Nussir får driftskonsesjon - miljøorganisasjoner i harnisk

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt gruveselskapet Nussir driftstillatelse for kobbergruven i Kvalsund. (Illustrasjon: Nussir).
Nærings- og fiskeridepartementet har gitt gruveselskapet Nussir driftstillatelse for kobbergruven i Kvalsund. (Illustrasjon: Nussir).

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gir Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune. - Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

- Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsministeren i en kommentar.

Natur og ungdom og Unge venstres leder Sondre Hansmark har i følge VG allerede varslet at de vil lenke seg fast for å forhindre den omstridte gruvedriften på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark.

- Dette er et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg, som varsler fortsatt kamp .

- Det grønne skiftet avhengig av metall

"Norge har mange naturressurser som gir grunnlag for næringsutvikling i hele landet. Våre mineraler er en slik naturressurs. Det grønne skiftet er avhengig av økt utvinning av mange typer metaller som kan brukes i nye teknologier – som solceller, vindmøller, elbiler og batterier. Mineralnæringens råstoff til industrien er derfor viktige for å nå klimamålene", skriver departementet i en pressemelding.

Klikk her for å lese det endelige vedtaket.

"De miljømessige konsekvensene ved sjødeponi har vært nøye avveid mot de positive effektene av tiltaket i utslippstillatelsen som ble gitt av Klima- og miljøverndepartementet (KMD) i 2016", heter det pressemeldingen - hvor regjeringen understreker at mineralutviklingen skal skje på en "miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte".

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Sametingspresidenten: - Vil klage

Gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter, og ifølge departementet har både reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur vært viktig i vurderingen av søknaden.

Det har blitt gjennomført flere konsultasjoner med representanter for berørte reinbeitedistrikt og Sametinget, men departementet og Sametinget har ikke klart å komme til enighet.

- Næringsministeren overkjører de utsatte og veldig pressede sjøsamiske og reindriftssamiske interessene for å gi tillatelse til  Nussir ASA for utvinning av kobber fra forekomstene Nussir, som er et kortsiktig gruveprosjekt, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

- Dette vedtaket skal vi påklage så snart som mulig sier sametingspresidenten i denne pressemeldingen.

Avbøtende tiltak

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at gruveprosjektet vil påvirke reindriften, men at prosjektet kan gjennomføres med tilpasninger som vil minimere påvirkningen. Departementet har derfor bestemt at det skal gjøres avbøtende tiltak for å ta hensyn til reindriften.

Et av disse tiltakene er at det ikke skal være drift på Ulveryggenforekomsten i kalvingsperioden (1. mai -15.juni).

Slik departementet vurderer det, vil tiltaket derfor ikke hindre eller betydelig innsnevre reindriftsutøvelsen eller samisk kulturutøvelse.

Lang prosess

Reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen ble godkjent i 2014, av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

19 desember 2016 ga KMD utslipptillatelsen som innebærer tillatelse til deponering av avgangsmasser i sjødeponi i Repparfjord.

Nussir ASA søkte den 6. mai 2016 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) om driftskonsesjon for utvinning av Repparfjord kobberforekomst.

Under høringen av driftskonsesjonssøknaden hadde Sametinget innsigelser på grunn av tiltakets påvirkning på samiske interesser i området.

I tråd med minerallovens regler skal saksbehandlingen av søknaden da skje i departementet, med klageadgang til Kongen i Statsråd. NFD mottok søknaden for avgjørelse 27. september 2017.

25. oktober 2017 ga NFD et oppdrag til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) om å utarbeide et "bergfaglig" innspill til søknaden. DMF leverte innspillet 27. februar 2018. Nussir ASA uttalte seg om DMFs innspill i sitt brev av 5. april 2018.

Den 8. mai 2018 ble det holdt åpent innspillsmøte og befaring i Kvalsund og Repparfjordområdet med deltakelse fra reindriften og relevante myndigheter.

Samme dag ble det også gjennomført konsultasjoner mellom berørte reinbeitedistrikt og NFD i tråd med konsultasjonsavtalen av 2005. Representanter fra Sametinget deltok som observatører.

Som ledd i ferdigstillelsen av vedtaket ble det gjennomført konsultasjoner med Sametinget både i slutten av januar i år, og senest for noen dager siden (11 februar).

 

Nøkkelord