Ønsker nordisk sikkerhetskommisjon

Thorvald Stoltenberg maner til tettere sikkerhetspoltisk samarbeid i Norden, og advarer mot å misforstå Putins Russland. (Foto: Johannes Jansson norden.org)
Thorvald Stoltenberg advarer mot å misforstå Russland, og sier at den sikkerhetspolitiske situasjonen roper på et nærmere nordisk samarbeid om forsvar og sikkerhet.

Thorvald Stoltenberg sier at den sikkerhetspolitiske situasjonen roper på et nærmere nordisk samarbeid om forsvar og sikkerhet. 

Det var under sin hovedtale til Nordisk Råds sesjon i Stockholm torsdag at den tidligere norske utenriksministeren mante til samarbeid om sikkerhet i nord.

-For meg er en ting åpenbar: Vi har en sikkerhetspolitisk situasjon som roper på tettere nordisk samarbeid om forsvar og sikkerhet.

Forstår russerne

Det er særlig forholdet til Russland, og Russlands politiske kurs, som gjør et slikt nærmere samarbeid nødvendig, mener Stoltenberg.

Samtidig advarer han sterkt mot å feiltolke det som skjer i Putins Russland. Mye av det som skjer er fullt forståelig, skal vi tro Thorvald Stoltenberg.

Tapt innflytelse

-Deres historie i Europa, etter jernteppets fall, har vært preget av tap av innflytelse, gradvis tilbaketrekking og svekkede posisjoner. De tapte innflytelse i det tidligere Øst-Europa. Sovjetunionen ble oppløst. De fikk problemer i Georgia og i Ukraina. Mange russere opplevde nok denne utviklingen som ydmykende.

Det er forståelig at mange russere ønsker å bremse denne utviklingen, og at de ønsker å trekke til seg russere i sitt nære utland.

Russisk stormaktposisjon

Jeg mener vi må ta det som utgangspunkt for en analyse, og at Putins langsiktige mål er å befeste en russisk stormaktposisjon i et område der de tidligere sovjetstatene inngår. Han ønsker å knytte flest mulig russere til en slik innflytelsessfære. Jeg har selvsagt ingen forståelse for det russerne gjør i Ukraina.

Ingen ny kald krig

Men vi må forsøke å forstå hvordan russiske politikere tenker. Forstår vi ikke det, er det vanskelig for oss å forholde oss til dem og ivareta våre interesser, hevdet Stoltenberg, og fortsatte med å refse dem som henter frem retorikk fra den kalde krigens tid:

- Dagens europeiske situasjon er helt ulik den vi hadde under den kalde krigen. Det blir derfor feil når enkelte henter fram fiendebilder og tenkning fra den tiden. Kald krig-retorikk blir også feil fordi den lett fører til at sikkerhetsutfordringene vi står overfor i andre deler av verden, særlig i Midtøsten og Nord-Afrika, blir trengt i bakgrunnen.

Militært nærvær

Jeg tror de nordiske land i årene framover må innstille seg på at Russland tydeligere vil markere sin styrke og makt i nærområdene. Slik er dagens russiske tenkning. Markeringer finner gjerne sted i internasjonalt luftrom, men nær grensene. For oss kan dette virke som en gammeldags tenkning, en gammeldags måte å drive politikk på, men sett med russiske øyne er det tydeligvis ikke slik. Vi må forholde oss til denne situasjonen.

Ikke uten Russland

- Hva så med dagens situasjon og nordisk samarbeid om forsvar og sikkerhet?  Spurte den tidligere utenriksministeren, og hadde svaret klart:

- Vi kan ikke skape europeisk sikkerhet uten Russland, og heller ikke mot Russland. Vi har en dialogtradisjon i Norden som vi må føre videre med russerne. I en tid der vi finner det nødvendig med sanksjoner fra EU, er det viktig at vi skjermer deler av det bilaterale samarbeidet i Norden.

Enig med Lavrov

Stoltenberg siterte hva utenriksminister Sergej Lavrov sa til VG sist lørdag: «Vi går ut fra at det er i vår felles interesse å unngå at utviklingen av vårt samarbeid lider under en ugunstig konjunktur».

-Jeg deler utenriksminister Lavrovs syn. Det er viktig å videreføre det regionale samarbeidet i nord. Nettopp i en tid med uro må vi holde en dialog i gang. Det klarte vi i nord under den kalde krigen, det må vi klare også i dag, sa Stoltenberg til medlemmene av Nordisk Råd, og mante til mer samarbeid:

Tenk nordisk

- Det er nå vi må tenke nordisk, og vi må vurdere nye politiske initiativ som kan drive samarbeidet framover. Jeg mener tiden er inne til å etablere en nordisk forsvars- og sikkerhetskommisjon, som, med utgangspunkt i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, kan sette seg ned og identifisere når og hvordan konkrete forslag skal følges opp.

Utgangspunktet for kommisjonen må være, at det nordiske samarbeid ikke skal komme i stedet for, men i tillegg til, samarbeidet i NATO og EU. Gjennom et slikt nordisk samarbeid vil vi bli bedre i stand til å møte de forpliktelser vi har påtatt oss, og sikre våre egne interesser.

Cybersikkerhet

Jeg ser for meg at hver regjering oppnevner et kommisjonsmedlem. Kommisjonen bør jobbe raskt og legge særlig vekt på konkrete nordiske samarbeidsopplegg på forsvarssiden.

Jeg tror det er viktig at en slik kommisjon tar for seg både forsvars- og sikkerhetspolitikk. Jeg tror også det er viktig at den ikke bare ser på klassisk militær sikkerhet, men også på digital sikkerhet, «cyber security», sa Thorvald Stoltenberg.

Hele Stoltenbergs tale kan leses på norden.org.

 

 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: