Polartorsken på Norsk rødliste for truede dyrearter

Polartorsken er en av de mest sentrale fiskeartene i Barentshavet og er mat til annen fisk, fugl og sjøpattedyr. (Foto: Polarinstituttet)
Polartorsken er et tydelig eksemplet på en art som har hatt betydelig tilbakegang i nordområdene de siste årene.

Polartorsken er et tydelig eksemplet på en art som har hatt betydelig tilbakegang i nordområdene de siste årene.

- Dette er en viktig fisk i det nordlige og østlige Barentshavet, og fisken har blitt kraftig redusert i løpet av de siste ti årene. Vi regner med en nedgang på mellom 15 og 30 prosent, sier Snorre Henriksen, prosjektleder for Artsdatabanken og Norsk rødliste for truede dyrearter 2015.
 

Viktig fisk


Polartorsk er en viktig fisk i det nordlige og østlige Barentshavet. Arten er mat for både torsk, blåkveite, sel, hval og sjøfugl.

- Polartorsk er en liten næringsfisk for mange fuglearter, og den negative utviklingen øker stadig i takt med klimaendringer og varmere temperaturer i nord, sier Henriksen.

Høyere temperaturer i de nordlige og østligere delene av Barentshavet er mest sannsynlig årsaken til nedgang for de arktiske planktonartene, noe som igjen påvirker mattilbudet til polartorsken.

- Polartorsken er viktig, og skulle den forsvinne ville det ha store konsekvenser for hele økosystemet, sier prosjektlederen.
 

Færre truede arter i nord


Han forteller at det i nordområdene er få truede dyrearter sammenlignet med situasjonen i sør.

- Det er ikke så mange truede arter i nord. Sørpå er arealendring og utbyggingspress en trussel, mens det er mindre av dette i nord, sier Henriksen.

I nordområdene er det klimaendringer og arter knyttet til fjell, is og snø som først og fremst sliter.

- Det er helt klart at fjellet og nordområdene har hatt en mer negativ utvikling på grunn av klimaendringer. Og de kan vi ikke gjøre så mye med. For selv om vi klarer å få ned CO2-utslippene, er det vanskelig å forebygge for det som nå skjer med artene, sier Henriksen.
 

 

Fakta om polartorsk

Latinsk navn:
 Boreogadus saida

Familie: Torskefamilien (Gadidae)

Maks størrelse: 25 cm og 100 gram

Levetid: Sjelden mer enn 5 år

Leveområde: Polare strøk

Hovedgyteområde: Sørøst i Barentshavet og øst av Svalbard

Gytetidspunkt: Desember–mars

Føde: Plankton

Særtrekk: Har “frostvæske” i kroppen som gjør at han kan oppholde seg i havvann med temperaturer ned mot frysepunktet, ca. -1,8ºC

Tags