Ny nasjonal transportplan: – Mange fiskerihavner trenger oppgraderinger raskt

Fra presentasjon av Nasjonal transportplan 2025-2036
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) presenterte Nasjonal transportplan 2025-2036 i dag 22. mars. (Foto: SD/TLM).

Regjeringen vil sette av 34,2 milliarder til kystområdet i ny Nasjonal transportplan som ble lagt fram i dag. I de kommende seks årene er det blant annet planlagt tre milliarder kroner til havneutbedringer – med flere større investeringer i nordnorske havner.

– For regjeringen er satsingen på kysten viktig. Vi har prioritert fiskerihavnetiltak og utbedring av farleder og øke sjøsikkerheten. Dette er tiltak som er viktig for folk, næringsliv og beredskapen langs kysten.

Da sa fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) da hun sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), la fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025–2036 på fredag. 

I sitt innlegg la fiskeri- og havministeren stor vekt på tiltak innen kystformål. Og kystsatsingen i NTP innebærer 34,2 milliarder kroner til kystområdet, til formål som sjøtransport, havner og farleder.

Utbedring ved fiskerihavner 

I første seksårsperiode (2025-2030) har regjeringen blant annet satt av om lag tre milliarder kroner til havneutbedringer som skal øke fremkommeligheten, forbedre effektiviteten og redusere ulykkesrisiko. Tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak blir også videreført og styrket.

En rekke fiskerihavner i Nord-Norge, som Andenes, Røst og Værøy, får etter regjeringens planer flere hundre millioner i tilskudd (se liste under). 

– Fiskerinæringen har behov for oppgraderte havner som kan ta imot større fartøy tilpasset dagens kystflåte, og mange fiskerihavner trenger oppgraderinger raskt. Det er viktig for de som bor og jobber langs kysten, spesielt i nord, sier Myrseth.

Nye, større kysttiltak 2025–2030 i Nord-Norge

Fylke

Tiltak

Investering  i millioner

Finnmark

  Vardø fiskerihavn

  364

Troms

  Årviksand fiskerihavn

  69

Nordland

  Andenes fiskerihavn

  800

Nordland

  Værøy fiskerihavn

  497

Nordland

  Røst fiskerihavn

  305

millioner 2024-kr ekskl. mva.

Kilde: Regjeringen.

En ny sikkerhetspolitisk situasjon

Under framleggelsen av ny NTP trakk samferdselsminister Nygård videre fram at regjeringen vil tilpasse transportsektoren til en ny sikkerhetspolitisk situasjon.

Det legges vekt på at Norge blir viktigere som mottaks- og transittområde for allierte styrker med Sverige og Finland som nye Nato-medlemmer, og at dette stiller høye krav til en rekke veier, bruer og jernbanestrekninger.

– Flere prosjekt og tiltak i ny NTP vil støtte både samfunnssikkerheten og Norges bidrag i NATO, sier Nygård. 

– Med hele Norden i Nato får Norge et særlig ansvar for at alliert hjelp til Sverige og Finland når fram. Det stiller større krav til å ivareta viktige transportårer og ha en robust infrastruktur, både for norsk og alliert sikkerhet. Samarbeid mellom transportsektoren og forsvarssektoren kommer til å være viktig framover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding. 

Fiskeri- og havminister Myrseth understreket også at god fremkommelighet og tilstrekkelige dybder i farledene, egnet havneinfrastruktur og gode koblinger mellom sjø og land også er viktig for Norges evne til å ta imot allierte forsterkninger og forsyninger ved behov.

– Når vi styrker kysten bidrar det til å styrke vår forsvarsevne og beredskap, sa Myrseth. 

Vridning mot vedlikehold og utbedring

Under pressekonferansen la samferdselsministeren stor vekt på vridningen fra å prioritere de største prosjektene til mer vedlikehold, drift og utbedring av eksisterende prosjekter. Regjeringa prioriterer 484 milliarder kroner til drift, vedlikehold og utbedring av transportinfrastruktur i hele landet. 40 prosent av rammen i ny NTP går til dette løftet for vedlikehold og fornying.

– Vi skal bygge nytt der vi må og ta bedre vare på det vi allerede har. I sum får folk og næringsliv en bedre reisehverdag med de valgene vi nå tar, sier Nygård.

Nøkkelord