Optimisme - selv om bunnen er nådd for norsk olje og gass

Fallet i leting etter olje og gass engster, og for leveranseindustrien er tiden laber. Likevel mener Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass at krevende tider vil snu. (Foto: Bård Gudin/Norsk olje og gass)
KONJUKTURRAPPORT 2015: Selv om investeringer på Norsk sokkel vil falle de neste par årene, ventes de å øke betydelig i 2018 og 2019. Nå handler framtiden om kostnadskutt og mer robuste prosjekt som kan tåle en lav oljepris.

KONJUKTURRAPPORT 2015: Selv om investeringer på norsk sokkel vil falle de neste par årene, ventes de å øke betydelig i 2018 og 2019. Nå handler framtiden om kostnadskutt og mer robuste prosjekt som kan tåle en lav oljepris.

- Omstillingen er et aktivt grep fra selskapene for å være mest mulig konkurransedyktig inn i framtida, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass i en kommentar til Konjunkturrapporten for 2015 fra organisasjonen.   

Norsk petroleumsnæring har lagt bak seg et krevende år. Etter år med svært høy aktivitet og stabilt høye energipriser, har et stadig høyere kostnadsnivå gjort det nødvendig med omstilling og effektivisering i næringen. Det sterke fallet i oljeprisen siden juni i fjor har bidratt til å forsterke dette behovet.

- Basert på en politikk som skal nå FNs klimamål, vil det i 2050 være stort behov for olje og gass for å dekke verdens energibehov. Dette bekrefter olje- og gassnæringens plass som den dominerende næringen i Norge framover, sier Schjøtt-Pedersen.
 

Konkurransedyktig

- Den nødvendige omstilling som må til er godt på vei. Mange av oljeselskapene satte i gang tiltak for å bremse og redusere den høye kostnadsutviklingen, allerede før fallet i oljeprisen satte inn, sier Schjøtt-Pedersen.

Han mener at mange tror det kun hersker pessimisme i framtidens olje- og gassnæring, og at det er derfor selskapene reduserer kostnader.

- Jeg hører at enkelte sier det ikke er mulig å oppnå lønnsomhet i 23. runde. Det er det umulig å vite noe om uten å vite hva man finner, og om det er mulig å redusere kostnader, sier Schjøtt-Pedersen.

Fremtiden for norsk petroleumsnæring ligger i stor grad i nord, viser rapporten. Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen har et betydelig petroleums-potensial og må konsekvensutredes med tanke på framtidig virksomhet.

- Vi ser det også som viktig at 23. konsesjonsrunde gjennomføres uten forsinkelser.
 

Bunnen nådd

Norsk olje og gass' analyse peker i retning av at inneværende års investeringer på norsk sokkel vil ende på 185 milliarder kroner. Deretter vil investeringene falle mot et bunnivå i 2017, før ny oppgang kommer.

- Mye kan tyde på at bunnen i oljeprisen allerede er nådd. Vår analyse kan tyde på et moderat oppsving i oljeprisen de nærmeste årene, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass.  
 
Målt i nominelle termer er det forventet et tilnærmet flatt kostnadsnivå i estimatperioden, hvor fallende kostnader målt i dollar motsvares av en svakere kronekurs.

- I vårt hovedscenario for investeringsutviklingen på norsk sokkel, som denne gang går fram til 2020, har vi derfor valgt å legge til grunn en oljepris på 70 dollar per fat som grunnlag for investeringsbeslutninger, sier Martinsen.
Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen har i følge Konjekturrapporten 2015 et betydelig petroleumspotensial og må konsekvensutredes med tanke på framtidig virksomhet. (Illustrasjon: Rød tråd/Norsk olje og gass)
Nord viktigere framover

I dag har fortsatt Nordsjøen den største betydningen for norsk olje- og gass, men fram mot 2020 vil Norskehavet og Barentshavet få større betydning.

- Går vi til kysten utenfor Finnmark, så har vi Goliat. Og vi regner med at produksjonen der vil starte ved inneværende år, sier Martinsen.

Han forteller at Goliat har blitt mer kostbar enn det som var forventet. Og at kostnadene nå ligger på rundt 45 milliarder kroner.

- Når det gjelder Johan Castberg, var det opprinnelig en utbygging man anslo ville koste mellom 70 og 100 milliarder. Men med den oljeprisen som er i dag, så har man ikke gått i gang der, sier han.

I løpet av 2016 skal Statoil gjøre en vurdering av konseptvalg for Johan Castberg.

- I beste fall kan vi kanskje se, alt etter hva Statoil lander på, en produksjonsstart i 2022. Litt avhengig av hvilke funn som blir gjort i område rundt, sier Martinsen.
 

Krevende kutt

Fallet i leting etter olje og gass engster, og for leveranseindustrien er tiden laber. Likevel mener Schjøtt-Pedersen at krevende tider vil snu.

- Jeg opplever at det er krevende tider. Det er svært krevende at man er nødt å nedbemanne, at virkningene går ut over den enkelte, sier Schjøtt-Pedersen.  

Han mener det samtidig er viktig å huske på hva som er årsaken til at selskapene reduserer kostnader.

- Det er ikke er en passiv tilnærming til en lavere oljepris, men en aktiv tilnærming til å kunne være konkurransedyktig i framtiden, sier Schjøtt-Pedersen.
 

 

 

Norsk petroleumsnæring har lagt bak seg et krevende år. Bildet er fra riggen Safe Boreas ved kai i Mekjarvik utenfor Stavanger. (Foto: Tommy Ellingsen / Norsk olje og gass)

Tags