Regjeringen tier om Svalbard lufthavn

Eirik Sivertsen (Labour, above) wants Transport and Communications Minister Ketil Solvik-Olsen (the Progress Party) to answer in Parliament and explain why Svalbard airport has been downgraded from ‘international’ to ‘national’. (Photo: Rafael Matelak/Labour/the Norwegian Government)
Regjeringen tier om grunnen til nedgraderingen av Svalbard lufthavn. Spørsmålet er heller ikke konsekvensutredet.

Read English version.

Regjeringen tier om grunnen til nedgraderingen av Svalbard lufthavn. Spørsmålet er heller ikke konsekvensutredet.

For kort tid siden ble det kjent at Samferdselsdepartementet har foretatt en nedgradering av Svalbard lufthavn – fra å være en internasjonal til å bli en nasjonal lufthavn. 

Reagerte med undring

En av de viktigste konsekvensene av denne nedgraderingen er at det nå ikke kan opprettes direkteruter fra utlandet til Longyearbyen. Det var dette det fiske selskapet Finnair forsøkte å gjøre i 2015.

Departementets vedtak kom svært overraskende på svalbardsamfunnet, og både lufthavnsjefen og lederen i næringsforeningen reagerte med undring.

Spørsmålet om det ene departementet ikke vet hva det andre gjør melde seg raskt, ikke minst på bakgrunn av at Næringsdepartementet, i sin Svalbardmelding, nylig har pekt på økt turisme som et av områdene der det kan skapes ny vekst til øysamfunnet.

Dagens flytrafikk endres ikke, sier departementet, men ikke noe om hva som kreves for å forbli internasjonal lufthavn. 

Har ikke utredet

High North News har, ved flere anledninger, bedt om å få oversendt Samferdselsdepartementets beslutningsgrunnlag for vedtaket. I tillegg har vi spurt om man har vurdert vedtaket opp mot regjeringens utredningsinstruks.

Dette tier departementet om. I de to dokumentene HNN har mottatt vises det bare til at dette har departementet bestemt, og at grunnen er at lufthavna ikke oppfyller nødvendige krav til å kunne opprettholde klassifiseringen som internasjonal.

I regjeringens egen «Instruks om utredning om statlige tiltak» fra 2016 heter det blant annet at;

"Utredningsinstruksen gjelder for utarbeiding av beslutningsgrunnlag for statlige tiltak. Virkeområdet til instruksen er dermed svært bredt og omfatter både små og store statlige tiltak. I utgangspunktet er alle statlige tiltak som har virkninger utover egen virksomhet, omfattet av kravene i utredningsinstruksen".

- Burde vært utredet

Universitetslektor Jon Christian Nordrum ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo sier at det er mye som tyder på at denne beslutningen burde vært utredet.

- Jeg kjenner ikke saken i detalj, men generelt er det slik at alle vedtak og tiltak som har virkning i samfunnet skal utredes. Det er det som er hele poenget med denne instruksen, sier Nordrum til High North News, og legger til:

- Om det ikke finnes dokumenter er det i seg selv et problem. Om departementet forsøker å unnta eksisterende dokumenter fra offentlighet, er det et problem.

Det kan riktignok være en viss tvil om utredningsinstruksen gjelder for denne avgjørelsen, men departementet burde uansett begrunnet hvorfor kravene i utredningsinstruksen i tilfelle ikke gjelder.

Selv om kravene ikke skulle gjelde, er det uansett god grunn til å konsekvensutrede og høre beslutninger som har virkninger for samfunnet. Det gjelder særlig i denne saken, hvor flyplassen er av særlig sentral betydning for et lokalsamfunn, sier Jon Christian Nordrum.

Må svare i Stortinget

Departementets vedtak har også skapt oppmerksomhet i Stortinget. Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (A - Nordland) har sendt et skriftlige spørsmål til samferdselsministeren om bakgrunnen for nedgraderingen, hvilke analyser som er gjort på forhånd og ikke minst hva som kreves for å opprettholde statusen som internasjonal lufthavn.

