Ny blå strategi - ser store muligheter i nordområdene

Finansminister Siv Jensen og næringsminister Monica Mæland lanserte regjeringens nye maritime startegi om bord på fullriggeren Christian Radich. (FOTO: NFD)
Flere skip som seiler under norsk flagg. Mer forskning, innovasjon og grønnere skipsfart. Det er ingrediensene i den nye maritime strategien som ministrene Monica Mæland og Siv Jensen mener vil sette fart på den norske, maritime konkurransekraften.Flere skip som seiler under norsk flagg. Mer forskning, innovasjon og grønnere skipsfart. Det er ingrediensene i den nye maritime strategien som ministrene Monica Mæland og Siv Jensen mener vil sette fart på den norske, maritime konkurransekraften.

- Den maritime næringen er en viktig drivkraft i norsk økonomi. Vi har store muligheter i, på og under havet, sier næringsminister Monica Mæland.

Tidligere i dag la hun frem regjeringens nye strategi «Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid» - sammen med finansminister Siv Jensen.

- Økt økonomisk aktivitet og potensielle nye sjøruter byr på muligheter for vekst og verdiskaping i nordområdene, ikke minst for den maritime næringen, oppsummeres det i et eget kapittel viet nordområdene.

Her finner du strategien fra Nærings- og fiskeridepartementet i sin helhet.Vil ha mer samarbeid

Presentasjonen hadde de passelig nok lagt til fullriggeren «Christian Radich», og i tillegg til grepene listet opp ovenfor, ønsker ministrene seg mer samarbeid mellom de bedriftene som i dag lever av havet.

- Regjeringen har fra dag én jobbet for å styrke konkurransekraften til de maritime bedriftene. Nå kommer vi med flere tiltak som skal sørge for at maritim næring fortsatt kan hevde seg i verdenstoppen, sier finansminister Siv Jensen.

Norge er i dag en av verdens største sjøfartsnasjoner, og den maritime næringen her hjemme skaper verdier for om lag 175 milliarder kroner, og gir arbeid til rundt 112.000 mennesker.

Samtidig seiler færre skip med norsk flagg. Nedgang i oljeprisene, og svakere etterspørsel fra petroleumssektoren påvirker også den maritime offshore- og leverandørindustrien.


Nødvendig omstilling

- For å sikre at Norge også i fremtida skal være en verdensledende maritim nasjon, må vi sørge for at næringen har konkurransedyktige rammebetingelser. Regjeringen vil legge til rette for nødvendig omstilling.  Vi skal også stimulere til økt samhandling mellom maritim næring, sjømat-  og olje- og gassnæringene,  sier Mæland.

Hovedpunktene i strategien er:

* Tilskuddsordningen skal styrkes, for å sikre tilstrekkelig tilgang på norsk operativ maritim kompetanse.

* Regjeringen forslår å oppheve grensen for maksimal utbetaling i tilskuddsordningen for NOR-skip (skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister, journ.anm) ) i kystfart og utenriksfart, og for kystruten Bergen-Kirkenes.

* I tillegg foreslås seilskip over 498 bruttotonn i en tilsvarende tilskuddsordning som kystruten Bergen-Kirkenes.

* Regjeringen vil også etablere en tilskuddsordning tilpasset NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister), som erstatter dagens refusjonsordning med tilskudd fra første sjømann.

* I tillegg foreslås tilskuddsordninger for konstruksjonsskip og utenriksferger i NIS.

 

Vil sende mer havveien

I den nye strategien åpner regjeringen for at flere skip kan være registrert i det norske internasjonale skipsregisteret (NIS). De foreslår imidlertid at det blir en begrenset åpning for "utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden, NIS-skip som driver frakt mellom norske og europeiske havner  og konstruksjonsskip i NIS på norsk sokkel".

Kunnskap og kompetanse skal det også satses mer på fremover, og Jensen og Mæland vil gjerne sørge for at den maritime næringen får flere rekrutteringsstillinger. De vurderer også å øke bevilgningen til utstyr i maritim utdanning. 

I miljødelen av strategien varsles det strengere krav til teknologi for lavutslipp og nullutslipp, blant annet i fergeanbud. Regjeringen vil også innlede forhandlinger om videreføring av NOx-avtalen etter 2017. De blå ministrene  ser også gjerne at mer av det godset som i dag sendes på landets mange veier, i større grad løftes over og tas sjøveien.

Tags