Norge og Russland enig om kvoteavtale

Avtalen ble undertegnet i Oslo av de russiske og norske delegasjonslederne Ilja Vasiljevitsj Sjestakov og Arne Røksund. (foto: NFD)
Fiskekvotene for 2015 ble i dag vedtatt, og Norge får 401 240 tonn av 894 000 tonn torsk.

Fordelingen av fiskekvotene for 2015 ble vedtatt i dag, Norge får 401.240 av totalt 894.000 tonn torsk.

- Dette representerer store verdier for Norge. Torsken er selvsagt viktigst, men det er svært gledelig at vi nå endelig har fått på plass avtale for alle arter vi deler med Russland. Avtalen sikrer bærekraftig fiske. Det er svært viktig for fremtidig verdiskaping og viser verdien av god ressursforskning, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2015 settes til 894 000 tonn i tråd med havforskernes anbefaling. Dette er en nedgang på 99 000 tonn fra 2014. Kvoten er redusert med 10 prosent fra inneværende år, men representerer likevel en svært høy kvote sett i et historisk perspektiv.

Totalkvoten for lodde for 2015 er satt til 120 000 tonn, og er nesten en dobling av årets kvote som er på 65.000 tonn. Dette til tross for at Havforskningsinstituttet mente loddekvoten kun skulle ligge på 6.000 tonn neste år.

– I en situasjon med redusert sildefiske er det veldig gledelig at partene for 2015 har funnet grunnlag for å øke loddekvoten. Partene er enige om en loddekvote på 120.000 tonn for 2015. Det har på grunn av isforhold vært problemer med årets loddetokt, og bestandsestimatet er derfor med stor sannsynlighet underestimert. Dette vil være et viktig tilskudd for pelagisk industri, sier Sverre Johansen som er direktør industri i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 178.500 tonn for 2015, og er uendret fra i år.

Totalkvoten for blåkveite i 2015 videreføres på 19.000 tonn, skriver Fiskebat.no, Havfiskeflåtens organiasjon.

Tags