Svaret fra Ketil Solvik-Olsen har ikke bidratt til at spørsmålene ble færre:

"Beslutningen om å endre Svalbard lufthavns status er basert på internt arbeid i departementene der også hensynet til næringsliv, herunder reiseliv, og innbyggere er tillagt vekt. Regjeringen ønsker å legge til rette for en bærekraftig utvikling av reiselivet på Svalbard som bidrar til å understøtte målene i norsk svalbardpolitikk. Det er fortsatt gode muligheter til å videreutvikle reiselivet og reiselivsproduktene på Svalbard selv om statusen for Svalbard lufthavn er endret. Eksisterende flytrafikk påvirkes ikke av endringen, og dagens ordning med chartertrafikk fra utlandet videreføres som før", heter det blant annet i statsrådens svar.

- Dette er jo ikke engang svar på mine spørsmål, sier Eirik Sivertsen til High North News. Han legger til at han vil ta opp spørsmålet i Stortingets spørretime ved første anledning.

Visit Svalbard ikke hørt

Daglig leder i Visit Svalbard, reiselivssjef Ronny Brunvoll, er undrende både til selve vedtaket og til statsrådens påstand om at hensynet til reiselivet er tillagt vekt.

- Vi har ikke hørt noe om dette før vedtaket kom, nærmest helt under radaren. Derimot hat vi, over en 10-årsperiode, spilt inn at nettopp direkteruter fra utlandet er det som kan bidra til å få den nødvendige utvidelsen av sesongen her oppe.

Det er faktisk det eneste vi har bedt om, og også spilt inn til regjeringens egen stortingsmelding om Svalbard, sier Brunvoll til High North News.

Han legger til at den ønskede utvidelsen av sesongen ikke kommer med norske gjester, men fra utlandet, og da gjerne tre- til firedagers turer.

- Mer eller mindre tvungen overnatting på det norske fastlandet på både opp- og nedtur vil rive fundamentet under det segmentet – og fordyre ferien betraktelig, sier Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.

Lokalstyret like overrasket

Longyearbyen Lokalstyre (LL) er like overrasket som mange andre på Svalbard over departementets vedtak. Nestleder i LL, Venstres Eirik Berger, sier at han ikke er kjent med at Samferdselsdepartementet eventuelt skal ha bedt om LLs syn før vedtaket ble fattet.

- Jeg ble veldig overrasket, og skuffet. Jeg skulle svært gjerne ha hørt fra departementet før det kom et slikt vedtak, sier Berger til HNN. 

- Selv om kravene i Utredningsinstruksen ikke skulle gjelde, er det uansett god grunn til å konsekvensutrede og høre beslutninger som har virkninger for samfunnet. Det gjelder særlig i denne saken, hvor flyplassen er av særlig sentral betydning for et lokalsamfunn, sier Jon Christian Nordrum. (Foto: UiO).
- Selv om kravene i Utredningsinstruksen ikke skulle gjelde, er det uansett god grunn til å konsekvensutrede og høre beslutninger som har virkninger for samfunnet. Det gjelder særlig i denne saken, hvor flyplassen er av særlig sentral betydning for et lokalsamfunn, sier Jon Christian Nordrum. (Foto: UiO).
- Ikke orientert eller spurt: Nestleder i Longyearbyen Lokalstyre, Eirik Berger. (Foto: Svalbard Venstre).
- Ikke orientert eller spurt: Nestleder i Longyearbyen Lokalstyre, Eirik Berger. (Foto: Svalbard Venstre).
- Ikke orientert eller spurt: Daglig leder i Visit Svalbard, reiselivssjef Ronny Brunvoll. (Foto: Visit Svalbard).
- Ikke orientert eller spurt: Daglig leder i Visit Svalbard, reiselivssjef Ronny Brunvoll. (Foto: Visit Svalbard).

Nøkkelord