Statsbudsjettet 2021: Reiselivet på Svalbard: – Skuffet over statsbudsjettet

Ronny Strømnes, Visit Svalbard
Styreleder i Visit Svalbard, Ronny Strømnes er skuffet over manglende støtte i statsbudsjettet for 2021. (Foto: Hilde Kristin Røsvik/Svalbardposten)
Visit Svalbard fikk ikke økt tilskudd i 2021 for å kompensere for bortfallet av inntekter fra Svalbards kriserammede reiseliv. Nå forbereder styreleder Ronny Strømnes en kraftig nedskalering av driften i destinasjonsselskapet og sier han er frustrert over den manglende forståelse for krisen reiselivet står i.

– Vi registrerer med stor skuffelse at det foreslåtte tilskuddet på 3,15 millioner i statsbudsjettet så vidt er justert for prisøkning, mens det ikke tar hensyn til krisen i reiselivet og tilstøtende næringsliv i Longyearbyen. De lokale reiselivsbedriftene er i knestående og har tatt store tap, en krevende situasjon vi forventer vil vedvare i 2021 og 2022, sier styreleder i Visit Svalbard, Ronny Strømnes i en pressemelding.

Han sier at dette betyr at medlemsbedriftene i Visit Svalbard ikke vil ha økonomi til å bidra inn mot destinasjonsselskapet som før, med et estimert bortfall av kommersielle inntekter på rundt fem millioner kroner for Visit Svalbard.

– Dette er svært dramatisk for selskapet, og som styreleder må jeg nå ta initiativ overfor styret med tanke på å forberede en betydelig nedskalering av driften i selskapet, sier Strømnes.

Visit Svalbard sysselsetter i et normalår rundt 7,5 årsverk, med 6,3 faste årsverk i administrasjonen og de siste 1,2 årsverk som ekstrabemanning i turistinformasjonen. Selskapet utfører tjenester langs to akser; kommersielt for reiselivsbedriftene på Svalbard og ikke-kommersielt for nasjonale og lokale myndigheter.

I et normalår, prosjektinntekter- og kostnader ikke medregnet, omsetter Visit Svalbard for rundt 9,5 millioner kroner, hvorav en tredjedel er fra Nærings- og fiskeridepartementet. De lokale bedriftene står for brorparten av de siste to tredjedelene.

Strømnes sier at en så stor andel privat finansiering som det er hos Visit Svalbard ikke er vanlig blant norske destinasjonsselskaper, hvor de fleste har en langt større andel offentlig finansiering fra kommuner og fylker. En finansieringsmulighet Visit Svalbard er avskåret fra, gitt Svalbards og Longyearbyens spesielle status.

– Av de normalt seks millioner kroner selskapet får inn fra bedriftene og andre salgsinntekter, antar vi at vi kanskje kan oppnå en million kroner i 2021, forteller Strømnes.

– Med fem millioner kroner mindre i inntekter må vi gå til det drastiske skrittet og nedskalere driften deretter. Dessverre vil dette gå ut over de ansatte og oppgavene vi er satt til å utføre, sier styrelederen, som presiserer at styret ikke har begynt arbeidet i detalj enda.

Vi føler oss utnyttet av det offentlige!
Styreleder i Visit Svalbard, Ronny Strømnes.

– Men jeg har bedt daglig leder i selskapet om å forberede en sak for styret, med forslag om hva og hvem som skal ut. Dette smerter meg stort, for et av de fremste destinasjonsselskapene i landet blir nå satt nesten ut av spill. Men som styreleder må jeg tenke på den langsiktige overlevelsen til selskapet, og da må harde tiltak til, sier Strømnes.

Hvordan dette eksakt vil slå ut vet ikke Ronny Strømnes enda, men han regner med at anslagsvis fire av 7,5 årsverk må bort.

– Personalkostnadene er den desidert største kostnadspotten, og følgelig der vi må skjære bort mest. Om det blir permitteringer eller oppsigelser er for tidlig å si, også hvem som eventuelt blir berørt. Uansett er det svært leit at vi har havnet ved dette veiskillet. Dette er svært kompetente mennesker i en høyst oppegående organisasjon, sier styrelederen.

Han forteller at de ansatte har stått på og håndtert uforutsigbare omgivelser gjennom hele 2020. Visit Svalbard har også bistått det offentlige med håndteringen av den krevende corona-situasjonen, en oppgave som har brukt ressurser ut av organisasjonen.

– Dette arbeidet har det heller ikke blitt kompensert for med en krone i inneværende år, og altså heller ingen økning for neste år. Vi hadde tillit til at noen midler ville tilfalle Visit Svalbard etter den formidable innsatsen, men der tok vi altså feil, og vi kan gjerne si at vi føler oss utnyttet av det offentlige! påpeker en oppgitt Strømnes.

Dette finner styrelederen både urimelig og svært lite formålstjenlig for Longyearbyen og myndighetenes overordnede ambisjoner for Svalbard.

– Visit Svalbard er jo selve garantisten for et lokalt, godt organisert og ansvarlig reiseliv. Ikke bare holder de orden i rekkene, men de utfører også oppgaver for det offentlige som de ikke kan eller vil håndtere selv. Det opprører meg og jeg vil gjerne spørre norske myndigheter hvordan de nå har tenkt å løse de store utfordringene rundt fremtidens reiseliv på øygruppen, avslutter Strømnes.

Om Visit Svalbard:
Et destinasjonsselskap som er heleid av Svalbard Reiselivsråd, en medlemsorganisasjonen som organiserer 69 bedrifter i Longyearbyen, innen blant annet overnatting, bespisning, handel, transport og opplevelser.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: