Nordland finansierer mineralkartlegging

Bildet er tatt under mineralleting ved en tidligere anledning. (Foto: Ola Torstensen/NFK)
Fylkesrådet i Nordland bevilger penger til bedre kartlegging av tre mineralforekomster i Nordland.


Fylkesrådet i Nordland bevilger penger til bedre kartlegging av tre mineralforekomster i Nordland. 

Totalt bevilger fylkeskommunen 1,1 millioner kroner til Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å undersøke tre konkrete områder i Nordland. 


Evenes og Saltdal

I Evenes og Saltdal kommuner skal NGU bruke 300.000 kroner på å finne ut om to forekomster av kalkspatmarmor er drivverdige. Forekomstene ligger i henholdsvis Evenesmarka i Evenes kommune og Nestbylia ved Rognan i Saltdal kommune.

Man har tidligere ikke sett disse forekomstene som kommersielt interessante på grunn av et høyt innhold av andre mineraler i tillegg til kalkspat, men analyser fra i fjor viser at de inneholder til dels meget ren kalkspat, og ved bruk av ny teknologi kan de bli en verdifull ressurs. I tillegg ser det ut som om forekomstene er svært store. 


Grafitt i Lofoten og Vesterålen

I Lofoten og Vesterålen skal grafitt-mineraliseringer undersøkes. NGU får 400.000 kroner til undersøkelser her, og det skal gjøres en geologisk kartlegging, geofysiske målinger på bakken, boring og noe graving. Områdene som er planlagt undersøkt ligger i kommunene Vågan, Sortland, Bø og Øksnes. 

Grafittundersøkelsene skal kartlegge størrelsen og kvaliteten på allerede kjente samt nye grafitt-mineraliseringer i området. Målet er å få en prioritert oversikt over de mest interessante grafittforekomstene i Nordland fylke. EU har i sitt råvareinitiativ pekt på grafitt som ett av de viktigste råstoffene for industrien i Europa. Per i dag er det kun Skaland Graphite på Senja som produserer grafitt i Vest-Europa, men det er gode muligheter for å finne forekomster i Nordland som nå eller i framtiden kan ha kommersiell verdi.


Nikkel-kobber

NGU får også 400.000 kroner for å undersøke potensialet for å utnytte flere kjente forekomster av nikkel-kobber i Nordland. Kartleggingen tar for seg de seks mest nikkelrike områdene, som ligger i kommunene Bodø (Utvikåsen, Tverrbrennfjell), Gildeskål (Høgsetdalen), Beiarn (Lilleålegden), Narvik (Rombaksbotn) og Steigen (Måløy).

Norges siste nikkelgruve var i Ballangen, men ble lagt ned i 2003. Metallet er viktig i mange legeringer, og er av EU utpekt som et strategisk metall.  Ute av statsbudsjettet

Nordlands fylkesråd for næring, Mona Fagerås sier at kartleggingsprosjektene fra NGU vil øke kunnskapen om mineralressursene i Nordland, en kunnskap som vil komme til nytte både for industrien selv, men også for kommunene, i deres arbeid med arealplaner. NGU fikk fra 2011  ekstraordinære midler over statsbudsjettet til geofysisk kartlegging av berggrunnen i Nord-Norge gjennom programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), men bevilgningene ble i 2015 kuttet, med den økte flyktningestrømmen som forklaring

Midlene er ikke kommet tilbake igjen, og det er ingen signaler som tyder på at satsingen tas opp igjen.

- Det er bakgrunnen for at fylkesråden siden i fjor har gått inn med bevilgninger for å få gjort viktig kartleggingsarbeid, sier fylkesråd Mona Fagerås (SV). 

 

Nøkkelord