Arendalsuka: Nordområdemaraton på Arendalsuka

Torgeir Knag Fylkesnes, Magunn Ebbesen, Ailo Keskitalo og Eirik Sivertsen under Arendalsuka 2018.. Foto Arne F Finne

Utfordringer og muligheter i nordområdene og Arktis blir belyst i en rekke debatter under Norges største politiske festival neste uke. 

Arendalsuka samler politikere, organisasjoner, samfunns- og næringsliv til det som blir beskrevet som årets viktigste politiske møtepunkt.

Nord universitet, Nordområdesenteret og High North News er intet unntak, og i år samles mesteparten av debattene som omhandler nordområdene til samme dag. 

Tirsdag 13. august åpner Nordområdedagen på No9 CC Café.

08:00: Frokostmøtet "Svalbard: 2-gradersmålet versus 8-gradersrealiteten?", som arrangeres av Norges forskningsråd og Universitetssenteret på Svalbard, skal debattere konsekvensene av at klimaendringene merkes først på Svalbard.og stiller blant annet spørsmålene:  Hvordan vil klimaendringene arte seg på Svalbard? Hvilken rolle spiller forskningen og hva kan et sterkt kunnskapsmiljø bidra med?

09:00: Senter for hav og Arktis, sammen med Norges forskningsråd, GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet, UArctic Thematic Network on Arctic Plastic Pollution, stiller deretter spørsmål om problemet havplast er en behagelig distraksjon som tar fokus bort fra problemer som klimaendringer og tap av biologisk mangfold. 

11:00: Også ungdommene får taletid under Nordområdedagen i Arendal. I debatten "Ungdom om framtiden i nord" inviteres ungdomsrepresentanter fra de nordlige fylkene til å dele sine bekymringer, ønsker og ideer. 

12:00 Kunnskap blir presentert som svaret på mange av utfordringene i nord. Kunnskap er en forutsetning for en vellykket nordområdepolitikk og knyttes til blant annet næringsutvikling, forskning, bærekraftig ressursforvaltning og utvikling av ny teknologi. Hva slags kunnskap vi skal satse på i nord? spør Stortinget, UiT, Norges arktiske universitet og Arctic Frontiers Open. 

13:00: "Totalforsvar i nord - har vi kontroll?" spør UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet og Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Bakgrunnen er at den geopolitiske betydningen av Arktis har blitt større, og at USA, Russland og Kina øker sin tilstedeværelse i nord. Hvordan påvirker geopolitiske endringer i nordområdene norsk sikkerhet? Har vi kontroll eller er vi i ferd med å miste den? 

14:00: "Arktis, vilje til utvikling" er overskriften på debatten i regi av Arctic Frontiers, Troms fylkeskommune, Tromsø kommune, Senter for hav og Arktis. Det norske Arktis har rike naturressurser, sterke kompetansemiljøer, er internasjonalt posisjonert og skaper verdier for hele landet. Finnes det et uutnyttet mulighetsrom for norsk økonomi i Arktis? Har vi rammevilkår, folk, investeringslyst og politisk vilje til å utløse dette? spørres det. 

15:00: Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, vil deretter argumentere for hvorfor det bør bygges en arktisk forebyggelses-, beredskaps- og redningsbase i Longyearbyen på Svalbard. Bakgrunnen er klimaendringene, som pågår for fullt  på Svalbard og skaper nye utfordringer for hvordan operere sikkert til lands og til havs. Samtidig gir den stigende aktivitet i nordområdene økt behov for viten om hvordan man driver sikkert i Arktis både til lands og til havs, og hvordan gjennomføre redningsaksjoner. 

16:00: Lytring flyttes til Arendal og skal ta opp tilfellet Repparfjorden. Debatten om gruvedeponi i Repparfjord ble på mange måter en debatt om kunnskapsgrunnlaget. De faglige rapportene ble prøvet i flere runder, og stadig flere uavhengige eksperter måtte innhentes. Hva skjer med demokratiet vårt når politiske drakamper blir til en snever debatt om vitenskapelige definisjoner og krangling om hva som er fakta? 

17:00: Nordområdedagen under Arendalsuka avsluttes med debatten "Arktisk råd - viktig internasjonal aktør eller tannløs prateklubb?". Bakgrunnen er at USA blokkerte for en felleserklæring som uttrykte bekymring for klimaendringene under sitt siste toppmøte i Finland. Det er første gang i rådets mer enn 20 års lange historie. Men handler dette egentlig om klima, eller stikker konflikten dypere?

High North News vil være tilstede og dekke flere av debattene. Noen av dem vil også bli sendt live på Facebook. 

Nøkkelord