Nordic Response 2024: Over 20 000 soldater fra 13 land skal øve på forsvar av Natos nordflanke

 – Nordic Response vil bli en viktig milepæl innenfor videre nordisk integrasjon, og for vår nye regionplan for nordvest, framholdt lederen for Natos militærkomité, admiral Rob Bauer, i høst. Her seiler allierte fartøy i formasjon utenfor kysten av Nord-Norge under de integrerte øvelsene Joint Warrior og Joint Viking i 2023. (Foto: Odin Kjendalen/Forsvaret)

I mars skal norske, finske og svenske styrker øve på å forsvare Nordkalotten – forsterket av allierte fra Nord-Amerika og sør i Europa. Store militære operasjoner er planlagt til sjøs, på land og i lufta. Russland er orientert om øvelsen, men ikke invitert som observatør. 

English version.

Vinterens store militærøvelse i nord, Nordic Response, går av stabelen 3. til 15. mars. Da skal over 20 000 soldater fra 13 land øve på tvers av nordlige deler av Norge, Finland og Sverige.

Dette vil foregå i tett samspill med Natos overordnede øvelse Steadfast Defender, som ble innledet forrige uke, og den britiskledede marineøvelsen Joint Warrior.

Den felles rammen er øving på et artikkel 5-scenario utløst av et angrep på alliansen fra en nær likeverdig motstander.

I første fase handler Steadfast Defender om å flytte forsterkninger fra Nord-Amerika til Europa.

Så følger Joint Warrior, lansert fra Storbritannia 24. februar, med fokus på å sikre kommunikasjonslinjer i Nordøst-Atlanteren og gjennomføre landgangsoperasjoner ved kysten av Nord-Norge.

Under Nordic Response vektlegges mottak av allierte og felles operasjoner i møte med en fiktiv invasjon av Finnmark.

Kort om Steadfast Defender

– Steadfast Defender 2024 er Natos største militærøvelse siden den kalde krigen. Den involverer 90 000 soldater fra alle 31 medlemsstater, samt partnerlandet Sverige.  

– Øvelsen startet 22. januar og varer til juni. I praksis tjener den som overbygning for en serie store nasjonale og multinasjonale øvinger.

– På overordnet plan er Steadfast Defender inndelt i to faser: 1) Alliert forsterkning av Europa over Atlanteren (januar-mars) – og 2) bruk av utplasserte forsterkninger i alle militære domener langs Natos nordflanke og østflanke (februar-juni). 

– Over dette halve året vil Steadfast Defender inkludere komplekse sjø-, land-, luft-, cyber- og romoperasjoner utført over tusenvis av kilometer.

Hangarskipet HMS Prince of Wales vil lede an Storbritannias bidrag til første fase av Nato-øvelsen Steadfast Defender – og herunder de integrerte øvelsene Joint Warrior og Nordic Response i nord. Her seiler skipet med den amerikanske destroyeren USS Gridley under en operasjon i Nord-Atlanteren. (Foto: Cameron Stoner/USAs marine)

Teste nytt planverk

Et viktig mål med dette øvingskomplekset er å teste og forbedre Natos nye regionale forsvarsplaner, som ble vedtatt sist sommer. 

Kommunikasjonssjef for Nordic Response og Sjøforsvaret, kommandørkaptein Thomas Gjesdal. (Foto: Forsvaret)

– Under Joint Warrior og Nordic Response skal vi øve på regionplanen for nordvest, som omfatter Atlanterhavet og det europeiske Arktis. Denne regionen ligger under den nye allierte styrkekommandoen i Norfolk, USA. Gjennom øvingsaktiviteten skal vi altså rapportere og svare til JFC Norfolk, sier kommandørkaptein Thomas Gjesdal, kommunikasjonssjef for Nordic Response og Sjøforsvaret.

Det er besluttet at Norge skal legges under JFC Norfolk, men den formelle overføringen er ikke gjennomført ennå i påvente av kommandoens oppbygging. Dermed går Forsvaret tilbake til å svare til JFC Brunssum i Nederland etter Nordic Response, forklarer Gjesdal.

