatsing gjennom samarbeid med FIRST Scandinavia. PÅ kultursiden har vi gjennom mange år vært en aktiv støttespiller til Mons Petter Festivalen i Sulitjelma og en rekke andre arrangementer. Sist men ikke minst gleder vi oss til realiseringen av «SKS Arena» på Fauske, som vil bli et løft for hele regionen for både idrett og kultur.

Mangfoldig bakgrunn

Steinar Pettersen er utdannet pedagog. Noe som sikkert kommer godt med i ledelsen av et konsern med knappe 200 ansatte. Og tiden som rådmann i hjemkommunen Gildeskål er heller ikke så dum å ha når han stort sett må forholde seg til kommunale eiere med pengetørst og stramme budsjetter.

-Joda, det er veldig nyttig lærdom jeg har fått med meg derfra. Og også fra tiden som både styreleder og direktør i Sjøfossen energi. Han har dessuten bygget opp sitt eget entreprenørselskap (Grunnfjell nord as), og solgt det igjen i 2007, til M3 Anlegg i Bodø.

Ansvar for kvaliteten

 Pedagog Pettersen var både rektor og undervisningsinspektør i Gildeskål før han slo inn på den industrielle veien.

Innledningsvis nevnte vi også at ny-direktøren ikke er fersk i faget. Til selve sjefsstolen kom han fra stillingen som konserndirektør for strategi, HR og kvalitet i Salten Kraftsamband.

Så om strategien slår feil fremover, og kvaliteten blir for dårlig, så vet han hvem han må skylde på.

Pedagogikk og erfaring som rådmann kommer godt med i Steinar Pettersens ledergjerning ved Salten Karftsamband. (Foto: Arne F. Finne).
Pedagogikk og erfaring som rådmann kommer godt med i Steinar Pettersens ledergjerning ved Salten Karftsamband. (Foto: Arne F. Finne).

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: