Ny mulighet for Universitetet i Nordland

Med 960 000 kroner fra Fylkesrådet, skal Universitetet i Nordland sikte mot en ny status innen forskning. (Illustrasjonefoto: Pixabay)
Fylkesrådet bevilger 960 000 kroner for å hjelpe Universitetet i Nordland til å oppnå status som «Senter for fremragende forskning» innen fagområdene genomikk og regnskap/økonomistyring.

Fylkesrådet bevilger 960 000 kroner for å hjelpe Universitetet i Nordland til å oppnå status som «Senter for fremragende forskning» innen fagområdene genomikk og regnskap/økonomistyring.

«Senter for fremragende forskning - SFF» er Forskningsrådets mest prestisjefylte virkemiddel for å høyne kvaliteten i norsk forskning. Det er per i dag ingen forskningsmiljøer i Nordland som har oppnådd en slik status.

Hvis Universitetet i Nordland (UiN) kan kvalifisere seg for denne eller lignende sentersatsinger i framtiden, vil dette gi bedre vilkår og nye muligheter innenfor forskning.

- En økende andel av den nasjonale forskningsfinansieringen går gjennom ulike typer forskningssenter. Det er derfor viktig at UiN jobber målrettet for å utvikle toppmiljøer innenfor sine forskningsområder som kan kvalifisere til nasjonal senterstatus, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) i en pressemelding  

Hun forteller  at satsingen harmonerer med målene i Innovasjonsstrategien for Nordland 2014-2020 og Forskning- og utviklingsstrategien for Nordland 2013-2025.


- Det er en lang og krevende prosess som skal til for å fremme konkurransedyktige søknader. Fylkesrådet ønsker å bidra i dette arbeidet, sier Fagerås.

Bevilgningen fra fylkesrådet er todelt: 360 000 kroner går til kvalifiseringsarbeid innen området «Regnskap og økonomistyring i en multinasjonal kontekst», mens 600 000 kroner går til en tilsvarende søknad med tema «Genomforskning i nordområdene».

Fakta:

SFF-ordningen har et særlig fokus på langsiktighet.
Mens ordinære bevilgninger vanligvis gis for en treårsperiode, har SFF-ene mulighet for støtte i inntil ti år.

Dette gir institusjonene rom til å omstrukturere sine forskningsmiljøer og utvikle nye samarbeidsforhold. Målet er konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, med forskerutdanning og internasjonalt samarbeid som viktige delmål. 

Vitenskapelig kvalitet på høyt nivå i forhold til internasjonal standard er hovedkriteriet for bedømmelse og prioritering av søknadene til SFF. 

Bevilgningen er tidsbegrenset og gis for maksimalt to påfølgende femårsperioder. 

Vertsinstitusjoner for SFF kan være universiteter (inklusive universitetssykehus), høgskoler og forskningsinstitutter som har forutsetninger for å realisere SFF-ordningen.

Kilde: SFF

Tags