Sentralt ved Nordic Response også, som navnet tilsier, nordisk integrasjon på forsvarsfeltet.

Med sikte på hele Nato i Norden, tok Norge i 2022 initiativ til å utvide sin øvingsserie Cold Response til dette nordiske formatet.

– Vi skal øve på hele Nordkalotten med tilhørende luftrom og havområder. Personell og materiell skal forflyttes sømløst over landegrensene for samtrening på høyintensiv krigføring i røft arktisk klima, forteller kommandørkapteinen.

Under Nordic Response skal det settes opp et felles nordisk luftoperasjonssenter i Bodø der de nordiske luftforsvarssjefene skal samordne luftstyrkene. Her samtrener norske, svenske og finske jagerfly utenfor kysten av Nordland i 2022, henholdsvis F-34 (øverst), JAS 39 Gripen (midten) og F/A-18 Hornet (nederst). (Foto: Luftforsvaret)

Sikkerhetspolitisk ramme

– «Nato-øvelser er ikke rettet mot noen land. I et uforutsigbart sikkerhetsmiljø må vi være klare til å avskrekke alle trusler og forsvare alle allierte», skriver USAs forsvarsdepartement om Steadfast Defender.

– Samtidig viser departementet til Russlands krigføring mot Ukraina. «Mens Steadfast Defender har vært planlagt i årevis, inkorporerer øvelsen forsvarsplaner basert på Russlands handlinger.»

Avskrekkende effekt

Den store allierte øvingsaktiviteten både til havs, på land og i lufta er også ment å bidra til avskrekking i nordområdene.

– En potensiell motstander skal vite at et angrep på Norge, er et angrep på Nato – og det vil svi. Vi skal vise vår evne til å ta imot og samvirke med allierte styrker for å forsvare Norge, sier kommandørkaptein Gjesdal og fortsetter:

– I denne sammenhengen er den maritime øvingsdelen særlig viktig: Mottak av allierte forsterkninger i nord forutsetter etablering av sjøkontroll i Nordsjøen og Norskehavet, samt sjønektelse i Barentshavet. Det sistnevnte vil si å hindre motparten i å bruke et sjøområde. Samtidig skal vi ta imot forsterkninger på land og i lufta fra Finland og Sverige. Dette skal vi øve på før en større tenkt trefning skjer i midtre Finnmark.

– Samlet blir det altså maritime operasjoner i Nord-Atlanteren, særlig i Norskehavet. Landgangsoperasjoner ved kysten av Troms og Finnmark opp til Hammerfest. Landoperasjoner fra Alta i Finnmark til Hetta i finsk Lappland. Luftoperasjoner over hele Nordkalotten. Styrkene skal trenes så realistisk som mulig.

Joint Warrior og britisk deltakelse

– Joint Warrior er en årlig britiskledet marineøvelse, tradisjonelt gjennomført utenfor kysten av Skottland. I 2023 foregikk den utenfor kysten av Nordland og Troms i samspill med den norskledede øvelsen Joint Viking.

– Deltakende land og fartøy på årets Joint Warrior og Nordic Response er tilsvarende; se mer info nedenfor.

– Øvingen vil involvere totalt 7000 personer fra den britiske marinen. Herunder vil nær 2000 britiske marinesoldater delta i landgangsoperasjoner.

– Hangarskipet HMS Prince of Wales vil lede an det britiske bidraget. Dets flåtegruppe vil bestå av fregatten HMS Somerset og to britiske støttefartøy, samt skip fra USA, Spania og Danmark.

– Britisk marine deltar òg med en ubåt, fregatten HMS Portland, landgangsskipet RFA Mounts Bay, samt fire raske patruljefartøy. Britisk luftvåpen deltar med P-8 maritime patruljefly og helikoptre av typen Apache, Merlin og Wildcat.

– «Denne øvingen demonstrerer hvilken betydning vi og våre allierte og partnere tillegger den arktiske regionen for vår felles sikkerhet og varige forpliktelse til Nato», uttaler orlogskaptein Nicholas Stevenson, talsperson i den britiske marinen.

Under Nordic Response skal Nord-Norge og Finnmark også forsterkes fra øst av finske og svenske hær- og luftstyrker. Her er en finsk Leopard stridsvogn i sving nord i Nordland under Cold Response 2022. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

Mer om deltakelsen på Nordic Response

– Over 20 0000 soldater fra totalt 13 land – hvorav rundt 8000 fra Norge, 4100 fra Finland og 4500 fra Sverige.

– De andre deltakerlandene er USA, Canada, Storbritannia, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Spania og Italia.

– Over 50 marinefartøy: Ubåter, destroyere, fregatter, hangarskip, korvetter og landgangsfartøy.

– Over 100 luftfartøy: Kampfly, maritime patruljefly, helikoptre og andre luftfartøy

– På bakken vil rundt 11 000 soldater operere med ulike artillerisystemer, stridsvogner, beltevogner og andre militære kjøretøy.

* Merk at disse tallene er dynamiske opp mot øvelsen.

Alliert øving i Finnmark

Nordic Response er på norsk side innrammet av Norges selvpålagte begrensninger på alliert aktivitet øst for 24. lengdegrad – som går like øst for Hammerfest.

Samtidig synes øvelsen å skille seg noe ut da det ikke har vært vanlig med større alliert øvingsaktivitet i Finnmark vest for denne lengdegraden.

Under den forrige storskala allierte øvelsen i Norge, Cold Response 2022, foregikk aktiviteten nordpå hovedsakelig i Nordland og Midt-Troms.

– Det er god avstand til Russland, og vi er veldig bevisste på de områdene vi opererer i og at vi ikke beveger oss for mye mot Finnmark, sa daværende sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo. 

Like fullt er det som antydet ikke noe nytt med alliert øving i Vest-Finnmark.

– Under Joint Viking-øvelsene i 2015 og 2017 foregikk alliert øvingsaktivitet i Alta-området og sørover, men i mindre skala, sier kommunikasjonssjef Gjesdal og fortsetter:

– For oss er det viktig å øve i hele landet – vi skal forsvare hver eneste centimeter av norsk territorium. Vi forholder oss til fint til den politiske begrensningen rundt 24. lengdegrad. I Finland er det for øvrig noe annerledes, da finnene er vante til å øve langt nord mot grensa til Russland.

Kart over Troms og Finnmark, samt visse deler av Nord-Finland, Nord-Sverige og Nordvest-Russland. Under Nordic Response skal hærstyrker særlig operere i området mellom Alta i Finnmark og Hetta i finsk Lappland. (Skjermdump fra Google Maps)

Russland er orientert

Russland er – som alle andre medlemsstater i Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) – informert om Nordic Response. Den russiske Nordflåten er også orientert om øvelsen av Forsvarets operative hovedkvarter.

– For Norge og Nato er det viktig å være transparent for å unngå eventuelle misforståelser, og vise at det vi foretar oss er legitime forsvarsaktiviteter, sier Gjesdal.

Etter Wien-dokumentet, en avtale mellom OSSE-stater om tillitsbyggende tiltak på det militære feltet, skal vertsland for større øvelser invitere andre medlemsland som observatører hvis flere enn 13 000 soldater vil operere på bakken.

Under Nordic Response vil færre enn dette, rundt 11 000 soldater, øve på land. I forlengelsen er ikke Russland og Hviterussland invitert til å observere øvingen, opplyser kommunikasjonssjefen.

Ved Cold Response 2022, som samlet 30 000 soldater fra 27 stater med større aktivitet på land, ble Russland invitert til å observere øvingsaktiviteten, men takket nei.

Videomøte mellom Odlo ved FOH og Moisejev ved Nordflåten.
I forkant av Cold Response 2022 ble sjefen for den russiske Nordflåten, admiral Aleksandr Moisejev, informert om øvelsen på et videomøte av daværende sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo. FOH har også orientert Nordflåten direkte om kommende Nordic Response. (Foto: Preben Aursand/Forsvaret)

Russisk respons

Hvordan tror Forsvaret at Russland vil forholde seg til Nordic Response?

– Vi har god oversikt i norske nærområder og grundige analyser av hva vi kan forvente fra Russlands side under øvelsen, svarer kommandørkaptein Gjesdal.

Russland vil søke å følge tett med på Nordic Response, og myndighetene kan utnytte den for å piske opp antivestlig propaganda, sa Katarzyna Zysk, professor ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole, til High North News i januar.

– Det kan komme noen kritiske offentlige uttalelser, men ikke noe utover de vanlige kommentarene som kommer fra russisk side ved slike anledninger. Dette er samtidig forutsatt at det ikke skjer noe spesielt som vil ytterligere forverre Russlands forhold til Vesten, eller innenrikspolitisk stabilitet i Russland, påpekte Zysk.  

På spørsmål om hun tror den russiske responsen vil påvirkes av at alliert øvingsaktivitet vil strekke seg nordøstover til Midt-Finnmark, var svaret følgende:

– Det ser jeg ikke noen grunn til, selv om det kan (mis)brukes av russiske myndigheter til propagandaformål for å styrke det antivestlige narrativet. Russland har jo selv utvidet og økt i antall sine øvelser og trening i regionen systematisk siden 2007, sa professoren. 

Under Nordic Response skal det utføres landgangsoperasjoner ved kysten av Troms og Finnmark opp til Hammerfest. Her øver nederlandske soldater på landgang i Midt-Troms under Cold Response 2022. (Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret)

Slik vil øvelsen merkes

I Norge vil det bli mest øvingsaktivitet fra Bjerkvik ved Ofotfjorden og indre Troms og nordøstover til Alta og Midt-Finnmark. Dette vil bli synlig for publikum.

Aktiviteten blir også stor i sjøområdene utenfor Troms og Finnmark, samt i luftrommet over disse områdene. Men dette vil publikum i liten grad merke, utenom synlige havneanløp i særlig Harstad, Tromsø og Alta.

– Vi øver også der folk bor og lever. Dette er viktig for virkelighetsnær øving, men vi skal samtidig vise hensyn, sier Gjesdal.

– Sivil lufttrafikk vil ikke påvirkes av øvelsen i noen særlig grad. Men langs veistrekninger i Troms og Vest-Finnmark vil den tidvis være veldig merkbar. Vi skal være gode til å informere publikum i forkant om militær trafikk på veiene. Generelt må vi også be om at folk utviser tålmodighet i møte med denne.

Fra omtrent 25. februar til 3. mars, når feltøvelsen starter, skal styrker og materiell flyttes langs landevei og sjø til Finnmark, primært til Alta-området, opplyser han.

– Med hensyn til berørte parter, har Forsvaret har også god kontakt med reindriftsnæringa. I dialog med næringa har vi justert våre planer, og underveis i øvelsen vil vi være fleksible og tilpasse oss. Allierte styrker har fått kart med avmerking av områder der de ikke kan operere. Vi vil også ha miljøvernoffiserer ute i felt.

– For oss er det også viktig å si at hvis vi forvolder noe skade på eiendom og annet under øvelsen, vil vi gjøre opp for oss, understreker kommunikasjonssjefen. 

Nordic Response vil tidvis merkes godt på veier i Troms og Vest-Finnmark. For å orientere om øvelsen har Forsvaret holdt folkemøter i Alta og Kautokeino. – På folkemøtene og ved ankomst av allierte styrker for forberedelser til feltøvelsen, opplever vi at nordlendingene er positivt innstilte og forstår behovet for øvingsaktiviteten, sier Gjesdal. Bilde fra Cold Response 2022. (Foto: Thorbjørn Kjosvold/Forsvaret)

Operativt sivilt-militært samvirke

Nordic Response er også en viktig øvelse på norsk og nordisk totalforsvar, påpeker Gjesdal. 

– Forsvar av Norge og Nordkalotten involverer ikke bare militære styrker, men også det sivile samfunn. Forsvarsorganisasjoner og sivile beredskapsaktører må kjenne til hverandres roller. Hvis det skjer noe i fredstid, er man vant til at militæret bistår sivile myndigheter. I en krigssituasjon er det sivilsamfunnet som må støtte opp under forsvarsstyrkene, sier han.

Ved en alvorlig krise eller væpnet konflikt vil militære styrkers behov for sivil støtte i form av varer, tjenester, personell og tilgang til infrastruktur overstige ressursene Forsvaret har til daglig – og da må sivilsamfunnet bidra. 

– Forsvaret er i god dialog om øvelsen med sivile beredskapsmyndigheter – som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), statsforvaltere, fylkeskommuner og kommuner, politi, luftfartsmyndigheter og Statens vegvesen.

Nordisk totalforsvar

Over landegrensene samarbeider også sivile beredskapsaktører seg imellom om operativt totalforsvar – og videreutvikler nå sitt samspill i tilknytning til Nato-utvidelsen i Norden og Nordic Response. 

Morten Harangen, presseansvarlig i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (Foto: DSB)

På regionalt nivå er det fra tidligere etablert samvirke i totalforsvarsspørsmål i regi av statsforvalterne og landshøvdinger – representanter for henholdsvis den svenske og den finske staten i län og landskap (fylker), opplyser DSB. 

– DSB har også over flere år hatt et nært samarbeid med sine søsterorganisasjoner i Norden. Gjennom utveksling av informasjon og erfaringer, søker de nordiske beredskapsmyndighetene å bygge et enda mer robust Norden. Eksempelvis kan norske nødetater og andre nødnettbrukere snakke med svenske og finske kolleger på sine respektive kommunikasjonssystemer, sier Morten Harangen, presseansvarlig i direktoratet. 

– Andre myndigheter, som de tre landenes tollvesen og mattilsyn, samarbeider om styrkenes grensepasseringer. 

Sivil vertslandsstøtte med sikte på Norge som både mottaks- og transittland for allierte forsterkninger er et fokusområde for direktoratet. 

Forberedelsene til Nordic Response er godt i gang. Fra januar har allierte styrker og materiell ankommet for vintertrening i Troms, samt i finsk og svensk del av Lappland. Her trener amerikanske marinesoldater på Setermoen for få dager siden. Etter den store feltøvelsen i Nord-Norge, skal over tusen amerikanske soldater på videre øving i Sverige og Finland. (Foto: Christopher Hernandez/USAs marinekorps)

Fortsettelse følger

I forlengelsen av Nordic Response gjennomføres den amerikanskledede øvelsen Immediate Response i april og mai, med vekt på grensekryssende aktivitet.

– Da skal rundt 1200 amerikanske soldater forflytte seg på Nordkalotten fra Norge til Finland via Sverige. Personell og materiell skal fraktes på jernbane og vei, sier Gjesdal.

For den svenske Försvarsmakten og sivile beredskapsressurser blir dette en viktig øvelse på vertslandstøtte.

– Operasjonen vil bli veldig synlig i sivilsamfunnet, hovedsakelig i nord. Den berører alt fra å ivareta sikkerheten til å skaffe til veie mat og drivstoff, samt steder der soldatene kan stoppe og hvile. For oss er det veldig bra at vi får muligheten til å delta i Natos kollektive forsvarstrening, sier generalløytnant Carl-Johan Edström, sjef for operasjonsledelsen i Försvarsmaktens hovedkvarter.

Utover våren følger også flere tette allierte militærøvelser i nordområdene: 

  • Northern Viking: Øvelse i april på og omkring Island med vekt på sikring av sjø- og luftruter til Nord-Europa. Den ledes av USAs marinestyrker i Europa. 
  • Dynamic Mongoose: Øving i april-mai på antiubåtkrigføring i nordområdene ledet av Natos maritime kommando.
  • Northern Forest: Finskledet hærøvelse i mai i Rovajärvi, Nord-Finland. Dette er planlagt som et finsk-amerikansk omforent område etter landenes nye forsvarsavtale, som ikke er ratifisert ennå. USA og Norge er bekreftede deltakere på øvingen.

Artikkelen har blitt oppdatert med nye opplysninger.

LES OGSÅ:

Nøkkelord